DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8545 (1/10)
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16.10.1993. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Trnava, Trnavská univerzita 1994. 348 s.
    [Z obsahu]: HAJDUK, Anton: Otvorenie seminára, s. 7-8; KOREC, Ján Chryzostom: Slovo na úvod, s. 9-11; FEDOR, Michal: Ad vocem Metodológia, s. 13-16; DUBOVSKÝ, Ján M.: Pramene k dejinám reholí na Slovensku vo Vatikánskom archíve, s. 17-22; ŠIMONČIČ, Jozef: Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 23-38; ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku, s. 39-47; SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku, s. 49-70; ADAM, Ján: Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, s. 71-76; NOVÁK, Jozef: Pečate konventov a kapitúl, s. 77-84; SOPKO, Július: Skriptori a skriptóriá kláštorov na Slovensku, s. 85-96; MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku - v prameňoch 18. a začiatku 19. storočia, s. 97-108; KAČIC, Ladislav: Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí, s. 109-12; DUBOVSKÝ, Ján M.: Likvidácia kláštorných komunít na Slovensku v rokoch 1949-1960, s. 123-136; HABOVŠTIAK, Alojz - HOLČÍK, Štefan: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku, s. 137-149; BARTAL, Tomáš Karol: Z dejín kláštora premonštrátov v Jasove, s. 151-153; HNILICA, Ján: Kláštor v Bzovíku, s. 155-173; HLAVAČKOVÁ, Miriam: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369-1526, s. 175-179; FRIMMOVÁ, Eva: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave v 2. polovici 15. storočia, s. 181-191; MELNÍKOVÁ, Marta: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov, s. 193-198; HANULIAK, Milan: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, s. 199-212; JANKOVIČ, Vendelín: Zánik dominikánskych kláštorov na Slovensku v 16. storočí, s. 213-223; RADVÁNI, Hadrián: K činnosti pavlínov v Trnave, s. 225-232; RADVÁNI, Hadrián: Trinitári v Trnave, s. 233-241; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 243-261; KÚTNIK, Jozef: Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, s. 263-278; JUDÁK, Viliam: Sv. Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, s. 279-285; TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov stredovekých sakrálnych stavieb na Slovensku, s. 287-311; POKORNÝ, Pavel R.: Znaky klášterů v Čechách a na Moravě, s. 315-316; PAŘEZ, Jan: Problematika každodennosti a strahovský klášter v 2. pol. 16. století, s. 317-323; HLINOMAZ, Milan: Problematika sepulchrálních památek klášterů v českých zemích, s. 325-329; DUBOVSKÝ, Pavol - SLIVKA, Michal - ŠIMONČIČ, Jozef: Bibliografia, s. 339-348.
OHLASY: Rec.: Chalupecký Ivan, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 111-115; tiež rec.: Babjak Ján, Verbum 6, 1995, č. 3, s. 204-205.
Vatikán; Hronský Beňadik; Jasov; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Horné Lefantovce; Bratislava; Košice; Banská Štiavnica; Trnava; Praha; Strahov; Rím; Morava; Piarg; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Izák sv.; Matúš sv.;

MFN 8925 (2/10)
Hromník, Milan : Rykynčice. Trnava, Dobrá kniha 1994. 16 s.
Rykynčice [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 11249 (3/10)
Júda, Vladimír - Monišová, Anna - Kuzma, Jozef : Bzovík. Banská Bystrica, Banskobystrické vyd. pre Obecný úrad Bzovík 1995. 38 s.
Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 25814 (4/10)
Hojčková, Anna - Puškárová, Anna : Vinohradnícke domčeky v Sebechleboch. Pamiatky a múzeá 2002, č. 4, s. 43-45, fot. Rés. nem. s. 75 Winzerhäuschen in Sebechleby; angl. s. 79 Wine-grower's little houses at Sebechleby.
pamiatky; vinohradnícke domčeky; domčeky vinohradnícke; Sebechleby [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 26888 (5/10)
Selce. Sedemstoosemdesiate výročie prvej písomnej zmienky o obci. [Zost.]: Mlíchová, Marta - Mlích, Štefan. [Aut.]: Mácelová, Marta - Jeránková, Martina - Chromeková, Valéria - Brendza, Gabriel - Túry, Vladimír - Dobrík, Ján - Galvánek, Juraj - Martincová, Elena - Masaryková, Renata - Rajtar, Roman - Soták, Štefan - Šipikalová, Helena - Moravčík, Štefan - Gaj, Michal - Drugová, Zuzana - Vrteľ, Dušan - Mesíková, Eleonóra - Patrášová, Emília. [Selce], [Obecný úrad] 2002. 204 s., fot. príl. Rés. nem., angl.
OHLASY: [Anot.]: Šípka M., HČ 51, 2003, č. 2, s. 373-374.
obce, Slovensko; Selce [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 28425 (6/10)
Lászlóová, Henrieta : Dejiny premonštrátskeho prepoštstva v Bzovíku. Studia Historica Tyrnaviensia 3, 2003, s. 113-129. Rés. nem. s. 129 Historie der prämonstratenser Propstei in Bzovík.
rehole; premonštráti; kláštory premonštrátov; cirkev; prepoštstvo premonštrátske; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 30662 (7/10)
Kolníková, Eva : Ďalšia byzantská minca z hromadného nálezu v Zemianskom Vrbovku. Eine weitere byzantinische Münze aus dem Hortfund in Zemiansky Vrbovok. SlNum 17, 2004, s. 210-212, obr.
Numizmatika; Byzantinika; Mince byzantské; Zemiansky Vrbovok [okres: Krupina]; okres: Krupina;

MFN 33450 (8/10)
Sebechleby 1135-2005. [Zost.]: Roth, Jozef. Br., Veda 2005. 74 s.
obce, Slovensko; Sebechleby [okres Krupina]; okres: Krupina;

MFN 40131 (9/10)
Komorová, Klára : Minerálne pramene Dudince a Santovka. Kniha 2009 2009, s. 292-302. Rés. angl. s. 301 ; nem. s. 302.
minerálne vody; vody minerálne; kúpele; Dudince [okres Krupina]; okres: Krupina; Santovka [okres Levice];

Zdrojový dokument (Kniha 2009)

MFN 47482 (10/10)
Hnilica, Ján : Andrej Kmeť a jeho činnosť zameraná zvlášť na okolie Bzovíka. Čiastočné porovnanie kňaza Andreja Kmeťa s jubilantom Otcom Jánom Ďuricom SJ pri príležitosti jeho 70. narodenín. In: In verbo autem tuo. Br., Libri Historiae 2013, s. 173-192.
cirkev; kňazi katolícki; 1841-1908; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Kmeť Andrej [1841-1908];

Zdrojový dokument (In verbo autem tuo.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: