DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 670 (1/31)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 680 (2/31)
Bartík, Juraj - Turčan, Vladimír : Germánska chata v Báhoni. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 73-83. [Báhoň okres Bratislava-vidiek.] Rés. rus., nem.
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 913 (3/31)
Dvořáková, Daniela : Pezinský pogrom. HR 1, 1990, č. 4, s. 34.
Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava;

MFN 1152 (4/31)
Ižóf, Jozef - Staník, Ivan - Ištok, Pavol : Šintavský hrad - výskum a prezentácia. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 383-392. Rés. rus., nem.
Sereď-Šintava; Šintava-Sereď; Sereď [okres Bratislava]; okres: Bratislava;

MFN 1695 (5/31)
Popelková, Katarína : Spoločenské príležitosti stretávania sa obyvateľov malého mesta v medzivojnovom období (na príklade tanečných zábav v meste Pezinok, okres Bratislava-vidiek). SlNár 38, 1990, s. 199-204. Rés. nem.
Bratislava; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava;

MFN 2858 (6/31)
Kubáček, Jiří : Konská železnica Bratislava - Trnava - Sereď. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 34-35.
konské železnice; železnice konské; Bratislava; Trnava; Sereď [okres Bratislava]; okres: Bratislava;

MFN 3758 (7/31)
Bartík, Juraj : Belege über Metallgusstätigkeit aus der mittleren Bronzezeit in Báhoň. ZbSNM 86-Archeológia 2, 1992, s. 21-44.
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 4349 (8/31)
Jabloňové. [Zost.]: Irša, Rudolf. Obecný úrad v Jabloňovom so Záhorským múzeom v Skalici 1992. 128 s. [Okres Bratislava - vidiek.]
    [Z obsahu]: KOTES, Florián - PROKOPOVÁ, Emília - ŠMELKOVÁ, Katarína: Zemepisná poloha z najstarších dejín, s. 17-26; FLEIŠÍKOVÁ, Eva: Školstvo a kultúra, s. 17-26; GALBAVÝ, Ján: Osobnosti, s. 27-31; JANÁČKOVÁ, Dana: Ján Želibský, s. 32-38; ZAJÍČKOVÁ, Mária: Organizácia obce, hospodárstvo a ľudová kultúra, s. 51-68; GRONSKÁ, Lenka: Z duchovnej kultúry, s. 69-94; MICHALOVIČ, Peter: Ľudová pieseň a hudba z histórie po roku 1945, s. 109-120; IRŠA, Rudolf: Erb obce Jabloňové, s. 121.
Jabloňové [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek; Želibský Ján;

MFN 4418 (9/31)
Kalafus, Tibor : Pozoruhodná pamiatka v Alžbetinom dvore. Pamiatky a múzeá 1992, č. 4, s. 36-37. [Kostol v Miloslavove - okres Bratislava-vidiek.]
Miloslavov [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 4491 (10/31)
Klokner, Štefan : Náčrt histórie obce Vištuk. In: Sprievodca X. západoslovenského tábora ochrancov prírody. Vištuk, okres Bratislava-vidiek 4.7.-11.7.1992. Br., Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Ústredný výbor 1992. s. 7-14.
Vištuk [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: