DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1479 (1/107)
Marsina, Richard : A 13. század derekán kelt oklevelek diplomatikai és írástani vizsgálata. [Paleografický a diplomatický výskum listín vzniknutých v polovici 13. storočia.] LK 61, 1990, č. 1-2, s. 43-62. Rés. nem., angl.


MFN 2413 (2/107)
Dvořáková, Daniela : Najstaršia česká listina na Slovensku. HR 2, 1991, č. 5, s. 30.
diplomatika; listina česká; Bohemika;

MFN 2416 (3/107)
Dvořáková, Daniela : Trnavskí Slováci v listinách kráľov. HR 2, 1991, č. 7, s. 34.
diplomatika; Trnava;

MFN 4933 (4/107)
Nováková, Veronika : Vývoj správy a spísomňovania v Abovskej stolici do roku 1526. SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 56-79. Rés. nem.
diplomatika; stolice; Abov [stolica];

MFN 12568 (5/107)
Wyrozumska, B. : Kancelaria miasta Krakowa w sredniowieczu. Kraków, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellonskiego 1995. 128 s.
OHLASY: anot.: Sroka Stanislaw A., HČ 44, 1996, č. 3, s. 546-547.
diplomatika; mestské knihy; knihy mestské; Kraków [PL];

MFN 18231 (6/107)
Lenhartová, Slavomíra : Diplomaticko-paleografický rozbor listín vydaných hodnoverným miestom pri Bratislavskej kapitule do roku 1300. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Br., Slovenský historický ústav MS 1998, s. 174-176. - S. 177 Res.: Diplomatisch-paläographische Analyse der vor 1300 von der Beglaubigungstelle des Pressburger Kapitels herausgegebenen Urkunden.
kapituly; diplomatika; paleografia; listiny; Bratislava;

MFN 18320 (7/107)
Marsina, Richard : Stand und Perspektiven der Arbeit am Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. In: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa. Marburg, Verlag Herder Institut 1998, s. 209-218.
pramene; Codex diplomaticus; diplomatika;

MFN 18795 (8/107)
Sedlák, Vincent : Die Bearbeitung der Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. In: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa. Marburg, Verlag Herder Institut 1998, s. 219-223.
Regestár; diplomatika; pramene;

MFN 21219 (9/107)
Dating undated medieval charters. [Zost.]: Gervers, Michael. Woodbridge, Boydell Press 2000. 237 s.
diplomatika; PC;

MFN 22535 (10/107)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Part 5. Fasciculus 3. 1350-1352. [Ed.]: Zachová, J. Praha, Scriptorium 2000. 401-632 s.
OHLASY: [anot.]: Marsina R., HČ, 54, 2006, č. 1, s. 142-143.
1350-1352; diplomatika; pramene; regestáre české;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: