DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 547 (1/81)
Prievidza okres v tlači 1989. 1989.


MFN 1151 (2/81)
Ivica, Emil : Epidémia trachómu v Prievidzskom okrese. HNitra 14, 1990, s. 215-221.
Prievidza;

MFN 1543 (3/81)
Modranová, Elvica M. : História lekární okresu Prievidza. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 79-86.
Prievidza;

MFN 1752 (4/81)
Remiašová, Marta : Archeologický výskum a ochrana archeologických lokalít v oblasti aktívnej banskej činnosti v okrese Prievidza. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 417-420. Rés. rus., nem.
Prievidza;

MFN 1998 (5/81)
Valach, Július : K dejinám piaristického gymnázia v Prievidzi a rozbor archívneho fondu piaristov. HNitra 14, 1990, s. 168-199.
Prievidza;

MFN 4362 (6/81)
Janček, Jozef : Vznik a vývoj hudobnej školy v Prievidzi. HNitra 15, 1992, s. 169-214.
školy hudobné; hudobné školy; Prievidza;

MFN 4853 (7/81)
Modranová, Martina - Ivica, Emil : Z dejín lekárenstva v okrese Prievidza do roku 1945. HNitra 15, 1992, s. 134-142.
Prievidza;

MFN 4912 (8/81)
Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko. [Ed.]: Kollár, Pavol. Prievidza, TEXTM Prievidza pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 83 s. [Podolínec 1642-1992 (okres Stará Ľubovňa).]
    [Z obsahu]: KOLLÁR, Pavol: Sv. Jozef Kalazanský v službe potridentskej obnovy Cirkvi, s. 5-6; ZEMEK, Metoděj: Počátky provincie střední Evropy a vznik komunity v Podolinci, s. 7-13; ČELOVSKÝ, František: Periodizácia dejín rehole piaristov na Slovensku, s. 14-21; ČELOVSKÝ, František: Členovia Rehole Zbožných škôl, ktorí majú najväčší význam pre dejiny Slovenska s. 22-36; ČELOVSKÝ, František: Významné osobnosti, ktoré študovali na piaristických kolégiách, s. 37-38; BARTŮŠEK, Václav: Působení piaristů za Alpami, od sklonku třicetileté války do roku 1669, s. 39-46; BARTŮŠEK, Václav: Nové dokumenty o životě Stanislawa Hieronyma Konarského ze Slovenska, s. 47-50; HAVRAN, Ján: Dejiny piaristického kolégia v Podolínci, s. 51-58; BOMBERA, Jan: První piaristé v Podolínci, s. 59-69; BOMBERA, Jan: P. František Hanák, piarista-misionář, s. 70-77; CHALUPECKÝ, Ivan: K organizácii oratória piaristov v Podolínci, s. 78-79; HRADNÝ, M.: Bernolákovci o sv. Jozefovi Kalazanskom - zakladateľovi otcov pobožných škôl, s. 80-81; RADVÁNI, Hadrián: Písané a tlačené slovo - kultúrne bohatstvo otcov piaristov, s. 82-83.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
Bohemika; piaristi; rehole; Podolínec [okres Stará Ľubovňa]; Stará Ľubovňa [okres]; Mikulov na Morave [CZ]; Kalazanský Jozef [1557-1648]; Konarský Stanislav Hieroným; Bernolákovci;

MFN 5103 (9/81)
Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. Zv. 2. Stredoslovenský kraj. [Zost.]: Bialeková, Darina. Nitra, Archeologický ústav SAV 1992. 226 s. Register osídlených obcí.
5.-13. storočie; osídlenie; Slovensko stredné; Banská Bystrica [okres]; Čadca [okres]; Dolný Kubín [okres]; Liptovský Mikuláš [okres]; Lučenec [okres]; Martin [okres]; Prievidza [okres]; Rimavská Sobota [okres]; Považská Bystrica [okres]; Veľký Krtíš [okres]; Zvolen [okres]; Žiar nad Hronom [okres]; Žilina [okres];

Zoznam dielov

MFN 5112 (10/81)
Prievidza okres v tlači 1992. 1992.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: