DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8567 (1/24)
Dobrovická, Diana : Archeologické zbierkové predmety v tekovskom múzeu z obdobia sťahovania národov z dolného Pohronia. ZbTM 2, 1994, s. 121-128. Rés. angl.
Tekov; Pohronie dolné; Levice;

MFN 25731 (2/24)
Gutek, Peter - Matejka, Miroslav : Menej známe hrady stredného Pohronia. Pamiatky a múzeá 2002, č. 1, s. 1-7. Rés. nem. s. 73 Weniger bekannte Burgen des mittleren Grantals; angl. s. 75.
hrady slovenské; Pohronie [región];

MFN 30468 (3/24)
Ivanič, Peter : Slovanské osídlenie Pohronia v stredoveku. Slavonic Settlements on Pohronie in Middle Ages. In: Globalizácia verzus identita v Stredoeurópskom priestore. Ed. Levatajová, Silvia. Trnava, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2004, s. 41-45.
Slovania; Stredovek; Slavistika; Osídlenie Slovanov; Pohronie [región];

Zdrojový dokument (Globalizácia verzus identita v Stredoeurópskom priestore. Ed. Levatajová, Silvia.)

MFN 32504 (4/24)
Ivanič, Peter : Komunikácie na Pohroní v období stredoveku. Communication in Pohronie (Ventral Slovakia) in the Middle Ages. 53, 2005, č. 4, s. 617-632. Rés. nem. s. 632 Die Kommunikationen im Pohronie (Mittelslowakei) im Mittelalter.
Cesty; Doprava; Komunikácie; Stredovek;

MFN 34449 (5/24)
Ivanič, Peter : Hrady a hrádky na hornom a strednom Pohroní v stredoveku. Studia historica Nitriensia 13, 2006, s. 79-90, mp. Rés. angl. s. 90-91 The Castles and Strongholds on Central Slovakia - the Territory of Upper and Middle Pohronie during the Middle Ages.
stredovek; hrady; hrádky; Pohronie [región];

Zdrojový dokument (Studia historica Nitriensia)

MFN 34835 (6/24)
Maliniak, Pavol : Mestá Pohronia na mape Johana Adama Artnera. Pamiatky a múzeá 2006, č. 1, s. 18-24, mp. Rés. nem. s. 74 Die Städte des Grantals (Pohronie) auf einer Karte von Johan Adam Artner; angl. s. 77 Towns from the Pohronie Region on Johan Adam Artner's Map.
Mapy; Mestá, Slovensko; Pohronie [región]; Artner Johan Adam [18. stor.];

MFN 34919 (7/24)
Michálek, Slavomír a kol. : Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil (1890-1969). [Autori]: Dejmek, Jindřich - Dulovič, Erik - Ferenčuhová, Bohumila - Krajčovičová, Natália - Kršáková, Dana - Leikert, Jozef - Michálek, Slavomír - Němeček, Jan - Podrimavský, Milan - Slavik, Julie Bres - Slavik, Juraj Ludevit Jan - Šimková, Ľudmila. [Úvody nap.]: Lichardus, Branislav - Bútora, Martin - Bystrický, Valerián. Br., Prodama pre Historický ústav SAV 2006. 504 s., Menný reg., fot. príl., príl. osobné dokumenty. Rés. angl. s. 430-433.
    [Z obsahu]: Lichardus, Branislav: Z exilu do exilu a do dejín Slovenska, s. 10-14; Bútora, Martin: Dilemy charakterného diplomata, s. 15-19; Bystrický, Valerián: Máme v histórii národa podobnú osobnosť?, s. 20-23; Michálek, Slavomír: Do pamäti národa, muž poézie, politiky a diplomacie, s. 24-28; Dulovič, Erik: Detstvo, štúdium a prvá svetová vojna, s. 29-47; Ferenčuhová, Bohumila: Štúdiá a literárne začiatky, s. 48-65; Podrimavský, Milan: Spoločensko-politický program Prúdov a Juraj Slávik, s. 66-77; Kršáková, Dana: Neresnický - básnik, prozaik a literárny kritik, s. 78-89; Dulovič, Erik: Poslanec RNZ, vládny komisár pre východné Slovensko, s. 90-107; Dulovič, Erik: Agrárny politik, Orava a Spiš 1919-1922, s. 108-128; Dulovič, Erik: Župan Pohronskej a Košickej župy 1923-1928, s. 129-146; Krajčovičová, Natália: Ministrom poľnohospodárstva, marec - október 1926, s. 147-155; Krajčovičová, Natália: Ministrom vnútra (druhá Udržalova vláda), 1929-1932, s. 156-175; Dejmek, Jindřich: Československý vyslanec v Polsku (I.-II.), s. 176-200; Němeček, Jan: Ve vedení československého zahraničního odboje v Paříži, s. 201-214; Němeček, Jan: Ve vedení československého odboje v Londýne, s. 215-225; Leikert, Jozef: Spolupráca so študentmi v československej zahraničnej armáde, s. 226-149; Michálek, Slavomír: Dohoda o výmene obyvateľstva s Maďarskom, s. 250-264; Michálek, Slavomír: Delegát na Parížske mierovej konferencii 1946, s. 265-278; Michálek, Slavomír, Veľvyslanec USA, delegát na zasadnutiach VZ OSN 1946-1948, s. 279-300; Michálek, Slavomír: Exil, pri zrode utečeneckého fondu a Rady slobodného Československa, s. 301-326; Slavik, Juraj Ludevit Jan: Môj otec Juraj Slávik, s. 327-338; Slavik, Julie Bres: Gita Slavik, s. 339-342; Šimková, Ľudmila: Výberová bibliografia Juraja Slávika Neresnického, s. 343-369; Výber z tvorby Juraja Slávika Neresnického (listy, články, próza, poézia), s. 371-405.
politici slovenskí; konferencie; literáti slovenskí; bibliografie personálne; diplomati slovenskí; výmena obyvateľstva; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy Československo-USA; vzťahy USA-Československo; študenti; vojenstvo; vzťahy československo-francúzske; vzťahy francúzsko-československé; vzťahy československo-poľské; vzťahy poľsko-československé; veľvyslanci slovenskí; odboj zahraničný; exil; Prúdy; poľnohospodárstvo; ministri; Slovensko východné; Pohronie [župa]; Košice [župa]; Paríž [FR]; Londýn [GB]; Neresnický Juraj Slávik [1890-1969]; Slávik Neresnický Juraj [1890-1869];

MFN 38171 (8/24)
Ivanič, Peter : Rekonštrukcia komunikácií na dolnom Pohroní v stredoveku. Reconstruct of communication in down Pohronie in the Middle Ages. ZbTM 7, 2008, s. 34-48, mp.
cesty; komunikácie; stredovek; Pohronie [región];

Zdrojový dokument (ZbTM)

MFN 38172 (9/24)
Ivanič, Peter : Vzťah Dóciovcov s mestami na hornom a strednom Pohroní na konci stredoveku. Forum historiae [online] 2008, č. 2 [Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici], 6 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/ Ed. Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici.
rody; mestá; šľachta; súdy; Pohronie [región]; Dóci [rod];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 39999 (10/24)
Jankovič, Ľubomír : Rukopisné, grafické exlibrisy a supralibrosy v zemianskom prostredí Liptova, Turca, Oravy, Považia, Ponitria a Pohronia. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 2. Martin, Slovenská národná knižnica 2009, s. 149-163, obr. Rés. angl. a nem. s. 158 Handschriftliche, graphische Exlibris und Supralibros im adeligen Milieu - Liptov, Turiec, Orava, Považie, Ponitrie, Pohronie
rukopisy; exlibrisy; Liptov [región]; Orava [región]; Turiec [región]; Ponitrie [región]; Považie [región]; Pohronie [región];

Zdrojový dokument (Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 2.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: