DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9093 (1/3)
Kastory, Andrzej : Sprawa wysiedlenia Niemców i Wegrów z Czechoslowacji w 1945 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 91-106. Rés. angl. s. 107 The Deportation of Germans and Hungarians from Czechoslovakia in 1945.
vzťahy československo-nemecké; vzťahy nemecko-československé; vzťahy českslovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-československé; odsun Maďarov; odsun Nemcov; Nemci, Československo; Maďari, Československo; Československo; vysídlenie Nemcov;

MFN 14068 (2/3)
Olejník, Milan : Miesto nemeckej menšiny v historickom vývoji Slovenska a okolnosti vedúce k jej odsunu. SlSb 94, 1996, č. 3, s. 190-197. Rés. angl.
Odsun Nemcov;

MFN 15421 (3/3)
Gabzdilová, Soňa : Odsun Nemcov z územia Spiša v rokoch 1946-1947 v reflexii ich individuálnej historickej pamäti. In: Identity v meniacej sa spoločnosti. [Eds.]: Bačová, Viera - Kusá, Zuzana. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1997, s. 137-144. Rés. angl. 277 Transfer of Germans from Territory of Spiš during Years 1946-1947 in Reflection of Their Own Individual Historical Memory.
odsun Nemcov; Nemci spišskí; 1946-1947; vysídlenie Nemcov; Nemci, Slovensko; Spiš [región];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: