DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5 (1/1094)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 20 (2/1094)
Stanislav, Ján : Slovenský juh v stredoveku. Zv. 1-3. Turčiansky sv. Martin, 1943. 665 s., 674 s., 8+10 máp.
OHLASY: Pol.: Kolektív Historického ústavu SAV, Slovansko-slovenský sídlištno-historický areál (rekonštrukcia). In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Br., Veda 1993, s. 71.
osídlenie slovanské; Slovania;

MFN 139 (3/1094)
Kuzmík, Jozef : Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižničných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1983. 603 s.
    Pokračovanie: KUZMÍK, Jozef: Doplnky a opravy k slovníkom starovekých, stredovekých a humanisticko-renesančných autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1987. 138 s. Reg. autorov. OHLASY: Rec.: Kollárik Oto, BiografŠt 14, 1987, s. 212-217; Pol.: Kuzmík Jozef, Pripomienky autora. BiografŠt 14, 1987, s. 218-220; Pol.: Kollárik Oto, Poetika staroslovienskej literatúry a jej porovnanie so starogermánskymi poetikami. LML 22, 1988, s. ... Pol.: Kollárik Oto, Nad troma slovienskymi literárnohistorickými faktmi a ich explikáciou, LML 25, 1993, s. 47-72.


MFN 259 (4/1094)
Ruttkay, Alexander : Archeológia a genéza stredovekej slovenskej národnosti. In: Jedenásta slovenská onomastická konferencia. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. s. 15-22.


MFN 485 (5/1094)
Klčo, Marián : Vrbové v stredoveku. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1988, [vyd.1989] s. 9-24.
Vrbové [okres Piešťany]; okres: Piešťany;

MFN 601 (6/1094)
Záleská, Marta : Bratislavskí richtári a stredoveké právo. Br., Bratislavská informačná a propagačná služba 1989. 39 s.
Bratislava;

MFN 651 (7/1094)
Bagin, Anton : Cirkevné dejiny. Stredovek. 3. vyd. Br., Cirkevné nakladateľstvo pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1990. 242 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 710 (8/1094)
Bialeková, Darina : Hydrologické pomery v hornej časti dolného Považia vo včasnom stredoveku. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-I - Vývoj životného prostredia v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a v stredoveku, 1990, s. 115-127. Rés. nem., rus.
Považie;

MFN 826 (9/1094)
Čaplovič, Dušan : Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici. (Genéza kultúrnohistorických zmien v štruktúre osídlenia a jej odraz v dispozičnom architektonickom riešení objektu.) HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 97-138. [Svinica okres Košice vidiek.] Rés. rus., nem.
Svinica [okres Košice]; okres: Košice;

MFN 1014 (10/1094)
Graus, Igor : Z minulosti a prítomnosti stredovekej mestskej fortifikácie Banskej Bystrice. Stredné Slovensko 9, Spoločenské vedy, 1990, s.173-195.
Banská Bystrica;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: