DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 25 (1/56)
Sidor, Karol : Šesť rokov pri Vatikáne. USA Scranton, Obrana Press Inc. 1947. 293 s. [Člen slovenského diplomatického zboru pri Svätej stolici vo Vatikáne 1939-1945.]
Vatikán; Sidor Karol [1901-1953];

Zoznam dielov

MFN 1613 (2/56)
Orlof, Ewa : Karol Sidors Polenfreundschaft. Slovak Studies 26-27, 1986-1987 (vyd. 1990), s. 137-141.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 2645 (3/56)
Hvišč, Jozef : Iniciatíva Karola Sidora. (Príspevok k slovensko-poľským vzťahom.) Slavica Slovaca 26, 1991, č. 4, s. 346-348.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 2749 (4/56)
Kirschbaum, Jozef M. : S Karolom Sidorom na čele slovenského exilu. (Úryvok z poznámok k memoárom.) LT 4, 1991, č. 32, s. 12-13.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 5076 (5/56)
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7.mája 1992. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Fano, Štefan. Br., Historický ústav SAV 1992. 380 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Úvodom, s. 9-13; LIPTÁK, Ľubomír: Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie, s. 14-19; KRUŽLIAK, Imrich: Jozef Tiso v historiografii a publicistike, s. 20-26; BAGIN, Anton: Kňaz v politike, s. 27-32; POTEMRA, Michal: Publicistická verejná činnosť Jozefa Tisu pred rokom 1918, s. 33-43; LETZ, Róbert: Vývin slovenského povedomia u Jozefa Tisu do roku 1918, s. 44-61; LUKAN, Walter: Študentské roky Jozefa Tisu vo Viedni (1906-1911), s. 62-75; BARTLOVÁ, Alena: Jozef Tiso - funkcionár HSĽS a poslanec Národného zhromaždenia (1918-1938), s. 76-88; KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Publicistika Jozefa Tisu v rokoch 1918-1938, s. 89-98; MATHÉ, Svätoslav: Význam účasti Jozefa Tisu vo vláde prvej republiky z hľadiska politického rozloženia síl vtedajšieho obdobia, s. 99-100; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pohľad Karola Sidora na osobnosť Jozefa Tisu, s. 101-104; DEÁK, Ladislav: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938, s. 105-112; KIRSCHBAUM, Jozef M.: Jozef Tiso a vznik slovenského štátu, s. 113-123; BYSTRICKÝ, Valerián: Jozef Tiso a 14. marec 1939, s. 124-135; VALENTA, Jaroslav: "Polská karta" - k otázce slovenské alternativní zahraničněpolitické orientace, s. 136-139; RAŠLA, Anton: Legendy o Tisovi, s. 140-148; SUŠKO, Ladislav: Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády, predseda vlády Slovenskej republiky a ako prezident, s. 149-154; KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso vo funkcii predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1939-1945, s. 155-164; PICHŇA, Pavol: Pohľad Švajčiarska na slovenský štát a na prezidenta Jozefa Tisu, s. 166-176; ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 177-194; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Jozef Tiso - "vhodná osoba" v nemeckej politike voči Slovensku (1939-1945), s. 195-205; GRÉBERT, Arvéd: Niekoľko poznámok na okraj politickej aktivity Jozefa Tisu v rokoch 1938-1945, s. 206-220; ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu, s. 221-223; ŠTEFANSKÝ, Václav: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša, s. 224-227; STANISLAV, Ján: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde, s. 228-236; KORČEK, Ján: Jozef Tiso a otázka "povolania Nemcov na Slovensko" v auguste 1944, s. 237-241; NARDINI, Lisa Guarda: Základy Tisovej politickej a sociálnej doktríny, s. 242-248; MAGDOLENOVÁ, Anna: Idea slovenského národa v politickom snažení Jozefa Tisu, s. 249-254; SCHMID, Karin: Tiso - prezident republiky? Niektoré medzinárodnoprávne úvahy k štátnosti Slovenskej republiky 1939-1945, s. 255-262; RYCHLÍK, Jan: Ideové základy myšlení Jozefa Tisu a jejich politický dopad, s. 263-274; BAKOŠ, Vladimír: K Tisovej koncepcii národa a nacionalizmu, s. 275-280; GOŇCOVÁ, Marta: Jozef Tiso v kontexte ideových prúdov medzivojnového Slovenska, s. 281-286; VNUK, František: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom, s. 287-307; BARNOVSKÝ, Michal: K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom, s. 308-320; PETRUF, Pavol: Vydanie Jozefa Tisu a niektorých ďalších prominentov slovenského štátu česko-slovenským orgánom, s. 321-329; VONDRÁŠEK, Václav: Činnost ilegálního podzemí na Slovensku v době Tisova procesu, s. 330-335; JABLONICKÝ, Viliam: Kultúra a umenie v Tisovej aktivite a myslení, s. 336-344; KOLÁŘ, Michal: Edvard Beneš a Josef Tiso, s. 345-349; HOFFMANN, Gabriel: O živote a práci prvého prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisu, s. 350-353; RYDLO, Jozef M.: O prezidentovi Jozefovi Tisovi v diele Williama Rittera, Slovaquie 1947, s. 354-358.
OHLASY: Rec.: Čaplovič Dušan, Zborník o Jozefovi Tisovi, Pravda 1993, s....; Rec.: Kvaček Robert, Tiso v dejinách, Nové knihy 1993, č. 8; Správa o konaní tlačovej konferencie pri príležitosti vydania zborníka, Správy SAV 29, 1993, č. 6, s. 6; Mathé Svätoslav, Politický a osobný profil, Jozef Tiso očami historikov, LT 6, 1993, č. 14, s. 4; Winkler Tomáš, Úsilie o hlbšie poznanie, SP-M 1993, č. 8, s. 150-151.
Viedeň; Tiso Jozef [1887-1947]; Sidor Karol [1901-1953]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Beneš Edvard [1884-1948]; Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 5249 (6/56)
Sidor, Karol : Slovenská politika na pôde pražského snemu. Zv. 1., 2. Trenčín, Ivan Štelcer 1992. over
politika slovenská; Pražský snem; Praha; Sidor Karol [1901-1953];

MFN 6967 (7/56)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 11329 (8/56)
Kázmerová, Ľubica : Kulturalne i polityczne aspekty polonofilstwa Karola Sidora. In: Zwiazki kulturalne polsko-slowackie w dziejach. Kraków, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 1995, s. 151-160.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 11331 (9/56)
Kázmerová, Ľubica : Polonofilstvo Karola Sidora. Predstava spoločného štátu. HR 6, 1995, č. 7, s. 28-29.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 13518 (10/56)
Kázmerová, Ľubica : Kultúrne a politické aspekty polonofilstva Karola Sidora. SlSb 94, 1996, č. 1, s. 54-58. Rés. nem. [Separát.]
Sidor Karol [1901-1953];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: