DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 16 (1/1041)
Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Br., Štátny štatistický úrad 1939. 82 s.


MFN 30 (2/1041)
Brouček, Miloslav J. : Československá tragedie. Jak byla bolševisována ČSR. Nemecko, 1956. 422 s. Reg. menný


MFN 49 (3/1041)
Manfred, Alexander : Der Deutsch-Tschechoslowakische Schiedsvertrag von 1925 im Rahmen der Locarno - Vertrage. München - Wien, R. Odenbourgh Verlag 1970. 212 s.
Locarno;

MFN 103 (4/1041)
Lengyel, Vera : Die Einwirkung der deutschen und österreichischen Sozialdemokratie auf die Arbeiterbewegung in Ungarn bis 1890. Berlin, Verlag Ulrich Camen 1980. 281 s.


MFN 232 (5/1041)
Deviata slovenská onomastická konferencia. Nitra, 26. - 28.júna 1985. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 312 s.
    [Z obsahu]: MAJTÁN, Milan: Štyridsať rokov slovenskej onomastiky, s. 4-7; LUKAČKA, Ján: Etnicita Ponitria vo svetle osobných mien, s. 33-39; KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza slovenčiny a najstaršia slovenská toponymia, s. 40-47; MAJTÁN, Milan: Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovenských menách zo Slovenska, s. 48-53; NEMČOKOVÁ, Oľga: Hydronymum Bystrica, hlavný doklad pôvodného slovenského osídlenia, s. 66-68; HALAGA, Ondrej R.: Prvky východoslovenských nárečí dokumentované vlastnými menami v stredoveku, s. 73-79; KREJA, Boguslaw: Przedrostek po- w nazwach wlasnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w jezyku polskim i innych jezykach slowianskich, s. 131-135; ŽIGO, Pavol: Lexika starších terénnych názvov z Novohradu, s. 155-159; OPĚLOVÁ, Mária: Lexika starých terénnych názvov z Hontu, s. 160-162; ŽILOVÁ, Ružena: Apelatívny základ oroným Kremnických vrchov, s. 163-165; BARTKO, Ladislav: Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku, s. 166-171; PROKOP, Petr: Postavení slovanské apelativní toponymické lexiky ve vývoji anoikonymie českého pohraničí, s. 202-206; KNAPPOVÁ, Miloslava: Apelativní základy slovanských osobních jmen užívaných v ČSSR, s. 227-231; KRASNOVSKÁ, Elena: Zamestnanecké apelatíva v starších slovenských osobných menách z Gemera, s. 223-238; BOHÁČ, Zdeněk: Starosrbská lexika v lužickosrbských osobních jménech, s. 277-281; SKLADANÁ, Jana: Zo staršej slovenskej antroponomastickej terminológie, s. 303-308.
Ponitrie [región]; Nitra; Banská Bystrica; Novohrad [región]; Hont; Kremnické vrchy; Slovensko východné; Gemer;

MFN 236 (6/1041)
Grimm, Gerhard : Promotionen von Studenten aus Böhmen, Mähren und aus der Slowakei an der Bayerischen Landesuniversität von 1472 bis 1945. In: Wegenetz europäischen Geistes II. Universitäten und Studenten. Die Bedeutung studentischer Migrationen in Mittel- und Südosteuropa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Wien, Verlag für Geschichte und Politik 1987. s. 256-268.


MFN 335 (7/1041)
Lamprecht, Karl : Alternative zu Ranke. (Schriften zur Geschichtstheorie, herausgegeben und mit einem Essay Der Kulturhistoriker Lamprecht, der Methodenstreit und die Folgen von Hans Schleier.) Leipzig, Reclamverlag 1988. 461 s.
OHLASY: [rec.]: Kudrna Jaroslav, HČ 38, 1990, s. 296-297.


MFN 395 (8/1041)
A Thurzö család és a Wittenbergi egyetem. Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624. [Thurzovci a univerzita vo Wittenbergu. Dokumenty a rukopisy Imra Thurzu.] [Zost.]: Keserü, Bálint. [Materiál zozbieral a vybral]: Herner, János. [Pripr. do tlače]: Dományházi, Edit - Font, Zsuzsa - Keserü, Gizella - Latzkovits, Miklós. Szeged, A Szegedi oktatástörténeti mukaközösség 1989. 472 s. Rés. slov., nem. Fontes rerum scholasticarum 1.
Wittenberg; Thurzo [rod]; Thurzo Imrich [1598-1621]; Turzo [rod]; Turzo Imrich [1598-1621];

MFN 433 (9/1041)
Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem zweiten Weltkrieg (1945-1965). [Hrsg. von]: Schulin E. München, Oldenbourg Verlag 1989. 303 s.
OHLASY: [rec.]: Kudrna Jaroslav, HČ 38, 1990, s. 585-590.


MFN 476 (10/1041)
Ivaničková, Edita : Západonemecká nemarxistická historiografia a politológia o mieste NDR v socialistickom spoločenstve v 70. a v prvej polovici 80. rokov. In: Predstavy o dezintegrácii socialistického spoločenstva na Západe (1975-1985). Br., Veda 1989, s. 49-68.
historiografia nemarxistická; historiografia západonemecká; historiografia nemecká; politológia; 20. storočie; NDR; Nemecká demokratická republika; socializmus;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: