DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 353 (1/1616)
Pál, Engel : Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori magyarországon. [Spoločenská a politická štruktúra v dobe Anjouovcov v Uhorsku.] Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1988. 23 s. Elöadások a történettudományi intézetben 11.


MFN 590 (2/1616)
Umenie politiky, politika umenia. Z listov Laca Novomeského. 2. zv. [Zost.]: Drug Štefan. Br., Tatran 1989. 595 s. Rec.: Soldan Ladislav, SlL 37, 1990, s. 207-208; tiež
Noge Július, SP 106, 1990, č. 6, s. 139-141.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 662 (3/1616)
Bán, András D. : A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. [Niekoľko otázok k právnemu postaveniu a politickému životu Maďarov na Slovensku medzi dvoma vojnami.] In: Varietas historiae. Bp., Magyarságkutató Intézet 1990, s. 43-56.
Maďari, Slovensko;

MFN 1101 (4/1616)
Horecký, Ján : K jazykovej politike v r. 1948-88. SAS 19, 1990, s. 139-150.
1948-1988; politika jazyková; jazyková politika;

MFN 1157 (5/1616)
Jakešová, Elena : Imigračná politika USA a Kanady a slovenské vysťahovalectvo (1918-1938). Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 13-33.


MFN 1273 (6/1616)
Konečný, Stanislav : Ukrajinská menšina na Slovensku a národnostná politika do roku 1948. Vedecké informácie 1990, č. 1, s. 57-84.
Ukrajinci, Slovensko;

MFN 1526 (7/1616)
Mikuš, Jozef A. : Slovenská politika a diplomacia. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, s. 97-130.


MFN 1541 (8/1616)
Mlynárik, Ján : Vzťah politiky a historiografie. 38, 1990, s. 863-869. [Diskusný príspevok na 6.zjazde slovenských historikov v roku 1968.]
politika; historiografia slovenská; vzťahy historiografia-politika; vzťahy politika-historiografia;

MFN 3404 (9/1616)
Szabó, Rezsö : A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása. [Obnovenie politického zastúpenia Maďarov na Slovensku.] Regio 2, 1991, č. 1, s. 110-113.


MFN 3439 (10/1616)
Špetko, Jozef : Slovenská exilová a emigrantská politika v rokoch 1945-1989. The Slovak Exile and Emigration Policy in the Years 1945-1989. 39, 1991, č. 3, s. 241-261. Rés. angl., franc. s. 260-261. The Slovak Exile and Emigration Policy in the Years 1945-1989. La politique des exilés et des émigrés slovaques pendant les années 1945-1989.
OHLASY: rec.: Vnuk František, HČ 39, 1991, č. 3, s. 389-393.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: