DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3346 (1/3)
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. (Materiály z vedeckého sympózia. Častá, 6.-7. novembra 1990.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991. 170 s. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne, s. 6-12; KAMENEC, Ivan: Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945, s. 13-23; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Slovensko v nacistickom systéme ovládnutia Európy, s. 24-29; KORČEK, Ján: Niekoľko poznámok k problematike mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu, s. 30-36; JELINEK, Yeshayahu A.: Dr. Jozef Tiso a Slovenský štát: na okraj problému, s. 37-46; ANGER, Jan: K některým vojenskopolitickým aspektům mnichovské kapitulace, s. 47-52; TILKOVSZKY, Loránt: Pohľad E. Bajcsy-Zsilinszkého na Slovenský štát, s. 53-57; HRNKO, Anton: Slovensko v politike veľmocí v rokoch vojny. Náčrt problematiky, s. 58-62; FABIAN, Juraj: Slovensko v strednej Európe (Slovensko-maďarské vzťahy za druhej svetovej vojny.), s. 63-69; HEUMOS, Peter: Slovensko vo vojnovom hospodárstve tretej ríše, s. 70-72; ŠOLC, Jiří: Neregulérní válka a její aspekty na Slovensku v letech 1939-1944, s. 73-77; RYCHLÍK, Jan: Česká společnost a slovenský stát, s. 78-90; GEBHART, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1939-1943 očima odboje, s. 91-96; HUŇÁČEK, Zdeněk: Český domácí odboj v letech 1939-1945 a vývoj názorů na poválečné uspořádání společného státu Čechů a Slováků, s. 97-101; SLEZÁK, Lumír: Národopisná Morava a slovácký separatismus, s. 102-109; DEJMEK, Jindřich: Čechoslováci - nebo Češi a Slováci? (Poznámky na okraj Kroftova vztahu ke Slovensku.), s. 110-118; BAKOŠ, Vladimír: Nacionalizmus ako ideológia, s. 119-124; KONEČNÝ, Stanislav: Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského štátu, s. 125-130; KOVÁČ, Dušan: Deutsche Partei v politickom systéme Slovenského štátu, s. 131-134; KOVAČ, Andrej: Rusíni-Ukrajinci a upevňovanie národnostného súladu v Slovenskej republike (v intenciách národnostného katastru), s. 135-139; GAJDOŠ, Marián: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 a jej výskum, s. 140-144; TÓTH, Dezider: Ilegálne prechody antifašistov na južnom Slovensku v rokoch 1939-1941, s. 145-151; REZNÍKOVÁ, Ľubica: K účasti vysokoškolákov v odboji a SNP, s. 152-154; DOBRÍKOVÁ, Mária: Miesto Slovenského národného povstania v slovenských dejinách, s. 155-157.
OHLASY: rec.: Gebhart, Jan - Slezák, Lubomír, Sympozium Slovensko v letech druhé světové války, Sb.19.a 20.stol. 12, 1991, s. 203-208; anot.: Kuklík, Jan, ČČH 90, 1992, č. 3, s. 427-434; anot. Znamierowska-Rakk Elzbieta, Slovensky štát - zdrada narodu slowackiego czy rezultat polityki mniejszego zla? Dzieje najnowsze 24, 1992 č. 1-2; anot.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; anot.: -ChĽ-, SlNár 40, 1992, č. 3, s. 351; anot.: Felak James, Bohemia 33; 1992, s. 455-456.
vojna druhá svetová; Tiso Jozef [1887-1947]; Bajcsy-Zsilinszký Endre; Krofta Kamil;

MFN 6967 (2/3)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 13253 (3/3)
Hanzal, Josef : Kamil Krofta a Slovensko. In: K poctě Jaroslava Marka. Praha, Historický ústav AV ČR 1996, s. 97-102. Rés. nem. s.103.
Krofta Kamil;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: