DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3495 (1/4)
Tomeček, Otto : Chémia na banskoštiavnickej Baníckej akadémii v 18.storočí a jej prínos pre rozvoj chemickej vedy III. (Anton Ruprecht). Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, Prírodné vedy, 9, 1991, s. 291-316. Rés. slov., nem., rus.
Banská Štiavnica; Ruprecht Anton [1748-1814];

MFN 3496 (2/4)
Tomeček, Otto : Chémia na Banskoštiavnickej baníckej akadémii v 18. storočí a jej prínos pre rozvoj chemickej vedy III. (Anton Ruprecht) Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici Prírodné vedy XI, 1991, s. 291-316. Rés. slov., nem., rus.
Banská Štiavnica; Ruprecht Anton [1748-1814];

MFN 5118 (3/4)
Próder, István : Einige biographische Daten über Anton Ruprecht (1748-1814). Technikatörténeti szemle 19, 1992, s. 194-197.
Ruprecht Anton [1748-1814];

MFN 8070 (4/4)
Vyučovanie chémie a hutníctva na Banskej akadémii v B.Štiavnici. II. seminár História hutníctva na Slovensku. Herľany, 1.-2. december 1992. [Košice], [Technická univerzita - katedra kovohutníctva] [1993]. Nestr.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Založenie prvej katedry hutníctva a chémie, 11 s.; VOZÁR, Jozef: Prvé dejiny Baníckej akadémie v B. Štiavnici od F.I.Müllera, 10 s.; KAMENICKÝ, Miroslav: Kovohutnícka veda a školstvo v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia a jej vplyv na prax na príklade huty v Žarnovici 13 s.; HOCK, Milan: Chémia a hutníctvo na Baníckej akadémii v období pôsobenia profesorov A.Rupprechta a A.Wehrleho, 13 s.; TOMEČEK, Otto: Výučba chémie na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 7 s.; KUNHALMI, Gabriel: Prednášky Prof.Jacquina a jeho činnosť na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 8 s.; CENGEL, Peter: Výuka hutníctva železa na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 5 s.; KAFKA, Richard: Knižnica Baníckej akadémie v B.Štiavnici, 10 s.; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám vysokoškolského vzdelávania hutníkov po zániku Vysokej školy baníckej a lesníckej v B.Štiavnici, 26 s.; CENGEL, Peter: Technologické zariadenia hutníctva železa začiatku 20. storočia, 8 s.; SOMBATHY, Ladislav: Pokus o rekonštrukciu antimónovej huty Banická v Bystrom potoku, 14 s.
Banská Štiavnica; Bystrý potok; Žarnovica; Ruprecht Anton [1748-1814]; Wehrle Alojz [1791-1835]; Müller František Jozef; Jacquin Nicolas;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: