DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8545 (1/6)
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16.10.1993. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Trnava, Trnavská univerzita 1994. 348 s.
    [Z obsahu]: HAJDUK, Anton: Otvorenie seminára, s. 7-8; KOREC, Ján Chryzostom: Slovo na úvod, s. 9-11; FEDOR, Michal: Ad vocem Metodológia, s. 13-16; DUBOVSKÝ, Ján M.: Pramene k dejinám reholí na Slovensku vo Vatikánskom archíve, s. 17-22; ŠIMONČIČ, Jozef: Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 23-38; ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku, s. 39-47; SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku, s. 49-70; ADAM, Ján: Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, s. 71-76; NOVÁK, Jozef: Pečate konventov a kapitúl, s. 77-84; SOPKO, Július: Skriptori a skriptóriá kláštorov na Slovensku, s. 85-96; MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku - v prameňoch 18. a začiatku 19. storočia, s. 97-108; KAČIC, Ladislav: Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí, s. 109-12; DUBOVSKÝ, Ján M.: Likvidácia kláštorných komunít na Slovensku v rokoch 1949-1960, s. 123-136; HABOVŠTIAK, Alojz - HOLČÍK, Štefan: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku, s. 137-149; BARTAL, Tomáš Karol: Z dejín kláštora premonštrátov v Jasove, s. 151-153; HNILICA, Ján: Kláštor v Bzovíku, s. 155-173; HLAVAČKOVÁ, Miriam: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369-1526, s. 175-179; FRIMMOVÁ, Eva: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave v 2. polovici 15. storočia, s. 181-191; MELNÍKOVÁ, Marta: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov, s. 193-198; HANULIAK, Milan: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, s. 199-212; JANKOVIČ, Vendelín: Zánik dominikánskych kláštorov na Slovensku v 16. storočí, s. 213-223; RADVÁNI, Hadrián: K činnosti pavlínov v Trnave, s. 225-232; RADVÁNI, Hadrián: Trinitári v Trnave, s. 233-241; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 243-261; KÚTNIK, Jozef: Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, s. 263-278; JUDÁK, Viliam: Sv. Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, s. 279-285; TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov stredovekých sakrálnych stavieb na Slovensku, s. 287-311; POKORNÝ, Pavel R.: Znaky klášterů v Čechách a na Moravě, s. 315-316; PAŘEZ, Jan: Problematika každodennosti a strahovský klášter v 2. pol. 16. století, s. 317-323; HLINOMAZ, Milan: Problematika sepulchrálních památek klášterů v českých zemích, s. 325-329; DUBOVSKÝ, Pavol - SLIVKA, Michal - ŠIMONČIČ, Jozef: Bibliografia, s. 339-348.
OHLASY: Rec.: Chalupecký Ivan, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 111-115; tiež rec.: Babjak Ján, Verbum 6, 1995, č. 3, s. 204-205.
Vatikán; Hronský Beňadik; Jasov; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Horné Lefantovce; Bratislava; Košice; Banská Štiavnica; Trnava; Praha; Strahov; Rím; Morava; Piarg; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Izák sv.; Matúš sv.;

MFN 12393 (2/6)
Štiavnické Bane v histórii. Seminár 25. - 26. 10. 1995. Prednášky. Pri príležitosti vyhlásenia obce Štiavnické Bane za pamiatkovú rezerváciu ako špecifickú banskú krajinu dokumentovanú bohatou minulosťou a prítomnosťou obce. [Štiavnické Bane], [Obecný úrad] [1995]. 159 s.
    [Obsah]: FABIÁN, Pavel: Urbanistické podmienky vzniku a stavebno-historický vývoj sídla, s. 1-3; CHOVANOVÁ, Iveta - VOŠKOVÁ, Katarína: Architektonické hodnoty pamiatkovej rezervácie, kultúrne pamiatky a ich ochrana, s. 4-7; SMOLKA, Ján - SOMBATHY, Ladislav: Geologicko-ložiskové pomery okolia Štiavnických Baní, s. 8-21; SOMBATHY, Ladislav: K otázke vzniku názvu obce Štiavnické Bane, s. 22-25; LABUDA, Jozef: Najstaršie osídlenie Štiavnických Baní z pohľadu archeológie, s. 26-29; ČELKO, Mikuláš: Dejiny Štiavnických Baní do roku 1526 vo svetle písomných prameňov, s. 30-37; SÍKOROVÁ, Elena - SUROVEC, Jozef: Zainteresovanosť ťažiarov v banských dielach na území Štiavnických Baní v 16.-18. storočí, s. 38-42; KLADIVÍK, Eugen: Z dejín banskej techniky v baníctve Štiavnických Baní, s. 43-51; VOZÁR, Jozef: Banícke krámske právo v Banskoštiavnickej oblasti, s. 52-70; KAŠIAROVÁ, Elena - JAKAB, Zoltán: Pomocné prevádzky na zabezpečenie chodu banských závodov na Vindšachte, s. 71-77; VOZÁR, Jozef: Množstvo, kategórie a pracovný poriadok baníkov na Piargu v 18. storočí, s. 78-87; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 88-101; KUBIŇÁKOVÁ, Katarína: K pôsobeniu jezuitov a hieronymitánov na Piargu,s. 102-111: ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie na Štiavnických Baniach, s. 112-134; LOVÁSOVÁ, Eva: K činnosti rezbárskej školy v Piargu, s. 135-141; HERČKO, Ivan: Významné osobnosti pôsobiace v Štiavnických Baniach, s.142-151; HOCK, Milan: Stupy v oblasti Štiavnických Baní, s. 152-159.
Štiavnické Bane; Piarg; Banská Štiavnica [región]; Vindšacht;

MFN 27967 (3/6)
Hertel, Marián : Vojtech Tuka. Muž troch tvárí. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 607-610, fot. [Piarg, dnes Štiavnické Bane - Bratislava]
Maďari, Slovensko; politici slovenskí; politici maďarskí, Slovensko; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 27968 (4/6)
Hertel, Maroš : Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929 pokus o politický profil. Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD.) Br., Historický ústav SAV 2003. 28 s. Rés. angl., nem.
politici slovenskí; 1880-1929; Štiavnicke Bane; Piarg [dnes Štiavnicke Bane]; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 27969 (5/6)
Hertel, Maroš : Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929 pokus o politický profil. Dizertačná práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD.) Br., Historický ústav SAV 2003. 221 s., pramene a bibliografia. Rés. angl.: Dr. Tuka during the 1880-1929 period: Attempt of political profile shall. Rés. nem.: Dr. Vojtech Tuka in den Jahren 1880-1929. Versuch in ein politisches Profil.
politici slovenskí; 1880-1929; Štiavnicke Bane; Piarg [dnes Štiavnicke Bane]; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 42612 (6/6)
Sleziak, Wilfried : Mojimi očami Piarg - Štiavnické Bane. Košice, Typopress 2010. 150 s.
obce, Slovensko; Štiavnicke Bane;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: