DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 958 (1/11)
Földváriová, Anna : K stému výročiu založenia tlačiarne Karola Salvu v Ružomberku. Kniha '90, 1990, s. 144-146.
Ružomberok; Salva Karol [1849-1913];

MFN 959 (2/11)
Földváriová, Anna : K výročiu Karola Salvu a jeho tlačiarne. Kniha '89 1990, s. 155-162.
Salva Karol [1849-1913];

MFN 2125 (3/11)
-Lb- : Nadšenie Salvu, sila Leva. HR 2, 1991, č. 7, s. 41. /Karol Salva./
Salva Karol [1849-1913];

MFN 7205 (4/11)
Mikitová, Táňa : K 80. výročiu úmrtia Karola Salvu. Knižnice a informácie 25, 1993, č. 8-9, s. 403-405.
Salva Karol [1849-1913];

MFN 10256 (5/11)
Tomo, Igor : Karol Salva (1849-1913). Slováci v zahraničí 17, 1994, s. 180-183.
Salva Karol [1849-1913];

MFN 10547 (6/11)
Antológia dejín slovenskej osvety. Zv. 2. [Zost.]: Bakoš, Samuel. Br., Národné osvetové centrum 1995. 343 s.
osveta; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Hodža Michal Miloslav [1811-1870]; Závodník Štefan [1813-1885]; Reuss Gustáv Maurícius; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Zechenter-Laskomerský Gustáv Kazimír [1824-1908]; Moyzes Štefan [1797-1869]; Radlinský Andrej [1817-1879]; Škultéty August Horislav [1819-1892]; Kadavý Ján [1810-1883]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Salva Karol [1849-1913]; Šrobár Vavro [1867-1950];

MFN 19539 (7/11)
Dejiny predškolskej výchovy na Slovensku. Zborník Múzea školstva a pedagogiky. [Ed.]: Michalička, Vladimír. Br., Ústav informácií a prognóz školstva 1999. 149 s. Ed. Aktuálne otázky školského múzejníctva. 7.
    [Z obsahu]: KOMPOLT, Pavol: Detské opatrovne ako jeden z prostriedkov modernizácie spoločnosti v 19. storočí, s. 5-9; MICHALIČKA, Vladimír: Paralely slovenského a európskeho vývoja dejín predškolskej výchovy, s. 10-12; KOVÁČIKOVÁ, Dagmar: Prínos Jána Mikleša do dejín predškolskej pedagogiky, s. 13-17; PAJDLHAUSEROVÁ, Elena: Vývoj predškolskej výchovy po roku 1990 s dôrazom na bratislavské materské školy, s. 18-22; LIMITI, Giuliana: Civis europeus sum: Aké vzdelanie pre deti nového tisícročia, s. 23-25; BABIČ, Nada - IROVIČ, Stanislava: Ciele inštitucionálnej predškolskej výchovy v Chorvátsku v rokoch 1945 až 1990 s. 26-32; TURANSKÁ Eva: Vznik a činnosť detskej opatrovne v Banskej Bystrici, s. 33-37; ŠIMONČIČ, Jozef: Vývoj a archívna charakteristika fondu detskej opatrovne v Trnave, s. 38-39; DRENKO, Jozef: Vznik a vývoj predškolských zariadení v novohradskom regióne po vznik ČSR, s. 40-44; HRNČÁROVÁ, Ingrid: Vznik a vývoj inštitucionálnej výchovy na Slovensku so zreteľom pre oblasť Nitry do roku 1918, s. 45-51; IVANOVIČOVÁ, Júlia: Prínos cirkví pre rozvoj predškolských zariadení, s. 52-55; GUZIOVÁ, Katarína: Dejiny materských škôl na Spiši, s. 56-60; HLADÍKOVÁ Božena: Vznik predškolských zariadení v Bratislave, s. 61-65; KASANICKÁ, Zdenka: Vznik a vývoj predškolských zariadení v Liptove - jeho dolnej časti, s. 66-68; POLJAK, Ivan: K histórii prvého predškolského zariadenia v Liptovskom Mikuláši, s. 69-73; ŽBIRKOVÁ, Viera: Historická retrospektíva vo vývoji predškolskej výchovy na Slovensku (do roku 1918), s. 74-83; WRÓBLEWSKA, Tereza: Ján Amos Komenský a jeho prínos v oblasti predškolskej výchovy, s. 84-88; TIJUNÉLIENÉ, Ona: Korene pedagogiky predškolského veku v Litve, s. 89-94; LEZANSKA, Wieslawa: Príprava učiteľov pre predškolskú výchovu v Poľsku od 1918 do 1939, s. 95-101; TRUBÍNIOVÁ, Valentína: Začiatky vzdelávania učiteľov materských škôl na Slovensku, s. 102-105; JAKUBIAK, Krzysztof: Prvé poľské príručky pre vychovávateľky materských škôl z 19. storočia a na začiatku 20. storočia, s. 106-107; GORISZOWSKI, Wlodzimierz: Janusz Korczak ako pedagóg a lekár, s. 112-115; HORNÁČKOVÁ, Vladimíra: Anton Rehlingen, učiteľ trnavskej detskej opatrovne, s. 116-121; PŠENÁK, Jozef: Karol Salva - propagátor komenského poňatia predškolskej výchovy, s. 122-126; BAĎURÍKOVÁ, Zita: Výchovný program materských škôl podľa Idy Jarníkovej, s. 127-131; JANUS, Henrich: Priekopníčky predškolskej výchovy a pedagogiky na Slovensku, s. 132-134; PUPŠYS, Vladas - RAŠIMIENE, Lila: Múzeum hračiek a dejín - centrum pre utváranie národného sebavedomia, s. 135-140; PANČUHOVÁ, Eva: Slovenská ľudová hračka, s. 141-144; KLEINOVÁ-GOGOVÁ, Mária: Rozvoj budovania predškolských zariadení. Zo spomienok dlhoročnej pracovníčky v predškolských zariadeniach, s. 145-147.
OHLASY: anot.: -(vm)-, [ Michalička Vladimír,] HČ 47, 1999, č. 3, s. 552.
opatrovne; predškolská výchova; materské školy; cirkev; hračky; Bratislava; Chorvátsko; Banská Bystrica; Trnava; Novohrad [región]; Nitra [región]; Spiš [región]; Liptov [región]; Liptovský Mikuláš; Litva; Mikleš Ján [1911-1997]; Komenský Jan Amos [1592-1670]; Korczak Janus [20. stor.]; Rehlingen Anton [1. pol. 19. stor.]; Salva Karol [1849-1913]; Jarníková Ida [1. pol. 20. stor.];

MFN 23764 (8/11)
Holec, Roman : Zabudnuté osudy. Desať životných príbehov z novodobých slovenských dejín. Martin, Matica slovenská 2001. 263 s., reg. menný.
OHLASY: [anot.]: D.Š. História revue 2, 2002, č. 4, s. 35; tiež [rec.]: Podrimavský Milan, HČ, 50, 2002, č. 4, s. 666-670.
osobnosti; Lieb Ján [1848-1903]; Pauliny-Tóth Žigmund [1865-1906]; Rovnianek Peter V.; Friesenhof Gregor [1840-1913]; Bazovský Ľudovít [1872-1958]; Salva Karol [1849-1913]; Kálal Karel [1860-1930]; Kabina Franko [1844-1931]; Duliškovič Arnold; Maliarik Ján; Coburg Ferdinand [1861-1948];

MFN 35929 (9/11)
Dobrotková, Marta : Liptovský rodák kníhtlačiar Karol Salva a jeho národnobuditeľská činnosť. Kniha 2007, Martin, 2007, s. 257-262. Rés. angl. s. 262 The Liptov native book printer Karol Salva and his national awakening activity; nem. s. 262-263 Der in Liptov geborene Buchdrucker Karol Salva und seine Aufklärungstätigkeit.
národniari; kníhtlačiari; Liptov [región]; Salva Karol [1849-1913];

Zdrojový dokument (Kniha 2007,)

MFN 35939 (10/11)
Domová, Miroslava : Karol Salva - vydavateľ kalendárov. Kniha 2007, Martin, 2007, s. 272-280, obr., fot. Rés. angl. s. 280 Karol Salva - an almanac publisher; nem. s. 280 Karol Salva - Kalender herausgeber.
kalendáre; Salva Karol [1849-1913];

Zdrojový dokument (Kniha 2007,)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: