DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3255 (1/41)
Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří : Slovenští letci. Slovak Airmen. 1939-1945. [Z češ. do angl. prel.]: Turner-Kadečková, Joy. Kolín, Kolínske noviny 1991. 64 s. Súbežný text v angličtine.


MFN 9877 (2/41)
Rajlich, J. : 310. stíhací peruť. Plzeň, Mustang 1994. 165 s.
OHLASY: anot.: Kalina J., Vojenská história 3, 1999, č. 2, s. 134-136.
letci československí; Československo; stíhacia peruť 310.;

MFN 12454 (3/41)
Tóth, Július : Slovenskí letci v povstaní. Br., Lufema 1995.


MFN 14274 (4/41)
Rajlich, J. : 313. stíhací peruť. Plzeň, 1996. 168 s.
OHLASY: anot.: Kalina J., Vojenská história 3, 1999, č. 3, s. 153-154.
letci československí; Československo; stíhacia peruť 313.;

MFN 14502 (5/41)
Szabó, Ivan : Bosý pilot. Vandrovný cirkus Andreja Kvasa. Senica, Arkus 1996. 109 s. [Osudy slovenského letca.]
letci; Kvas Andrej;

MFN 16509 (6/41)
Rajninec, Juraj : Slovenské letectvo 1939-1944. Zv. 1. [Úvod nap.]: Stanislav, Ján. Br., Ministerstvo obrany SR Vojenskoinformačná a tlačová agentúra 1997. 157 s.
OHLASY: anot.: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ 46, 1998, č. 2, s. 345-346; rec.: -J. R.,- HaV 1998, č. 3, s. 185-186; tiež rec.: Bystrický Jozef, Vojenská história 2, 1998, č. 4, s. 111-119; tiež [anot.]: Katreba Z., Vojenská história 5, 2001, č. 2, s. 143-145; tiež [rec.]: Hrnko Anton, Historický zborník 14, 2004, č. 2, s. 183-187.
letci; 1939-1944; letectvo vojenské;

MFN 18674 (7/41)
Priekopník letectva Aladár Zsélyi. Život a dielo. [Zost.]: Harasztiová, Mária. Br., AB-ART 1998. 64 s., fot. príl.
letci; Zsélyi Aladár [1883-1914];

MFN 19684 (8/41)
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Bratislave 4.-5.mája 1999. [Zost.]: Hronský, Marián - Čaplovič, Miloslav. Br., Vojenský historický ústav 1999. 245 s.
    [Z obsahu]: Jurčišinová, Nadežda: Spolupráca M. R. Štefánika s Českoslovanskou jednotou počas pôsobenia v spolku Detvan v Prahe (1898-1904), s. 9-19; Melníková, Marta: M. R. Štefánik a Paríž, s. 20-28; Gosiorovský, Ivan: Milan Rastislav Štefánik ako vojnový letec, s. 29-37; Hronský, Marián: M. R. Štefánik - Organizovanie a štátotvorná úloha česko-slovenských légií, s. 38-56; Holec, Roman: M. R. Štefánik a problémy česko-slovenského odboja v Rusku, s. 57-68; Štvrtecký, Štefan: Generál M. R. Štefánik na Sibíri a česko-slovenské légie, s. 69-86; Ferenčuhová, Bohumila: Štefánik diplomat - medzi Francúzskom a Talianskom (1914-1919), s. 87-108; Stanová Faivre-Dupaigre, Zuzana: Ohromujúca vojenská a diplomatická kariéra Milana Rastislava Štefánika (1918-1919) vo svetle archívnych dokumentov v CHateau de Vincennes v Paríži, s. 109-122; Petruf, Pavol: Francúzsko a Milan Rastislav Štefánik v slovenskej tlači (1900-1919), s. 123-139; Takáč, Ladislav: Po boku generála Štefánika, s. 140-157; Kováč, Dušan: M. R. Štefánik - Slovák a Európan, s. 158-165; Čaplovič, Miloslav: Reflexie odkazu M. R. Štefánika v česloslovenskej armáde a spoločnosti v medzivojnovom období 1919-1938, s. 166-201; Macho, Peter: Štefánik v poézii. K formovaniu obrazu národného hrdinu prostredníctvom umeleckej literatúry, s. 202-217; Graus, Igor: M. R. Štefánik a faleristika, s. 218-236; Fremal, Karol: Osobnosť generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v súčasných českých a slovenských učebniciach dejepisu, s. 237-242.
OHLASY: rec.: Harbuľová Ľubica, Miscelanea Anno 1999.Ed. P.Kónya, R.Matlovič. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 2000, s. 309-310.
Československo; faleristika; politici slovenskí; Českoslovanská jednota; letci; légie československé; odboj; pramene; dejepis; Detvan; generáli slovenskí; Paríž; Sibír; Praha; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 22853 (9/41)
Šumichrast, Peter - Klabník, Viliam : Slovenské letectvo 1939-1944. Zv. 2. Br., Magnet-Press Slovakia 2000. 157 s.
OHLASY: [anot.]: Katreba Z., Vojenská história 5, 2001, č. 2, s. 143-145; tiež [rec.]: Hrnko Anton, Historický zborník 14, 2004, č. 2, s. 183-187.
letci; 1939-1944; letectvo vojenské;

MFN 24952 (10/41)
Šveda, Július : Slovenskí letci na bojiskách Európy. HR 12, 2001, č. 4, s. 24.
letci slovenskí; Európa;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: