DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 670 (1/50)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 869 (2/50)
Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest roku 1764. [Ed.pripr.]: Vozár, Jozef. Martin, Osveta 1990. 192 s. Paralelný text nem.
OHLASY: rec.: Čelko Mikuláš, SlArchiv 26, 1991, s. 115-117; tiež Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č.1-2, s. 62-63; Kamenický Miroslav, HČ 39, 1991, č.6, s. 677-679; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 270-272.
mestá banské; pramene; Leopold II. Habsbursko-Lotrinský [1747-1792]; Habsburg [rod];

MFN 1361 (3/50)
Kučera, Matúš - Kostický, Bohumír : Slovensko v obrazoch. História. 2. Martin, Osveta 1990. 376 s. Rés. rus., nem., angl., franc.
OHLASY: [rec.]: Kartous Peter, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 110-111; tiež rec.: J. N., ČČH 89, 1991, č. 4, s. 552; rec.: Dangl Vojtech, HaV 40, 1991, č. 4, s. 163-166; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 267-268.


MFN 3011 (4/50)
Melzer, Rudolf - Kurbel, Rudolf - Rückschloss, Johann : Kremnitz/Kremnica. Eine ehemalige deutsche Bergstadt in der mittleren Slowakei. Stuttgart, Hilfsbund der Karpatendeutschen Katholiken 1991. 400 s. fot. príl. Reg. miestny, personálny. Rés. franc., slov.
    OHLASY: rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 272-273.
Kremnica;

MFN 3106 (5/50)
Novotný, Bohuslav - Kahoun, Karol - Bachratý, Bohumír : Slovensko v obrazoch. Výtvarné umenie. [Úv. nap.]: Dekan, Ján. Martin, Osveta 1991. 395 s. Reg. menný. Rés. rus., nem., angl., franc.
    OHLASY: Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 247-248;


MFN 3472 (6/50)
Taká bola Bratislava. [Autori]: Feglová, Viera - Luther, Daniel - Mannová, Elena - Obuchová, Viera - Salner, Peter. Br. Veda 1991. 199 s. Rés. nem., angl.
    OHLASY: anot.: Van, SlNár 39, 1991, č. 3-4, s. 462; anot.: Skalníková Olga, SlNár 40, 1992, č. 1, s. 107-109; anot.: Mersich Barbara, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 95, 1992, č. 2, s. 256-257; Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 252-253.
Bratislava;

MFN 4605 (7/50)
Kremnica. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici 17.-19. november 1992. [Zost.]: Novák, Ján. Martin, Vydavateľstvo Gradus pre Mestský úrad Kremnica 1992. 489 s. Rés. nem.
    [Z obsahu]: NÁROŽNÝ, Miroslav: Úvod, s. 5; NOVÁK, Ján: Kremnica v dejinách Slovenska, s. 7-15; HOŠŠO, Jozef: Osídlenie Kremnice a okolia vo svetle archeologických nálezov, s. 17-41; PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Banské právo Kremnice a jeho vzťahy k ostatným banským právam v strednej Európe, s. 43-54; ZORIČÁK, Peter: Význam kremnickej mincovne v minulosti, s. 55-63; BALÁŽ, Zolo: Kremnický mestský majetok, s. 65-73; NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila: Kremnické cechy v 15.-16. storočí, s. 75-85; BALÁŽ, Zolo: Reformácia protireformácia v Kremnici do prijatia gregoriánskeho kalendára, s. 87-92; GAYER, Bedrich: Zastúpenie baníctva v správe mesta Kremnice v 15.-18. storočí, s. 93-102; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Kremnická bratská pokladnica, s. 103-116; PITTNER, Andreas: Kremnickí novomešťania (neocives) zo zahraničia, s. 117-135; VOZÁR, Jozef: Produkcia kremnickej mincovne v 17.-18. storočí, s. 137-174; ŽIFČÁK, František: Kontakty smolníckej a kremnickej mincovne, s. 175-183; KLADIVÍK, Eugen: Základné etapy vývoja banskej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 185-222; HOCK, Milan: Základné etapy vývoja úpravníckej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 223-249; NOVÁK, Ján: Kontakty Kremnice s Európou od konca 15. do začiatku 19. storočia, s. 251-260; HERČKO, Ivan: Minerály z Kremnice, s. 261-268; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Vývoj kremnického baníctva v 19.-20. storočí, s. 269-286; OKÁĽ, Drahomír: Kremnické baníctvo po roku 1945, s. 287-298; MAZÚREK, Jaroslav, ml.: Banská činnosť a jej odraz v prírodnom prostredí kremnickej banskej oblasti, s. 299-322; ZORIČÁK, Peter: Štátna mincovňa Kremnica - prítomnosť a bu dúcnosť, s. 323-328; NÁROŽNÝ, Miroslav: Obnova kultúrnohistorického dedičstva Kremnice, s. 329-338; ČELKO, Mikuláš: Kremnický mestský archív a jeho kultúrnohistorický význam, s. 339-352; ČIČAJ, Viliam: Kultúra v Kremnici do konca 18. storočia, s. 353-367; ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie Kremnice, s. 369-396; EZROVÁ, Adriana: Významné osobnosti kultúrnej histórie Kremnice, s. 397-414; JASENÁK, Ladislav: Kto bol kto v Kremnici, s. 415-440; NOVOTNÁ, Marianna, Kremnická paličkovaná čipka - čipkárske školy v Kremnici a okolí, s. 441-449; MEŠŤAN, Miroslav - HUDEC, Adam: Z minulosti dychovej hudby v Kremnici, s. 451-456; BERČÍK, Peter: Športové tradície Kremnice, s. 457-476; MATUNÁK, Michal a kol.: Richtári, mešťanostovia, starostovia, predsedovia Mestského národného výboru a primátori mesta Kremnice, s. 477-486.
OHLASY: rec.: Žifčák František, SlArchiv 28, 1993, č. 1, s. 106-108; anot.: Vič, HČ 41, 1993, č. 4, s. 484; Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 249-250.
Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 5060 (8/50)
Pittner, Andreas : Oberturz und Unterturz. Geschichte zweier deutscher Dörfer der Goldberg- und Münzstadt Kremnitz in der Mittelslowakei im Lichte urkundlicher Quellen. Stuttgart, Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken e. V. 1992. 616 s.
    Anot.: Piirainen Ilpo Tapani, Südosdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 250-1.
obce, Slovensko; Kremnica; Turček [okres Turčianske Teplice]; okres: Turčianske Teplice;

MFN 5964 (9/50)
Bořutová-Debnárová, Dana : Dušan Samo Jurkovič (osobnosť a dielo). Br., Pallas 1993. 251 s. Reg. menný, miestny. Rés. angl.
OHLASY: rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv, 38-39, 1995-1996, s. 226-227;
Jurkovič Dušan [1868-1947];

MFN 6022 (10/50)
Chalupecký, Ivan - Jiroušek, Ladislav : Stredný Spiš. Košice, Východoslov.vyd. 1993. 189 s. Súbežný text slov., angl., nem., franc. Viacmenej len obrázková.
    OHLASY: Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 251-252.
Spiš;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: