DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 16177 (1/117)
Michnik, Adam : Sokratov tieň. Eseje a štúdie. [Predslov]: Jagodzinski, Andrzej. [Doslov]: Šimečka, Martin M. [Z pož. prel.]: Marušiak, Jozef - Turňa, Jozef. Br., Kalligram 1997. 397 s.
OHLASY: anot.: -ht-, [ Třísková Helena,] HČ 46, 1998, č. 3, s. 525.
eseje; Polonika;

MFN 19001 (2/117)
Štefániková, Antónia : Vnútropolitické súvislosti prvých parlamentných volieb v Požsku. In: Prvé povojnové vožby v strednej a juhovýchodnej Európe. Br., Veda vydavatežstvo SAV 1998, s. 138-150. - S. 236 Res.: The First Parliamentary Elections in Poland within the Context of Domestic Policy.
vožby požské; polonika;

MFN 20969 (3/117)
Archiwa Biblioteki i Muzea Koscielne. Organ Osrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koscielnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin, 73, 2000.
OHLASY: [Rec.]: Hrtánková Valéria, SlArchiv 40, 2005, č. 1, s. 159-162.
knižnice cirkevné; archívy cirkevné; múzeá cirkevné; cirkev; knižnice požské; polonika; múzeá požské; archívy požské;

MFN 21225 (4/117)
Deák, Ladislav : Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Požska v Bratislave 9.-10.11.1999. Záverečné zhodnotenie. HŠt 41, 2000, s. 163-164.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; komisia slovensko-požská; komisie historické; polonika;

MFN 23485 (5/117)
Duč-Fajfer, H. : Literatura lemkowska w drugiej polowie XIX i na poczatku XX. wieku. Zv. 7. Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci 2001. 416 s.
OHLASY: [Rec.]: Halaga Ondrej R., HČ 53, 2005, č. 1, s. 162-164.
Lemkovia; Polonika;

MFN 24169 (6/117)
Lesniak, Franciszek : Import wina wegierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej polowie XVII stulecia. [Zost.]: Baďurík, Jozef - Kónya, Peter - Pekník, Radovan. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov, LANA Prešov pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 2001, s. 61-67.
víno; vzahy uhorsko-požské; Uhorsko; vzahy požsko-uhorské; Polonika;

MFN 24829 (7/117)
Stolarczyk, Marian : Politické zoskupovanie v Brezskej oblasti v čase prevratu Jozefa Pilsudského. = Die politischen Gruppierungen in der Region Brzesko während des Umsturzes Jouef Pilsudskis. In: Malé regióny vo vežkej politike, vežká politika v malých regiónoch. = Kleine Regionen in der grossen Politik, grosse Politik in kleinen Regionen. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity [2001], s. 24-29.
politické zoskupovanie; Polonika; Brzesko [región, PL]; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];

MFN 25576 (8/117)
Dvořáková, Daniela : Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában. Századok 136, 2002, č. 2, s. 391-416.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; Polonika; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

MFN 26053 (9/117)
Kázmerová, źubica - Škvarna, Dušan : Zasadala Slovensko-požská komisia historikov vo Varšave. 50, 2002, č. 2, s. 376-377. [2.-5.10.2001]
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; komisia slovensko-požská; komisie historické; polonika;

MFN 27892 (10/117)
Goszczynska, Joanna : Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia. [Z pož. orig. prel.]: Suwara, Bogumila. Br., Juga 2003. 183 s.
OHLASY: Rec.: Ferusová Zuzana, SlL 52, 2005, č. 1, s. 76-78.
mýty; folklór; polonika; 19. storočie; zbojníci; Jánošík Juraj [1688-1713];


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: