DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1617 (1/58)
Oslanský, František : Pozemkové vlastníctvo ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku v stredoveku. Land Property of Ostrihom Archbishop in Slovakia in the Middle Ages. 38, 1990, s. 364-390. Rés. rus., franc. s. 389-390. La propriété fonciere de l'archiépiscopat d'Ostrihom en Slovaquie au Moyen age.
Ostrihom [HU];

MFN 2020 (2/58)
Vavrovič, Jozef : Duchovné cvičenia Jána Palárika. Od 12. januára do 1. februára 1851 v Ostrihome. 2. vyd. Martin, Osveta 1990. 119 s.
Palárik Ján [1822-1870];

MFN 2192 (3/58)
Bartl, Július : Desiatky ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1435 a 1437 ako prameň k dejinám vinohradníctva v 15. storočí. ZbFFUKom-Historica 39-40, 1989 (vyd.1991), s. 187-194. Rés. rus., nem.


MFN 3519 (4/58)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 4028 (5/58)
Estei Hippolit püspök számadáskönyvei 1500-1508. [Účtovné knihy ostrihomského biskupa Estei Hippolit z rokov 1500-1508.] [Zost.]: Kovács, Béla. Eger, Heves Megyei Levéltár 1992. 409 s. Reg. A Heves Megyei Levéltár forráskiadványiai.
Ostrihom [HU]; Estei Hippolit;

MFN 5131 (6/58)
Puškárová, Blanka : Ostrihom znamená Strěgoň. KrSl 69, 1992, č. 6, s. 23-26.
Ostrihom [HU];

MFN 5600 (7/58)
Visitatio Canonica. Az Esztergomi Föegyházmegye Barsi Föesperessegének egyházlátogatási jegyzökönyvei 1647-1674. [Kanonické vizitácie. Ostrihomská arcidiecéza. Tekovský archidiakonát.] [Zost.]: Tomisa, Ilona. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézete 1992. 307 s. Reg. menný.
cirkev; archidiakonát; Tekov; Ostrihom [HU];

MFN 6671 (8/58)
Jankovič, Vendelín : Na 500. výročie narodenia Mikuláša Oláha Ostrihomského arcibiskupa (10. 1. 1493 - 14. 1. 1568). Viera a život 3, 1993, č. 2, s. 168-181.
Ostrihom [HU]; Oláh Mikuláš [1493-1568];

MFN 7356 (9/58)
Oslanský, František : Sídelná ostrihomská kapitula a stredoveké Slovensko. HŠt 34, 1993, s. 34-54. Rés. angl.
kapitula ostrihomská; Ostrihom [HU];

MFN 8147 (10/58)
Žifčák, František : Unikátny rotulus z Levoče. Z hlbín archívov. [Súdny spis o spore medzi ostrihomským arcibiskupom a jágerským biskupom kvôli podielu na cirkevných desiatkoch obcí v povodí hornej Torysy a Popradu.] HR 4, 1993, č. 4, s. 25-26. [Ide o najdlhšiu stredovekú listinu na Slovensku. Skladá sa z 25 navzájom pospájaných pergamenových kusov. Je uložená vo fonde Súkromný archív Spišskej kapituly ŠOBA v Levoči.]
biskupstvo jágerské; Levoča; Ostrihom [HU]; Jáger [HU]; Torysa; Poprad;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: