DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2613 (1/21)
Horváth, Pavel : Pôvod a erb zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s.11-20.
rody zemianske; heraldika; erby rodové; zemani; Slanica; Bernolákovci;

MFN 16913 (2/21)
Tóth, István György : Kisnemesek alfabetizációja a 18. századi nemességvizsgálatok tükrében Abaúj vármegyében. Alfabetizácia zemanov v zrkadle zisťovania šľachtického pôvodu v 18. storočí v Abovskej župe. Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 1, 1997, č. 1, s. 104-113. [Dvojjazyčne.]
zemani; alfabetizácia; Abov [župa];

MFN 21273 (3/21)
Drenko, Jozef : Ján Daniel Perliczi (1705-1778). Lučenec, 2000. 54 s.
OHLASY: [anot.]: gh, Genealogicko-heraldický hlas 11, 2001, č. 1, s. 43.
rod Perliczi; zemania; Perliczi Ján Daniel [1705-1778];

MFN 22521 (4/21)
Rábik, Vladimír : Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo - Zemania zo Sásovej. Genealogicko-heraldický hlas 10, 2000, č. 2, s. 3-15.
richtári mestskí; zemania; Sásová-Banská Bystrica; Banská Bystrica-Sásová; Ondrej [richtár banskobystrický, 13. st.];

MFN 28582 (5/21)
Martinický, Miro : Vražedné plány a činy hlinickej zemianky. Ako sa Barbora Kardošová s inými "poščipovala". História revue 3, 2003, č. 1, s. 36-37, obr.
šľachta; zemania; vraždy; 1657; Kardošová Barbora [17. storočie];

MFN 29661 (6/21)
Žifčák, František : K identifikácii najstarších kopijníckych rodín. In: K stredovekým dejinám Spiša. [Zost.]: Števík, Miroslav. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum 2003, s. 41-51, tab. Rés. angl. s. 52 Contribution to Identification of the Oldest Lancer Families.
Genealógia; Kopijníci; Zemani; Nobiles;

MFN 31094 (7/21)
Novosedlík, Peter : Pozoruhodné svedectvá o živote diplomata a zberateľa Karola Imricha Revického (1737-1793). Genealogicko-heraldický hlas 14, 2004, č. 1, s. 14-18, obr., fot. Rés. angl. s. 61-62 Remarkable Testimonies on the Life of Diplomat and Collector Karol Imrich Revický (1737-1793). [Viedeň alebo Veličná-Revišné, okr. Dolný Kubín - Viedeň]
diplomati slovenskí; zemania oravskí; zberatelia oravskí; Revický Karol Imrich [1737-1793];

MFN 35969 (8/21)
Duchoň, Michal : Spor mesta Modra so zemanom Valentínom Weberom. In: Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku. Br., Univerzita Komenského 2007, s. 166-173.
zemani; šľachta; súdy; Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Weber Valentín [16. storočie];

Zdrojový dokument (Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku.)

MFN 36445 (9/21)
Kónya, Peter : Uhorské vlastenectvo elity slovenského pôvodu v období protihabsburských povstaní na príklade zemana Juraja Ottlyka. In: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. - 20. storočia = Regionális és nemzeti identitásformák a 18 - 20. századi magyar és a szlovák történelemben. Prešov, Universum 2007, s. 21-30. Rés. maď. s. 30-31 A szlovák származású elit Magyarország iránt érzett hazafisága a Habsburg-ellenes felkelések idején Ottlyk György köznemes példáján; angl. s. 31 The Hungarian patriotism of elite society of Slovak origin in the period of contra-Hapsburg uprising - a case study of squire Juraj Ottlyk.
hnutia protihabsburské; protihabsburské povstania; šľachta; elity; zemania; vlastenectvo uhorské; Ottlyk Juraj [1656-1730];

Zdrojový dokument (Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. - 20. storočia = Regionális és nemzeti identitásformák a 18 - 20. századi magyar és a szlovák történelemben.)

MFN 38613 (10/21)
Maťugová, Soňa : Zemania, mešťania a slobodníci v Dolnom Kubíne a ich podiel na správe stoličného mestečka v rokoch 1684-1870. Forum historiae [online] 2008, č. 2 [Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici], 7 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Matugova.pdf Ed. Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici.
šľachta; mestá; 1684-1870; Dolný Kubín;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: