DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2361 (1/3)
Desiata slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13.-15.9.1989. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 245 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČ, Rudolf: Onomastika a historické disciplíny, s. 7-13; SEDLÁK, Vincent: Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej minulosti, s. 36-42; AVENARIUS, Alexander: Veľká a Nepokrstená Morava Konštantína Porfyrogenneta, s. 43-46; MARSINA, Richard: Najstaršie miestne názvy a osídlenie Gemera, s. 47-53; LUKAČKA, Ján: Osobné mená v stredovekých miestnych názvoch Nitrianskej župy, s. 54-59; UHLÁR, Vlado: Chotárne názvy v Liptove, s. 60-66; OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše: Pomístní jména jakožto pramen pro dějiny osídlení, s. 67-72; PLESKALOVÁ, Jana: Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení, s. 73-78; NOVÁKOVÁ, Marie: Vliv stavu onymického objektu na vývoj toponym (pokus o zobecnění), s. 78-83; MATÚŠOVÁ, Jana: Stopy německých dialektú v pomístních jménech na území Čech, s. 84-91; MICHALOVIČ, Alexander: Vývin chotárnych názvov Kestúca, s. 92-96, ŠVAGROVSKÝ, Štefan: Pôvod osadných názvov Slovákov vo Vojvodine, s. 97-105; KOPERTOWSKA, Danuta: Nazewnictwo miejscowe terenów pogranicznych Malopolski i Mazowsza w swietle najstarszego osadnictva, s. 106-114; MICHAJLOV, Dimitrin: Toponinijata v služba na geografijata (spored navljudenija varchu Balgarski toponimičen material), s. 115-124; KROŠLÁKOVÁ, Ema: Tvorenie tzv. skrátených osobných mien v najstaršej slovenčine, s. 125-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Osídlenie východného Gemera vo svetle osobných mien, s. 138-146; SKUTIL, Jan: Reflexie osobních jmen v nejstarším sídelněhistorickém procese na Moravě, s. 147-152; DLUGOSZ, Kazimierz: Co mowia inskrypcje nagrobne o osadnictwie na Pomorzu zachodnim i srodkowym, s.153-160 ; BLICHA, Michal: Z problematiky vlastných mien v hornej časti Ondavy, s. 161-165; BAYEROVÁ, Naděžda: Odraz spoločenského vývoje ve slezských příjmeních, s. 166-170; MATĚJKOVÁ, Jana: Repertoár motivací při volbě rodných jmen na Ostravsku, s. 171-176; KREMZEROVÁ, Dagmar: Příjmení v historických pramenech úřední povahy, s. 176-182; BREZA, Edward: Polskie nazwisko Lewandowski, s. 182-188; BLANÁR, Vincent: Onomastika v interdisciplinárnych vzťahoch, s. 188-202; GUTSCHMIDT, Karl: Interdisciplinárne postavenie literárnej onomastiky, s. 203-208; DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika a onomastika, s. 209-214; MATĚJČÍK, Ján: Psycholingvistické aspekty živých osobných mien, s. 215-225; JACKO, Jozef: Onomastika a jazyková prax, s. 226-230; KOLAŘÍK, Josef: Onomastika v kontaktu s historií i praxí, s. 231-235.
konferencie; onomastika; Gemer; Nitra [župa]; Liptov; Kestúca; Pomoravsko; Ondava; Sliezsko; Ostravsko; Vojvodina; Lewandowski; Porfyrogennet Konštantín;

MFN 7040 (2/3)
Lewandowski, Józef : Dva modely etnickej politiky. Švédsko-fínske a poľsko-ukrajinské vzťahy pred r. 1918. In: História a ...politika. III. bratislavské sympózium konané 12.-15.novembra 1992. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1993, s. 154-158.


MFN 7041 (3/3)
Lewandowski, Józef : Two models of ethnic Policy. The Swedish-Finnish and Polish-Ukrainian relaltions before 1918. In: History & ...Politics. III. Bratislava Symposium held on November 12-15, 1992. Br., Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation 1993, s. 163-167.


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: