DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 362 (1/30)
Rohárik, P. : Terminológia remeselníckej výroby v Nadlaku. l.časť. Remeslá zamerané na potreby poľnohospodárskej výroby. Martin, MS 1988. 477 s.
OHLASY: [rec.]: Šišmiš Milan, HČ 38, 1990, s. 452-453.


MFN 363 (2/30)
Rohárik, Pavol : Terminológia remeselníckej výroby v Nadlaku. 1. časť. Remeslá zamerané na potreby poľnohospodárskej výroby. Martin, MS 1988. 477 s.
OHLASY: rec.: Palkovič Konštantín, Príspevok k výskumu rumunských Slovákov, Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 165-166.


MFN 8787 (3/30)
Haan, Ľudovít : Dejepis starého a nového Nadlaku. [Do slov. z biblickej češ. prepísal a dosl. nap.]: Štefanko, Ondrej. Nadlak, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Slávia a. s. v Nadlaku 1994. 65 s.
Nadlak [RO];

MFN 10896 (4/30)
Dve Kroniky. [Na vyd. pripr., pozn. a dosl. nap.]: Štefanko, Ondrej. Nadlak, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 1995. 164 s. Ed. Dejiny, tradície a duchovná dedičnosť.
    [Z obsahu]: RÁDIX, Matej: Dejiny nadlackých Slovákov od roku 1903-ho do roku 1953-ho tj. 150 ročná pamiatka, ktorá nebola zadržaná, snáď nemal to kto previesť a či pre neprajné pomery, s. 5-34; PLECH, Ján: Butín. Kronika školy a života, s. 35-158; Doslov, s. 159-164.
Nadlak [RO]; Butín [RO];

MFN 11942 (5/30)
Pamätnica. Päťdesiat rokov slovenského školstva v Rumunsku. Nadlak, Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku 1995.
školstvo; vzťahy slovensko-rumunské; Slováci, Rumunsko; vzťahy rumunsko-slovenské;

MFN 12382 (6/30)
Štefanko, Ondrej : Pamätnica - 50 rokov slovenského stredného školstva v Rumunsku. Nadlak, Kultúrna a vedecké spoločnosť Ivana Krasku 1995. 200 s.
OHLASY: anot.: Urbanovský M., HČ 44, 1996, č. 3, s. 556.
Slováci, Rumunsko; školstvo;

MFN 14308 (7/30)
Rohárik, Pavel : Základné znaky jazyka štúrovského obdobia slovenskej enklávy v Nadlaku na Dolnej zemi (Rumunsko). In: Slovenčina v historickom kontexte. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1996, s. 94-105.
Nadlak [RO];

MFN 14399 (8/30)
Slováci v Rumunsku. Zborník materiálov z vedeckej konferencie 7.6.1995 Bratislava. [Zost.]: Bartalská, Ľubica - Grácová, Genovéva. Br., Dom zahraničných Slovákov 1996. 287 s. Rés. rum.
    [Obsah]: SIRÁCKY, Ján: Slováci v Rumunsku - významná súčasť dolnozemských Slovákov, s. 8-21; MICHALČÁK, Lukáš: Kolonizácia Slovákov v Rumunsku, s. 22-30; HLÁSZNIK, Pavel: Demografický vývin Slovákov v Rumunsku v 20. storočí, 32-47; PORUBSKÝ, Juraj: Niektoré hospodárske súvislosti podielu Slovákov na hospodárskom rozvoji Nadlaku v 19. a začiatkom 20. storočia, s. 49-68; HLÔŠKA, Matej: K problematike reemigrácie Slovákov z Rumunska, s. 71-79; ROZKOŠ, Pavel: Slovenské nárečia v Rumunsku, s. 82-111; ADAMIK, Pavel: Historické aspekty vývinu slovenského školstva v Rumunsku do šesťdesiatych rokov nášho storočia, s. 113-119; KRAJČOVIČ, Milan: Reemigrácia Slovákov z Rumunska a Dolnej zeme po roku 1918 a po roku 1945 s. 122-153; RONČÁK, Gejza: K otázkam školstva bihorských sedmohradských Slovákov, s. 156-160; HECKEL, Matej: Súčasný stav škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku, s. 162-167; KUKUČKA, Ján: Slovenské kultúrne spolky a tlač v Nadlaku, s. 169-181; ANOCA, Dagmar Mária: Slovenská literatúra v Rumunsku, s. 183-206; BUJTÁR, Pavol: Divadelná a ochotnícka činnosť nadlackých Slovákov, s. 207-216; SZAYÁK, Dušan: Problematika slovenských evanjelických a. v. zborov v Rumunsku v rokoch 1918-1995, s. 217-224; KUBALAK, Peter: Cirkevný život Slovákov v Bihore, s. 225-231 ZETOCHA, Ondrej: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, s. 232-241 FERÍK, Imrich: Slováci v Rumunsku. (Súčasný stav a postavenie Slovákov v Rumunsku.), s. 242-253; JANOŠTIAK, Karol: K problematike Slovákov žijúcich v Rumunsku ako i Slovákov z Rumunska žijúcich na Slovensku, s. 254-257; GARAI, Ján: Prostredie do ktorého prichádzali Slováci v 18. - 19. storočí v dnešnom Rumunsku, s. 258-263: ŽOLNAY, Štefan: Niekoľko poznámok k časopisu "Naše snahy" (1936-1941), s. 265-271; BENŽA, Mojmír: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Pokus o sformulovanie ideového zámeru, s. 273-276.
Slováci, Rumunsko; Nadlak [RO]; Bihor [RO];

MFN 15237 (9/30)
Dejepis mestečka Sarvaš a opis jeho pomerov od Michala Žilinského učiteľa a knihovníka na vysokej seniorálnej škole sarvašskej. [Od]: Žilinský, Michal. [Prel.]: Rozkoš, Pavel. [Edične pripr.]: Štefanko, Ondrej. Nadlak, Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku 1997. 185 s.
mestá, Rumunsko; Slováci, Rumunsko; Sarvaš [RO];

MFN 21309 (10/30)
Dvestopäťdesiat rokov v Slovenskom Komlóši. Prednášky zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku, 1996. [Redigoval]: Chlebnický, Ján. Békéšska Čaba, Slovenský výskumný ústav 2000. 186 s. Rés. maď.
    [Z obsahu]: Synčok, Juraj: O čom svedčia komlóšske gazdovské knihy z 18.-19. storočia, s. 23-27; Sirácky, Ján: Komlóšania na Slovensku, s. 28-33; Maruzsová-Šebová, Katarína: Výskum profesionálnej orientácie a motivácie kandidátov učiteľstva slovenčiny v rokoch 1955-1995, s. 34-44; Hornoková-Uhrinová, Alžbeta: Žiaci zo slovenského Komlóša na čabianskom gymnáziu a ich osud po maturite, s. 45-56; Chlebnický, Ján: Vyučovanie histórie na slovenských školách, s. 57-65; Papp, János: Príspevky k histórii komlóšskeho slovenského ochotníckeho divadelníctva, s. 66-71; Gombos, Ján: Myšlienky o predchádzajúcich a neskorších dejinách na Komlóši usadených Slovákov v súvislosti s jedným komlóšskym rodinným menom, s. 72-76; Paukovič, Vladimír: Maďarská otázka na Slovensku v politike a vo výskumoch verejnej mienky, s. 160-168; Kukučka, Ján: Komlóšsko-nadlacké vzájomnosti, s.169-173; Divičanová, Anna: Komlóšania v Budapešti a ich vzťah ku kultúre rodnej osady (1945-1985), s. 174-183.
mestá, Maďarsko; gazdovské knihy; knihy gazdovské; učitelia slovenčiny; gymnáziá; divadlo ochotnícke; Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské; Slovenský Komlóš [HU]; Tótkomlós [HU]; Békešska Čaba [HU]; Békéscsaba [HU]; Budapest [HU]; Nadlak [RO];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: