DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 68 (1/108)
A Nógrád megye képe a XVIII. század végén. A II. József-féle országleírás és népszámlálás föbb adatai. [Obraz Novohradskej župy na konci XVIII. storočia. Opis krajiny a dôležitejšie údaje sčítania ľudu za Jozefa II.] [Zost.]: Eperjessy, Kálmán - Schneider, Miklós. Salgótarján, A Nógrád megyei Levéltár 1977. 92 s., obr. príl. Reg.
Novohrad [župa]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 95 (2/108)
A Nógrád megyei levéltár tanácsköztárasági iratai. (Repertórium.) [Dokumenty Novohradského župného archívu a Republiky rád. (Repertórium.)] [Zost.]: Schneider, Miklós. [Materiál zozbieral]: Leblancné Kelemen, Mária. Salgotarján, A Nógrád megyei Levéltár 1979. 161 s.
Novohrad [župa];

MFN 232 (3/108)
Deviata slovenská onomastická konferencia. Nitra, 26. - 28.júna 1985. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 312 s.
    [Z obsahu]: MAJTÁN, Milan: Štyridsať rokov slovenskej onomastiky, s. 4-7; LUKAČKA, Ján: Etnicita Ponitria vo svetle osobných mien, s. 33-39; KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza slovenčiny a najstaršia slovenská toponymia, s. 40-47; MAJTÁN, Milan: Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovenských menách zo Slovenska, s. 48-53; NEMČOKOVÁ, Oľga: Hydronymum Bystrica, hlavný doklad pôvodného slovenského osídlenia, s. 66-68; HALAGA, Ondrej R.: Prvky východoslovenských nárečí dokumentované vlastnými menami v stredoveku, s. 73-79; KREJA, Boguslaw: Przedrostek po- w nazwach wlasnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w jezyku polskim i innych jezykach slowianskich, s. 131-135; ŽIGO, Pavol: Lexika starších terénnych názvov z Novohradu, s. 155-159; OPĚLOVÁ, Mária: Lexika starých terénnych názvov z Hontu, s. 160-162; ŽILOVÁ, Ružena: Apelatívny základ oroným Kremnických vrchov, s. 163-165; BARTKO, Ladislav: Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku, s. 166-171; PROKOP, Petr: Postavení slovanské apelativní toponymické lexiky ve vývoji anoikonymie českého pohraničí, s. 202-206; KNAPPOVÁ, Miloslava: Apelativní základy slovanských osobních jmen užívaných v ČSSR, s. 227-231; KRASNOVSKÁ, Elena: Zamestnanecké apelatíva v starších slovenských osobných menách z Gemera, s. 223-238; BOHÁČ, Zdeněk: Starosrbská lexika v lužickosrbských osobních jménech, s. 277-281; SKLADANÁ, Jana: Zo staršej slovenskej antroponomastickej terminológie, s. 303-308.
Ponitrie [región]; Nitra; Banská Bystrica; Novohrad [región]; Hont; Kremnické vrchy; Slovensko východné; Gemer;

MFN 529 (4/108)
Novohrad. Zv. 2. Regionálna vlastivedná monografia. Časť 1. Dejiny. [Zost.]: Alberty, Július - Sloboda, Ján. [Aut. kol.]: Alberty, Július - Oždáni, Ondrej - Šášky, Ladislav - Točík, Anton. Martin, Osveta pr ONV Lučenec a Veľký Krtíš 1989. 488 s.
Novohrad [región];

MFN 783 (5/108)
Capková, Alžbeta : Novohradská a Malohontská stolica. PaS 39, 1990, č. 19, s. 19-23.
Malohont; Novohrad [región];

MFN 917 (6/108)
Egyesületek, iskolák, nemzetiségek Nógrád vármegyében a 18.-20. században. [Spolky, školy, národnosti v Novohradskej župe v 18.-20. storočí.] [Zost.]: Á. Varga, László. Salgótarján, A Nógrád megyei Levéltár 1990. 465 s.
Novohrad [župa];

MFN 1624 (7/108)
Pálmány, Béla : A nógrádi mezövárosok társadalma (1820-1870). [Spoločenstvo novohradských mestečiek.] In: A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegzödéséhez a polgári átalakulás korában. Bp., Tankönyvkiakdó 1990. s. 171-300.
Novohrad [región];

MFN 2377 (8/108)
Drenko, Jozef : Kronika Lučenec 1128-1918. Lučenec, Novohradské múzeum v Lučenci 1991. 96 s., obr. príl.
Lučenec;

MFN 3519 (9/108)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 3896 (10/108)
Csáky, Károly : Nógrádi tájakon. Honismereti olvasókönyv. [Po novohradskom kraji. Vlastivedná čítanka.] Br., Madách 1992. 339 s. Reg. menný, miestny.
Novohrad [región];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: