DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 670 (1/40)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 3425 (2/40)
Šíp, Vladimír - Trebišovský, Július : Malacky. Kapitoly z dejín mesta. Zv. 1. Br., Odkaz pre Mestský národný výbor v Malackách 1991. 86 s.
Malacky;

MFN 4177 (3/40)
Hallon, Pavol : Ako liečili v Malackách "kráľovskú chorobu zlátenicu". Záhorie 1, 1992, č. 3, s. 26-27.
Malacky;

MFN 4178 (4/40)
Hallon, Pavol : Obnovený mestský erb Malaciek. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 5-6.
Malacky;

MFN 4335 (5/40)
Irša, Rudolf : Múzeum M.Tillnera v Malackách. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 31.
Malacky; Tillner M.;

MFN 4405 (6/40)
Juza, Miroslav : Rekonštrukcia kláštora v Malackách. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 29.
Malacky;

MFN 6468 (7/40)
Hallon, Pavol : Malacky z roku 1782. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 5-8.
Malacky;

MFN 6469 (8/40)
Hallon, Pavol : Nevšedný záznam v matrike malackej fary. Rok 1736. Kladenie základného kameňa šaštínskej baziliky. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 17-19.
Malacky; Šaštín;

MFN 6471 (9/40)
Hallon, Pavol : Z dejín malackej farnosti. Malacky, Mestský úrad 1993. 189 s. Ed. Mesta Malacky. Z mestskej kroniky. Zv. 1.
farnosti; Malacky;

MFN 7121 (10/40)
Malý politologický slovník. [Zost.]: Juza, Peter. Malacky, Mercurius 1993. 87 s. [Pojmy nie mená.][Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: