DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 232 (1/25)
Deviata slovenská onomastická konferencia. Nitra, 26. - 28.júna 1985. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 312 s.
    [Z obsahu]: MAJTÁN, Milan: Štyridsať rokov slovenskej onomastiky, s. 4-7; LUKAČKA, Ján: Etnicita Ponitria vo svetle osobných mien, s. 33-39; KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza slovenčiny a najstaršia slovenská toponymia, s. 40-47; MAJTÁN, Milan: Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovenských menách zo Slovenska, s. 48-53; NEMČOKOVÁ, Oľga: Hydronymum Bystrica, hlavný doklad pôvodného slovenského osídlenia, s. 66-68; HALAGA, Ondrej R.: Prvky východoslovenských nárečí dokumentované vlastnými menami v stredoveku, s. 73-79; KREJA, Boguslaw: Przedrostek po- w nazwach wlasnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w jezyku polskim i innych jezykach slowianskich, s. 131-135; ŽIGO, Pavol: Lexika starších terénnych názvov z Novohradu, s. 155-159; OPĚLOVÁ, Mária: Lexika starých terénnych názvov z Hontu, s. 160-162; ŽILOVÁ, Ružena: Apelatívny základ oroným Kremnických vrchov, s. 163-165; BARTKO, Ladislav: Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku, s. 166-171; PROKOP, Petr: Postavení slovanské apelativní toponymické lexiky ve vývoji anoikonymie českého pohraničí, s. 202-206; KNAPPOVÁ, Miloslava: Apelativní základy slovanských osobních jmen užívaných v ČSSR, s. 227-231; KRASNOVSKÁ, Elena: Zamestnanecké apelatíva v starších slovenských osobných menách z Gemera, s. 223-238; BOHÁČ, Zdeněk: Starosrbská lexika v lužickosrbských osobních jménech, s. 277-281; SKLADANÁ, Jana: Zo staršej slovenskej antroponomastickej terminológie, s. 303-308.
Ponitrie [región]; Nitra; Banská Bystrica; Novohrad [región]; Hont; Kremnické vrchy; Slovensko východné; Gemer;

MFN 731 (2/25)
Blaškovics, Jozef : Horné Ponitrie v čase osmansko-tureckej nadvlády. HNitra 14, 1990, s. 106-151.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 916 (3/25)
Dzurák, Peter : Príspevok k dejinám stavebných remesiel na hornom Ponitrí. HNitra 14, 1990, s. 200-214.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 1091 (4/25)
Hodas, Karol - Šilingerová, Bernadetta - Droppová, Zoja : Čo sa zachovalo na Ponitrí a Záhorí? PaS 39, 1990, č. 16, s. 46-51.
Ponitrie [región]; Záhorie;

MFN 1182 (5/25)
Javor, Pavol - Javorová, Gabriela : Gajdošská ľudová hudobná kultúra na Ponitrí. HudArch 11, 1990, s. 169-189.
Ponitrie [región]; Jedľové Kostoľany; Skýcov; Malá Lehota; Veľká Lehota; Nitra [okres]; okres: Žiar nad Hronom; Štále;

MFN 1919 (6/25)
Špiesz, Anton : Hospodársko-sociálne pomery na hornom Ponitrí v čase urbárskej regulácie Márie Terézie. HNitra 14, 1990, s. 152-167.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 4020 (7/25)
Dzurák, Peter : Krajčírstvo na hornom Ponitrí. HNitra 15, 1992, s. 53-69.
Ponitrie [región];

MFN 6826 (8/25)
Kollár, Miroslav : Varianty erbu Bačkádyovcov z Baštína. Genealogicko-heraldický hlas 3, 1993, č. 1, s. 36-37.
Baštín; Ponitrie [región]; Bačkady [rod];

MFN 16066 (9/25)
Lukačka, Ján : Pokus o rekonštrukciu osídlenia Ponitria v období Veľkej Moravy. In: Svätopluk 894 - 1994. Nitra, Archeologický ústav SAV 1997, s. 151-154. - S. 154 Res.: Rekonstruktionsversuch der Besiedlung des Nitratales zur Zeit Grossmährens.
Ponitrie [región];

MFN 19208 (10/25)
Wiedermann, Egon : Počiatky medziregionálnych obchodno-výmenných vzťahov v praveku Ponitria. Studia historica Nitriensia 7, 1998, s. 47-59. - S. 60-61 Res.: Die Anfänge der mezoregionalen Handels- und Austauschbeziehungen.
Ponitrie [región];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: