DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 17609 (1/32)
Francová, Zuzana : Obyvatelia - etniká, sociálna a konfesijná skladba. Bratislava 10, 1998, s. 17-34. - S. 35 Res.: Die Einwohner - ethnische, soziale und konfessionelle Struktur, S. 36 engl. Res.
sociálna skladba; etnicita; konfesie; Bratislava;

MFN 18278 (2/32)
Macho, Peter : Konfesionálne rozdelenie spoločnosti ako určujúci faktor formovania postojov k revolučným udalostiam a národnému hnutiu na Liptove. In: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl, Město Litomyšl - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 1998, s. 159-164. Rés. nem.
konfesie; 1848; Liptov;

MFN 19213 (3/32)
Wisniewska, Jolanta : Etnické a konfesionálne spoločenstvá Varšavy v 19. a na začiatku 20. storočia. Etnologické rozpravy 5, 1998, č. 1, s. 7-21.
konfesie; Varšava [PL];

MFN 23303 (4/32)
Bumová, Ivica : Odraz etnicity v sociálnej, konfesionálnej a profesijnej skladbe obyvateľstva (Dolný Kubín 1900-1945). In: Etnicita a mesto. [Ed.]: Salner, Peter - Luther, Daniel. Br., Ústav etnológie SAV 2001, s. 55-80.
etnicita; konfesie; sociálne triedy; 1900-1945; Dolný Kubín;

MFN 23334 (5/32)
Chalupecký, Ivan : Konfesionálny vývoj Gemera v rokoch 1526-1711. In: Problematika cirkevných dejín 1517-1681 na Slovensku (v Uhorsku). [Ed.]: Čaplovič, Dušan. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2001, s. 61-68.
1526-1711; cirkev; konfesie cirkevné; Gemer [región];

Zdrojový dokument (Problematika cirkevných dejín 1517-1681 na Slovensku (v Uhorsku). [Ed.]: Čaplovič, Dušan.)

MFN 24024 (6/32)
Kónya, Peter : Vývin konfesijných pomerov v Prešove v 18. storočí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 153, řada společenských věd 18, 2001, s. 37-54. Rés. nem. s. 53-54
konfesie; 18. storočie; cirkev; Prešov;

MFN 27682 (7/32)
Čičaj, Viliam : Konfesie v politickom vývoji 17. storočia. In: Kresťanstvo v dejinách Slovenska. [Ed.]: Kohútová, Mária. Br., UNIVERSUM Prešov pre Historický ústav SAV 2003, s. 66-71. Rés. angl. s. 66 Confessions in the Political Development of the 17th Century.
cirkev; konfesie; 17. storočie;

MFN 28315 (8/32)
Kowalská, Eva : Heretici, bludári a prozelyti: formovanie a vnímanie konfesijnej identity českých protestantov po roku 1781. [Ed.]: Kubiš, Karel. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5. Studia historica Obraz druhého v historické perspektivě. Zv. 2. Identity a stereoptypy při formování moderní společnosti. Praha, 52, 1999 [vyd. 2003], s. 150-163.
heretici; bludári; prozelyti; konfesie; protestanti českí; cirkev protestantská; 1781;

MFN 28316 (9/32)
Kowalská, Eva : Konfesionálny exil z Uhorska v Nemecku koncom 17. storočia. In: Hľadanie zmyslu. Dielo literárneho vedca, kritika a historika Milana Hamadu a hodnotové kritériá (venované k 70. narodeninám). Br., 2003, s. 175-184.
konfesie; cirkev; exil konfesionálny; Uhorsko; 17. storočie; vzťahy uhorsko-nemecké; vzťahy nemecko-uhorské;

MFN 32136 (10/32)
Czenthe, Miklós : Die Reformation in Oberungarn bei den Zipser Sachsen. [Hg.]: Leppin, Volker - Wien, Ulrich A. In: Konfessionsbildung und Kofessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. Franz Steiner Verlag 2005, s. 153-163. Ed. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Band 66.
reformácia; konfesie; vzdelanie; školstvo; kultúra; cirkev; Spiš [región];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: