DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 131 (1/65)
Štátny okresný archív vo Veľkom Krtíši. Sprievodca po fondoch a zbierkach. [Sprac.]: Kamasová-Kvanková, Marta Br., Archívna správa Ministerstva vnútra SSR 1982. 256 s. Reg. osobný, miestny, vecný. Rés. rus., nem.
Veľký Krtíš;

MFN 140 (2/65)
Mesto Bratislava. Inventár spisového materiálu (III.-VII. manipulačné obdobie). IX. 1886(1880)-1945. [Zost.]: Horváth, Vladimír - Hudáková, Hedviga - Holubicová, Helena - Kohútová, Jozefína. Br., Archív hlavného mesta SSR Bratislavy 1983. 275 s. Reg. osobný, miestny a vecný.
Bratislava;

MFN 303 (3/65)
Goněc, Vladimír : Vznik SSSR a sovětská Ukrajina. Brno, UJEP 1988. 158 s. Rec.: Čulková Darina, Vedecké informácie Spoločenskovedeckého ústavu SAV Košice 1990, č. 1, s. 117-121.


MFN 406 (4/65)
Bibliografická ročenka Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre za rok 1986. [Zost.]: Machata, Pavol. Nitra, Ústredná pôdohospodárska knižnica SSR pri Vysokej škole poľnohospodárskej 1989. 205 s. Reg. predmetový, miestopisný.


MFN 407 (5/65)
Bibliografická ročenka Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre za rok 1987. [Zost.]: Machata, Pavol. Nitra, Ústredná pôdohospodárska knižnica SSR pri Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre 1989. 224 s. Reg. predmetový, miestopisný.


MFN 544 (6/65)
Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. Zv. 1. Časť 1. a 2. Bratislava, hlavné mesto SSR a Západoslovenský kraj. [Zost.]: Bialeková, Darina. Nitra, Archeologický ústav SAV 1989. 290 s., 291-521. Register osídlených obcí.
5.-13. storočie; osídlenie; Bratislava; Slovensko západné;

Zoznam dielov

MFN 571 (7/65)
Šarlušková, Anastázia : Literárne pamiatky v archívoch a múzeách SSR. Inventáre 3. Martin, Matica slovenská 1989. 136 s.


MFN 1736 (8/65)
Rabenseiferová, Mária : Národné bohatstvo SSR - historicko-metodologický a analytický pohľad. Br., Ekonomický ústav SAV 1990. 107 s. Ed. rad A. Výskumné práce č. 80.


MFN 1826 (9/65)
Spiritza, Juraj : Národné kultúrne pamiatky v archívoch SSR. VlČ 39, 1990, s. 1-5.


MFN 1974 (10/65)
Tóthová, Štefánia : Problémy ochrany a prezentácie archeologických lokalít, resp. nálezov zahrnutých do fondu kultúrnych pamiatok SSR. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 293-300. Rés. nem., rus.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: