DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9 (1/419)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 248 (2/419)
Matula, Vladimír : Die politischen Kreise slawischer Studenten in Wien. Ihre Bedeutung für die Weltanschaulich-politische Heranbildung junger Ideologen der slowakischen Nationalen Befreiungsbewegung in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Wegenetz europäischen Geistes II. Universitäten und Studenten. Die Bedeutung studentischer Migrationen in Mittel- und Südosteuropa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Wien, Verlag für Geschichte und Politik Wien 1987. s. 155-161.
Viedeň; Praha; Budapest [HU];

MFN 263 (3/419)
Stuchlík, Stanislav : Únětické pohřebiště v Mušově. Praha 1987. 118 s. Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně XIV/2. Rec.: Bátora Jozef, SlArch 38, 1990, č. 1, s. 228-230.
Mušov [CZ];

MFN 838 (4/419)
Čičaj, Viliam - Macho, Peter : Obraz francouzské revoluce v českých zemích a na Slovensku na konci 18.století. [Praha, 14.-16.3.1989] 38, 1990, s. 146-147.


MFN 888 (5/419)
DÔverné vyznania. Z listov Karla Čapka Olge Scheinpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921-1922. [Zost.]: Veliký, Ivo. [Úv. a pozn. nap.]: Tomčík, Miloš. Br., Správa kultúrnych zariadení pri Ministerstve kultúry SR pre Kruh priateľov českej kultúry 1990. 47 s.
Bohemika; pramene; literáti českí; listy; Trenčianske Teplice [okres Trenčín]; Praha; okres: Trenčín; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 954 (6/419)
Firsov, Jevgenij Fiodorovič : VI. sjezd čechoslovackich istorikov. [ Praha, 9.-11.2.1989] Sovetskoje slavjanovedenije 1990, č. 2, s. 112-114.


MFN 1071 (7/419)
Hlad, Oldřich : Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy a štefánikovské tradice. In: Zborník referátov z celoslovenského seminára Významné osobnosti v dejinách astronómie. Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1990, s. 81-91.
Praha;

MFN 1257 (8/419)
Kolejáci. Slovenskí študenti v Štefánikovej koleji v Prahe. [Sprac.]: Kováč, Dušan. [Aut.]: Gazdík, Ján - Choluj, Michal - Ján, Eugen - Kovaľ, Ján - Majerčík, Michal - Puškár, Július - Žbodák, Jakub - Magdolenová, Anna. Br., Smena 1990. 242 s. Ed. Orientácia.
    OHLASY: anot.: Holzer Gejza, HČ 40, 1992, č. 2, s. 266-267.
Bohemika; študenti slovenskí; vzťahy slovensko-české; Vzťahy česko-slovenské; Praha;

MFN 1615 (9/419)
Osem mesiacov pražskej jari. 21. august 1968. [Nap.]: Benčík, Antonín - Domaňský, Josef - Hájek, Jiří - Kural, Václav - Mencl, Vojtech. Martin, Osveta v spolupráci s klubom Obroda 1990. 293 s.
1968; Československo; Praha;

MFN 2207 (10/419)
Beneš, Josef : Expozice Prahy a Bratislavy na pražské výstavě 1991. Múzeum 36, 1991, č. 4, s. 52-54.
výstava pražská; 1991; Bohemika; vzťahy slovensko-české; vzťahy česko-slovenské; Praha; Bratislava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: