DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3374 (1/9)
Steinhübel, Ján : Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. Dizertácia na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Br., Historický ústav SAV 1991. 217 s., 1 map. príl.
dizertácie; práce dizertačné; Zadunajsko; Dunaj;

MFN 5316 (2/9)
Steinhübel, Ján : Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Br., Historický ústav SAV 1992. 33 s. Rés. nem., maď.
autoreferáty dizertácií doktorských; Zadunajsko; Dunaj;

MFN 7734 (3/9)
Steinhübel, Ján : Frankovia, Slovania a Avari. Panónia na prelome 8.-9. storočia. HR 4, 1993, č. 4, s. 4-5.
Panónia; Zadunajsko;

MFN 10897 (4/9)
Dvestosedemdesiatpäť rokov v Békešskej Čabe. Prednášky Sympózia o Slovákoch v Maďarsku, 1993. [Zost.]: Krupa, Ondrej. Békéšska Čaba, Slovenský výskumný ústav 1995. 213 s. Rés. maď., nem.
    [Z obsahu]: Šipický, Matej: O založení Slovenského výskumného ústavu, s. 23-26; Žiláková, Mária: Vplyv Békešskej Čaby ako kultúrneho centra na jazyk dolnozemských Slovákov, s. 34-41; Paríková, Magdaléna: Problematika výskumu slovenských presídlencov z Maďarska v obciach južného Slovenska, s. 79-84; Rozkoš, Pavel: Kolonizovanie Slovákov do Banátu, s. 105-115; Polányi, Imre: Obraz Slovákov vo vedomí vysokoškolskej mládeže v Zadunajsku, s. 116-119; Barthová-Fazekasová, Mária: Slovenská národnostná škola a jej vzťah k ľudovej kultúre a jazyku, s. 120-125; Harpáň, Michal: Osudy a perspektívy menšinovej literatúry, s. 131-136; Bartalská, Ľubica: Kultúra Slovákov na americkom kontinente, s. 137-144; Maťovčík, Augustín: Kultúrna aktivita Karola Straku v Békéšskej Čabe, s. 145-148; Balážová, Eva: Spolupráca výskumného oddelenia Ústavu pre zahraničných Slovákov MS s historickými a muzeologickými inštitúciami a pracoviskami v Maďarsku pri výskume dejín a súčasnosti Slovákov v Maďarsku, s. 149-154; Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku v povojnovej slovenskej politike, s. 157-165; Paukovič, Vladimír: Sociologický výskum slovenského etnika v Maďarsku a maďarského etnika na Slovensku - možnosti komparácie, s. 172-180; Gyurok, János: Niekoľko myšlienok o demografických a štatistických údajoch národností žijúcich v Maďarsku a o metodike, s. 181-189.
obce, Maďarsko; Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; Slováci, Amerika; Matica slovenská; Banát [RO]; Békešská Čaba [HU]; Zadunajsko [HU]; Straka Karol [1803-1863];

MFN 12283 (5/9)
Steinhübel, Ján : Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. Br., Veda vyd. SAV 1995. 98 s. Rés. nem.
Zadunajsko;

MFN 40964 (6/9)
Tóth, Ágnes : Niekoľko súvislostí pozemkovej reformy a štruktúry spoločnosti na južnom Zadunajsku (1945-1949). Človek a spoločnosť [online] 12, 2009, č. 1, nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2009/1/5851 [cit. 2011-8-17] Rés. angl. Some connections between changes in Land reform and social structure in southern Transdanubia (1945-1949).
pozemková reforma; Zadunajsko južné;

Zdrojový dokument (Človek a spoločnosť [online])

MFN 41450 (7/9)
Dominkovits, Péter : Úradníci, statkári, familiári. Stoličná šľachta v západnom Zadunajsku na prelome 16. a 17. storočia. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 2 [Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku], 17 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/dominkovits.pdf Rés. angl. Officialis, landowners and familiares. County nobility in Transdanubia at the turn of the 17th century. Ed. Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku.
šľachta; statkári; úradníci; familiári; 16. - 17. storočie; Zadunajsko západné [región];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 42192 (8/9)
Máté, Gábor : Slovenskí usadlíci v južnom Zadunajsku, oslobodenom spod tureckej nadvlády. Acta historica Neosoliensia 13, 2010, s. 34-54, map. Rés. angl. s. 53. Slovakian Settlers in Southern Transdanubia freed from Turks.
migrácia; Slováci, Maďarsko; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-maďarské; Zadunajsko južné;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

MFN 42828 (9/9)
Varga J., János : Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16. - 17. storočí. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 2 [Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku], 10 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/varga.pdf Rés. angl. Social stratification of servitores and their career possibilities in the western Transdanubia in the 16th an 17th century. Ed. Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku.
šľachta; servitori; 16. - 17. storočie; Zadunajsko [región];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: