DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 156 (1/60)
Glonda, Michal : Genéza čabianskych priezvisk. Békešská Čaba 1984. 20 rkp. s.
OHLASY: Rec.: NOVÁK Jozef, Súťaž o najlepšiu genealogickú prácu 1998. Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 2, s. 35.
priezviská; onomastika; Slováci, Maďarsko; Békešská Čaba [HU]; Békescsaba [HU];

MFN 2361 (2/60)
Desiata slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13.-15.9.1989. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 245 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČ, Rudolf: Onomastika a historické disciplíny, s. 7-13; SEDLÁK, Vincent: Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej minulosti, s. 36-42; AVENARIUS, Alexander: Veľká a Nepokrstená Morava Konštantína Porfyrogenneta, s. 43-46; MARSINA, Richard: Najstaršie miestne názvy a osídlenie Gemera, s. 47-53; LUKAČKA, Ján: Osobné mená v stredovekých miestnych názvoch Nitrianskej župy, s. 54-59; UHLÁR, Vlado: Chotárne názvy v Liptove, s. 60-66; OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše: Pomístní jména jakožto pramen pro dějiny osídlení, s. 67-72; PLESKALOVÁ, Jana: Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení, s. 73-78; NOVÁKOVÁ, Marie: Vliv stavu onymického objektu na vývoj toponym (pokus o zobecnění), s. 78-83; MATÚŠOVÁ, Jana: Stopy německých dialektú v pomístních jménech na území Čech, s. 84-91; MICHALOVIČ, Alexander: Vývin chotárnych názvov Kestúca, s. 92-96, ŠVAGROVSKÝ, Štefan: Pôvod osadných názvov Slovákov vo Vojvodine, s. 97-105; KOPERTOWSKA, Danuta: Nazewnictwo miejscowe terenów pogranicznych Malopolski i Mazowsza w swietle najstarszego osadnictva, s. 106-114; MICHAJLOV, Dimitrin: Toponinijata v služba na geografijata (spored navljudenija varchu Balgarski toponimičen material), s. 115-124; KROŠLÁKOVÁ, Ema: Tvorenie tzv. skrátených osobných mien v najstaršej slovenčine, s. 125-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Osídlenie východného Gemera vo svetle osobných mien, s. 138-146; SKUTIL, Jan: Reflexie osobních jmen v nejstarším sídelněhistorickém procese na Moravě, s. 147-152; DLUGOSZ, Kazimierz: Co mowia inskrypcje nagrobne o osadnictwie na Pomorzu zachodnim i srodkowym, s.153-160 ; BLICHA, Michal: Z problematiky vlastných mien v hornej časti Ondavy, s. 161-165; BAYEROVÁ, Naděžda: Odraz spoločenského vývoje ve slezských příjmeních, s. 166-170; MATĚJKOVÁ, Jana: Repertoár motivací při volbě rodných jmen na Ostravsku, s. 171-176; KREMZEROVÁ, Dagmar: Příjmení v historických pramenech úřední povahy, s. 176-182; BREZA, Edward: Polskie nazwisko Lewandowski, s. 182-188; BLANÁR, Vincent: Onomastika v interdisciplinárnych vzťahoch, s. 188-202; GUTSCHMIDT, Karl: Interdisciplinárne postavenie literárnej onomastiky, s. 203-208; DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika a onomastika, s. 209-214; MATĚJČÍK, Ján: Psycholingvistické aspekty živých osobných mien, s. 215-225; JACKO, Jozef: Onomastika a jazyková prax, s. 226-230; KOLAŘÍK, Josef: Onomastika v kontaktu s historií i praxí, s. 231-235.
konferencie; onomastika; Gemer; Nitra [župa]; Liptov; Kestúca; Pomoravsko; Ondava; Sliezsko; Ostravsko; Vojvodina; Lewandowski; Porfyrogennet Konštantín;

MFN 2875 (3/60)
Kučerová, Květoslava : Zur Frage der ethnischen und politischen Namengebung der Slowaken. Ethnologia Slavica 22, 1991, s. 205-214. Rés. slov.
onomastika; toponomastika;

MFN 13046 (4/60)
Dvanásta slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". Prešov 25.-26. októbra 1995. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan - Ruščák, František. Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava 1996. 346 s.
OHLASY: rec.: Matúšová Jana, Acta onomastica 39, 1998, s. 157-159.
onomastika;

MFN 13256 (5/60)
Harvalík, Milan : 12. slovenská onomastická konference a 6. seminář "Onomastika a škola". [Prešov, 25.-26.10.1995] Acta onomastica 37, 1996, s. 248-251.


MFN 13775 (6/60)
Laliková, Tatiana : Dvanásta Slovenská onomastická konferencia a šiesty seminár Onomastika a škola. SlR 61, 1996, č. 2, s. 106-108.


MFN 14705 (7/60)
Uličný, Ferdinand : Výskum stredovekého osídlenia Slovenska a onomastika. In: Dvanásta onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava 1996, s. 85-88.


MFN 16322 (8/60)
Ondruš, Šimon : Podľa čoho majú národy svoje mená? Chorvát a Srb. SP-M IV+113, 1997, č. 6, s. 135-141.
národy slovanské; slavistika; Srbi; Chorváti; onomastika; toponomastika; Srbsko; Chorvátsko;

MFN 17421 (9/60)
Čučka, Pavlo P. : Priezviská ukrajinských Slovákov. In: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Br., Dom zahraničných Slovákov 1998, s. 50-58.
Slováci, Zakarpatská Ukrajina; priezviská; onomastika; Zakarpatská Ukrajina;

MFN 18970 (10/60)
Šišmiš, Milan ml. : Tito v seci dobre vedga po slovenszky... Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 2, s. 47-48. [Príspevok k písaniu mien historických rodov. Z diela Antona Sirmaia: Hungaria in parabolis.]
onomastika; Sirmai Anton [1747-1812];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: