DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 642 (1/23)
Avenarius, Alexander : Život svätého Svorada. Počiatky zoborského kláštora. HR 1, 1990, č. 3, s. 5-6.
Zobor; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034];

MFN 6686 (2/23)
Judák, Viliam : Hviezdy slovenského neba. K úcte sv. Svorada - Andreja a Beňadika patrónov Nitrianskej diecézy z príležitosti 910. výročia ich svätorečenia na zveľadenie pútnickeho miesta na Skalke. [Trenčín], Naše kníhkupectvo J. Vojtech Grach 1993. 131 s., fot. príl. Rés. slov., poľ., maď., nem., angl. [Okres Banská Bystrica.]
Skalka nad Váhom [okres Trenčín]; okres: Trenčín; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.;

MFN 8172 (3/23)
-J. G.- : Andrej-Svorad, mních a pustovník. Benedikt, mních a mučeník. HR 5, 1994, č. 5, s. 36.
svätci; cirkev; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Benedikt sv. [-1033/4];

MFN 8545 (4/23)
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16.10.1993. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Trnava, Trnavská univerzita 1994. 348 s.
    [Z obsahu]: HAJDUK, Anton: Otvorenie seminára, s. 7-8; KOREC, Ján Chryzostom: Slovo na úvod, s. 9-11; FEDOR, Michal: Ad vocem Metodológia, s. 13-16; DUBOVSKÝ, Ján M.: Pramene k dejinám reholí na Slovensku vo Vatikánskom archíve, s. 17-22; ŠIMONČIČ, Jozef: Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 23-38; ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku, s. 39-47; SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku, s. 49-70; ADAM, Ján: Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, s. 71-76; NOVÁK, Jozef: Pečate konventov a kapitúl, s. 77-84; SOPKO, Július: Skriptori a skriptóriá kláštorov na Slovensku, s. 85-96; MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku - v prameňoch 18. a začiatku 19. storočia, s. 97-108; KAČIC, Ladislav: Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí, s. 109-12; DUBOVSKÝ, Ján M.: Likvidácia kláštorných komunít na Slovensku v rokoch 1949-1960, s. 123-136; HABOVŠTIAK, Alojz - HOLČÍK, Štefan: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku, s. 137-149; BARTAL, Tomáš Karol: Z dejín kláštora premonštrátov v Jasove, s. 151-153; HNILICA, Ján: Kláštor v Bzovíku, s. 155-173; HLAVAČKOVÁ, Miriam: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369-1526, s. 175-179; FRIMMOVÁ, Eva: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave v 2. polovici 15. storočia, s. 181-191; MELNÍKOVÁ, Marta: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov, s. 193-198; HANULIAK, Milan: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, s. 199-212; JANKOVIČ, Vendelín: Zánik dominikánskych kláštorov na Slovensku v 16. storočí, s. 213-223; RADVÁNI, Hadrián: K činnosti pavlínov v Trnave, s. 225-232; RADVÁNI, Hadrián: Trinitári v Trnave, s. 233-241; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 243-261; KÚTNIK, Jozef: Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, s. 263-278; JUDÁK, Viliam: Sv. Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, s. 279-285; TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov stredovekých sakrálnych stavieb na Slovensku, s. 287-311; POKORNÝ, Pavel R.: Znaky klášterů v Čechách a na Moravě, s. 315-316; PAŘEZ, Jan: Problematika každodennosti a strahovský klášter v 2. pol. 16. století, s. 317-323; HLINOMAZ, Milan: Problematika sepulchrálních památek klášterů v českých zemích, s. 325-329; DUBOVSKÝ, Pavol - SLIVKA, Michal - ŠIMONČIČ, Jozef: Bibliografia, s. 339-348.
OHLASY: Rec.: Chalupecký Ivan, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 111-115; tiež rec.: Babjak Ján, Verbum 6, 1995, č. 3, s. 204-205.
Vatikán; Hronský Beňadik; Jasov; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Horné Lefantovce; Bratislava; Košice; Banská Štiavnica; Trnava; Praha; Strahov; Rím; Morava; Piarg; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Izák sv.; Matúš sv.;

MFN 14432 (5/23)
Sólymos, Szilveszter : Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon. [The life of the hermits st. Zoerard-Andrew and st. Benedict and their cult in Hungary.] Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 1996. 176 s., 68 obr. príl. Rés. angl., nem., slov.
svätci; cirkev; Panónia; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Benedikt sv. [-1033/4];

MFN 14570 (6/23)
Šprinc, Mikuláš : Svätý Andrej-Svorad. Umelecký životopis svätca. [Epilóg]: Paštéka, Július. Br., Lúč 1996. 142 s.
svätci; cirkev; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034];

MFN 14745 (7/23)
Vasiľ, Cyril : Prví slovanskí svätci. Košice, Vyd. Spolku sv. Cyrila a Metoda 1996. 70 s.
svätci; cirkev; Gorazd; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Mojsej Uhrín; Uhrín Mojsej; Václav sv. [907-929/35]; Prokop sv.; Oľga sv. [-969]; Vladimír sv.; Gleb sv.; Boris sv.;

MFN 15014 (8/23)
Belás, Ladislav : Ikonografia svätého Svorada a Benedikta. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, Trenčianske múzeum 1997, s. 70-93.
svätci; cirkev; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Benedikt sv. [-1033/4];

MFN 15705 (9/23)
Judák, Viliam : Maurova legenda - Vita sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martyris. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, Trenčianske múzeum 1997, s. 39-48.
svätci; cirkev; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Benedikt sv. [-1033/4];

MFN 15821 (10/23)
Komorovský, Ján : Svätí Svorad a Benedikt v eremitskom hnutí. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, Trenčianske múzeum 1997, s. 32-38.
svätci; cirkev; eremiti; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Benedikt sv. [-1033/4];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: