DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3464 (1/17)
Švagrovský, Štefan - Matejko, Ľubor : Nad dielom cirkevného historika profesora Michala Lacka. Slavica Slovaca 26, 1991, č. 4, s. 322-329. Rés. angl.
Rím; Lacko Michal [1920-1982];

MFN 3465 (2/17)
Švagrovský, Štefan - Matejko, Ľubor : Život a dielo prof. Michala Lacka. SAS 20, 1991, s. 313-324.
Lacko Michal [1920-1982];

MFN 3867 (3/17)
Chalupecký, Ivan : Pocta prof. P. Michalovi Lackovi SJ. [Konferencia o jeho živote a diele. Košice, 19.-21.3.1992.] Viera a život 2, 1992, č. 3, s. 184-185.
Košice; Rím; Lacko Michal [1920-1982];

MFN 4473 (4/17)
Keruľová, Anna - Kundrátová, Eva : Spomienka na prof. Michala Lacka, S.J. Knižnice a informácie 24, 1992, č. 8-9, s. 405-406.
Lacko Michal [1920-1982];

MFN 4966 (5/17)
P. Michal Lacko. Život a dielo. Zborník referátov na vedeckej konferencii v Košiciach 19.-20.3.1992. [Zost.]: Potemra, Michal. Košice, Slovenský katolícky kruh 1992. 232 s. Rés. angl. Reg. menný.
    [Z obsahu]: LITVA, Felix: Dielo prof. Michala Lacka v kontexte slovenskej kultúry, s. 21-32; VNUK, František: Dielo prof. M.Lacka v slovenskej exilovej historiografii, s. 33-36; ĎURICA, Milan S.: Cyrilometodovská problematika v diele M. Lacka, s. 37-42; SENČÍK, Štefan: M. Lacko ako novinár a publicista, s. 43-54; RYDLO, Jozef M.: M. Lacko ako bibliograf slovenskej spisby v zahraničí, s. 55-62; POTEMRA, Michal: Vedecko-kritická bibliografia M. Lacka, s. 63-68; SMRŽÍK, Štefan: Slovanská bohoslužba na východnom Slovensku, s. 69-74; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovanská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, s. 75-78; BOHÁČ, Vojtech: M. Lacko a duchovná formácia gréckokatolíkov, s. 79-82; FEDOR, Michal: M. Lacko-gréckokatolík, s. 83-90; HNILICA, Ján: Osobnosť M. Lacka a jeho ľudský profil, s. 91-102; POTEMRA, Michal: Formovanie osobnosti M. Lacka do roku 1938, s. 103-120; KIRSCHBAUM, Jozef: Spomienky na študentské časy v Košiciach v rokoch 1930-1933, s. 121-130; BAGIN, Anton: Staršia literatúra ku cirkevným dejinám Slovenska, s. 141-150; CHALUPECKÝ, Ivan: Problematika cirkevných dejín Slovenska, s. 151-156; HARAKSIM, Ľudovít: Ku genéze slovenských grékokatolíkov a o ich mieste v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s. 157-164; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovenská metropolita katolíkov byzantsko-slovanského obradu, s. 165-168; SUCHÝ, Jozef: M. Lacko a slovenskí gréckokatolíci v Kanade, s. 169-176; ELIÁŠ, Štefan: Cirkev východného obradu v Uhorsku v maďarskej historiografii v II. polovici 20. storočia, s. 177-188.
Ohlasy: Rec.: Mihóková Mária, Verbum 4, 1993, s. 58-61; rec.: Kovalčík Vlastimil, LT 6, 1993, č. 13, s. 4.
historiografia; Košice; Lacko Michal [1920-1982]; Zlatoústy Ján;

MFN 5095 (6/17)
Potemra, Michal : Homage to Prof. Michal Lacko. Slovak Review 1, 1992, č. 2, s. 225-227. Rés. slov. [Spomienkové oslavy na M.Lacka v Košiciach 19.-20.3.1992.]
Lacko Michal [1920-1982];

MFN 5096 (7/17)
Potemra, Michal : Profesor Michal Lacko. Slovenský "Filo" a polyhistor našej doby. Verbum 3, 1992, č. 2, s. 93-95.
polyhistori slovenskí; Lacko Michal [1920-1982];

MFN 5119 (8/17)
Prof. P.Michal Lacko, S.J. 19.1.1920 Krásna n/H. - 21.3.1982 Rím. Pamätnica k 10. výročiu úmrtia Prof. Michala Lacka. [Zost.]: Mihóková, Mária. Košice, Slovenský katolícky kruh v Košiciach s podporou Magistrátu mesta Košíc 1992. 19 s.
historici slovenskí; historici exiloví; Krásna nad Hornádom; Rím; Lacko Michal [1920-1982];

MFN 5447 (9/17)
Švagrovský, Š. - Matejko, Ľubor : Vedecké dielo exilového slavistu Michala Lacka. Rossica Slovaca I. Jazykovedný zborník 12. Literárnovedný zborník 11, 1992, s. 183-190.
Lacko Michal [1920-1982];

MFN 5448 (10/17)
Švagrovský, Štefan - Matejko, Ľubor : Nad dielom cirkevného historika profesora Michala Lacka, SJ. Viera a život 2, 1992, č. 1, s. 62-67.
Lacko Michal [1920-1982];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: