DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 558 (1/17)
Sirácky, Ján : Bojová cesta XIV. vojvodinskej údernej slovenskej brigády. Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 45-68.
Vojvodina;

MFN 2270 (2/17)
Calic, Marie-Janine - Pazmandi, Susanne : Migration, Urbanisierung und Assimilation in der Vojvodina und der Slowakei im Vergleich (1880-1938). Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 85-104.


MFN 2361 (3/17)
Desiata slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13.-15.9.1989. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 245 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČ, Rudolf: Onomastika a historické disciplíny, s. 7-13; SEDLÁK, Vincent: Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej minulosti, s. 36-42; AVENARIUS, Alexander: Veľká a Nepokrstená Morava Konštantína Porfyrogenneta, s. 43-46; MARSINA, Richard: Najstaršie miestne názvy a osídlenie Gemera, s. 47-53; LUKAČKA, Ján: Osobné mená v stredovekých miestnych názvoch Nitrianskej župy, s. 54-59; UHLÁR, Vlado: Chotárne názvy v Liptove, s. 60-66; OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše: Pomístní jména jakožto pramen pro dějiny osídlení, s. 67-72; PLESKALOVÁ, Jana: Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení, s. 73-78; NOVÁKOVÁ, Marie: Vliv stavu onymického objektu na vývoj toponym (pokus o zobecnění), s. 78-83; MATÚŠOVÁ, Jana: Stopy německých dialektú v pomístních jménech na území Čech, s. 84-91; MICHALOVIČ, Alexander: Vývin chotárnych názvov Kestúca, s. 92-96, ŠVAGROVSKÝ, Štefan: Pôvod osadných názvov Slovákov vo Vojvodine, s. 97-105; KOPERTOWSKA, Danuta: Nazewnictwo miejscowe terenów pogranicznych Malopolski i Mazowsza w swietle najstarszego osadnictva, s. 106-114; MICHAJLOV, Dimitrin: Toponinijata v služba na geografijata (spored navljudenija varchu Balgarski toponimičen material), s. 115-124; KROŠLÁKOVÁ, Ema: Tvorenie tzv. skrátených osobných mien v najstaršej slovenčine, s. 125-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Osídlenie východného Gemera vo svetle osobných mien, s. 138-146; SKUTIL, Jan: Reflexie osobních jmen v nejstarším sídelněhistorickém procese na Moravě, s. 147-152; DLUGOSZ, Kazimierz: Co mowia inskrypcje nagrobne o osadnictwie na Pomorzu zachodnim i srodkowym, s.153-160 ; BLICHA, Michal: Z problematiky vlastných mien v hornej časti Ondavy, s. 161-165; BAYEROVÁ, Naděžda: Odraz spoločenského vývoje ve slezských příjmeních, s. 166-170; MATĚJKOVÁ, Jana: Repertoár motivací při volbě rodných jmen na Ostravsku, s. 171-176; KREMZEROVÁ, Dagmar: Příjmení v historických pramenech úřední povahy, s. 176-182; BREZA, Edward: Polskie nazwisko Lewandowski, s. 182-188; BLANÁR, Vincent: Onomastika v interdisciplinárnych vzťahoch, s. 188-202; GUTSCHMIDT, Karl: Interdisciplinárne postavenie literárnej onomastiky, s. 203-208; DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika a onomastika, s. 209-214; MATĚJČÍK, Ján: Psycholingvistické aspekty živých osobných mien, s. 215-225; JACKO, Jozef: Onomastika a jazyková prax, s. 226-230; KOLAŘÍK, Josef: Onomastika v kontaktu s historií i praxí, s. 231-235.
konferencie; onomastika; Gemer; Nitra [župa]; Liptov; Kestúca; Pomoravsko; Ondava; Sliezsko; Ostravsko; Vojvodina; Lewandowski; Porfyrogennet Konštantín;

MFN 3855 (4/17)
Calic, Marie-Janine - Pazmandi, Suzanne : Migration, Urbanisierung und Assimilation in der Vojvodina und der Slowakei im Vergleich (1880-1938). In: Minderheitenfragen in Südosteuropa. München, R. Oldenbourg Verlag 1992, s. 211-235.


MFN 4850 (5/17)
Mlacek, Jozef : Vojvodinský slovakista docent Dr. Michal Týr päťdesiatročný. SlR 57, 1992, č. 6, s. 374-375.
Týr Michal;

MFN 5017 (6/17)
Pázmándi, Zsuzsanna : Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára. [Vplyv urbanizácie na asimilásiu maďarskej a nemeckej menšiny na Slovensku a vo Vojvodine.] Regio 3, 1992, č. 1, s. 32-47. Rés. angl.
Maďari, Vojvodina; Nemci, Vojvodina; Vojvodina;

MFN 6101 (7/17)
Čierna, Katarína : Kovačica. SP-M 1993, č. 12, s. 61-64.
Kovačica; Vojvodina;

MFN 9264 (8/17)
Krajčovič, Milan : Vojvodinskí Slováci za vojny, v revolúcii 1918 a pri vzniku ČSR. Slováci v zahraničí 17, 1994, s. 69-85.
Vojvodina;

MFN 10634 (9/17)
Berová, Lenka : Živá ratolesť. Rozhovor s Andrejom Kopčokom o dejinách vojvodinských Slovákov. HR 6, 1995, č. 7, s. 26-27.
Vojvodina; Kopčok Andrej;

MFN 10920 (10/17)
Evanjelická a.v. cirkev a jej význam v národnom a kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii. [Zost.]: Šimkovicová, Darina. Martin, MS 1995. 67 s.
    [Z obsahu]: MARKUŠ, Jozef: Príhovor pri príležitosti seminára o význame evanjelickej cirkvi v národnej uvedomelosti juhoslovanských Slovákov, s. 5-6; BERÉDI, Andrej: Slovenská evanjelická a.v. cirkev a jej význam v národnom a kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii, s. 7-13; UHORSKAI, Pavel: Vzťahy a spolupráca evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so Slovenkou evanjelickou cirkvou z bývalej Juhoslávie, s. 14-16; KOLÁROVSKÝ, Pavel: Význam Slovenskej evanjelickej a.v. teologickej fakulty Univerzity Komenského vo výchove kňazského dorastu pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev v Juhoslávii, s. 17-20; FEKETE, Samuel: Pôsobenie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi vo Vojvodine v oblasti školstva, s. 21-32; KMEŤ, Ján: Leopold Branislav Abaffy, s. 33-37; TORDAJI, Andrej - PODHRADSKÝ, Ján: Adam Vereš (15.11.1883-2.11.1931), prvý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii, s. 38-42; KMEŤ, Ján: Samuel Štarke (1888-1959), druhý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a viacročný predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, s. 43-48; BERÉDI, Andrej: ThDr. Juraj Struhárik (1908-1993), tretí biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii, s. 49-51; ŠIPICKÝ, Ján: Vladimír Konštantín Hurban : Evanjelici v dnešnej Vojvodine pred a po tolerančnom patente z roku 1781. Prvá fáza dejín literatúry a kultúry Slovákov vo Vojvodine v období pred rokom 1781 a po ňom, s. 57-67.
Vojvodina; Abaffy Leopold Branislav [1827-1883]; Vereš Adam [1883-1931]; Štarke Samuel; Struhárik Juraj; Hurban Vladimír Konštantín;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: