DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3300 (1/53)
Sándor, Karol - Behula, Pavol : Levice. From the History of the Town and the Museum. [Prel. zo slov.]: Oraveczová, Anikó. Levice, InProPos pre Tekovské múzeum v Leviciach 1991. 16 s.
Levice;

MFN 3301 (2/53)
Sándor, Karol - Behula, Pavol : Levice. A város és a múzeum történetéböl. [Levice. Z dejín mesta a múzea.] [Prel. zo slov.]: Sándor, Karol. Levice, InProPos pre Tekovské múzeum v Leviciach 1991. 16 s.
Levice;

MFN 3302 (3/53)
Sándor, Karol - Behula, Pavol : Levice. Z dejín mesta a múzea. Levice InProPos pre Tekovské múzeum v Leviciach 1991. 16 s.
levice;

MFN 3519 (4/53)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 3785 (5/53)
Bibliografia Spravodaja a Vlastivedného spravodaja Tekovského múzea v Leviciach. ZbTM 1, 1992, s. 7-14. Rés. angl.


MFN 3944 (6/53)
Dano, Ján : Šesťdesiatpäť rokov Tekovského múzea v Leviciach. Múzeum 37, 1992, č. 2, 21.


MFN 5221 (7/53)
Sándor, Karol : O troch výstavách Tekovského múzea v Leviciach. Múzeum 37, 1992, č. 4, s. 41-42.
Levice;

MFN 5600 (8/53)
Visitatio Canonica. Az Esztergomi Föegyházmegye Barsi Föesperessegének egyházlátogatási jegyzökönyvei 1647-1674. [Kanonické vizitácie. Ostrihomská arcidiecéza. Tekovský archidiakonát.] [Zost.]: Tomisa, Ilona. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézete 1992. 307 s. Reg. menný.
cirkev; archidiakonát; Tekov; Ostrihom [HU];

MFN 8321 (9/53)
Bibliografia prác súčasných odborných pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 1987-1992. ZbTM 2, 1994, s. 165-182. Rés. angl.
Tekov; Levice;

MFN 8567 (10/53)
Dobrovická, Diana : Archeologické zbierkové predmety v tekovskom múzeu z obdobia sťahovania národov z dolného Pohronia. ZbTM 2, 1994, s. 121-128. Rés. angl.
Tekov; Pohronie dolné; Levice;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: