DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 516 (1/14)
Malá slovenská vlastiveda. 1. [Zost.]: Plesník, Pavol. Br., Obzor 1989. 400 s.
lexikóny; encyklopédie;

MFN 3102 (2/14)
Novoť. 300 rokov. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Martin, Vydavateľstvo Neografie pre Obecný úrad Novoť 1991. 198 s.
    [Z obsahu]: FLOREKOVÁ, Iveta: Pečate obce, s. 31; FLOREKOVÁ, Iveta: Zakladacia listina obce z roku 1691, s. 32-34; FLOREKOVÁ, Iveta: Vývoj obce do roku 1918, s. 35-51; MAŤUGOVÁ, Soňa: Obec v rokoch 1918-1945; HUBA, Peter: Výstavba obce po oslobodení s.61-65; ŽATKULIAK, Ján: Pohraničná dedina s.173-185.
vlastiveda; Novoť;

MFN 8872 (3/14)
Hochmuth, Zdenko - Lacová, Alena - Matlovič, René : Vlastiveda Prešova. Prešov, PF Univerzity P.J.Šafárika 1994. 83 s.
Prešov;

MFN 10671 (4/14)
Bogoly, János : Barangoló Csallóköztöl Bodrogközig. Pozsony, Terra 1995. 224 s., far. fot. príl.
vlastiveda; Žitný ostrov;

MFN 18091 (5/14)
Korim, Vojtech : Dejepisné učivo, učebnice a vyučovanie vlastivedy. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 116-119. - S. 120 Res.: Lehrstoff der Geschichte, Lehrbücher und Heimatkundeunterricht.
učebnice; vlastiveda;

MFN 30610 (6/14)
Klčo, Marián : Bibliografia vlastivednej literatúry okresu Piešťany za roky 1989-2002. Balneologický spravodajca 38, 2001-2002 [vyd. 2004], s. 268-271.
1989-2002; Bibliografie vlastivedné; Vlastiveda;

MFN 31041 (7/14)
Morrissey, Christoph : Das Institut für Heimatforschung in Käsmark (Slowakei) 1941-1944. In: Südostforschung im Schatten des Dritten Reiches. Institutionen - Inhalte - Personen. München, R. Oldenbourg Verlag 2004, s. 115-122. Ed. Südosteuropäische Arbeiten. 119.
mestá, Slovensko; 1941-1944; vlastiveda; Kežmarok;

Zdrojový dokument (Südostforschung im Schatten des Dritten Reiches. Institutionen - Inhalte - Personen.)

MFN 33957 (8/14)
Beňušková, Zuzana : Niekoľko poznámok k monografiám obcí a regiónov. SlNár 54, 2006, č. 3, s. 389-392.
monografie vlastivedné; obce, Slovensko; regióny; vlastiveda;

MFN 34658 (9/14)
Kovačevičová, Soňa : K charakteristike vlastivedných monografií obcí ako zdroja poznania. SlNár 54, 2006, č. 3, s. 379-388.
monografie vlastivedné; obce, Slovensko; regióny; vlastiveda;

MFN 38554 (10/14)
Machala, Drahoslav : Slovenská vlastiveda. Diel 1. Bratislavská a Trnavská župa. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2008. 328 s., príl. fot.
mestá, Slovensko; župy; Bratislava [župa]; Trnava [župa];

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: