DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 670 (1/175)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 738 (2/175)
Bodvan, Marián : Kremnické denáre Mateja Korvína s madonou z nálezu Hrkovce. Stredné Slovensko 9, Spoločenské vedy 1990, s. 373-391.
Kremnica; Hrkovce; Korvín Matej [1440-1490]; Matej Korvín [1440-1490];

MFN 832 (3/175)
Čelko, Mikuláš : Storočnica múzea. Kremnické archivníctvo a múzejníctvo 1890-1955. VlČ 39, 1990, s. 52-59.
Kremnica;

MFN 1148 (4/175)
Ivan, Pavol : Kremnica. Minulosť - prítomnosť - budúcnosť. VlČ 39, 1990, s. 49-51.
Kremnica;

MFN 1178 (5/175)
Jasenák, Ladislav : Pre pamäť generácií. Z dejín múzea po roku 1955. VlČ 39, 1990, s. 60-66.
Kremnica;

MFN 1179 (6/175)
Jasenák, Ladislav : Sto rokov múzea v Kremnici. Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 37-44. [Múzeum mincí a medailí, Kremnica.]
Kremnica;

MFN 1212 (7/175)
Kamhalová, Magdaléna : Poklad mincí. Numizmatické zbierky múzea. VlČ 39, 1990, s. 74-78. [Múzeum mincí a medailí, Kremnica.]
Kremnica;

MFN 1553 (8/175)
Mrváň, Jozef : Múzejná dokumentácia lyžovania na Slovensku. VlČ 39, 1990, s. 93-96. [Kremnica]
Kremnica;

MFN 1581 (9/175)
Neuschlová, Jana : Paleta výtvarného života Kremnice. VlČ 39, 1990, s. 84-86.
Kremnica;

MFN 1593 (10/175)
Novotná, Mária : Dokumentácia zbierkového fondu. VlČ 39, 1990, s. 67-71. [Kremnica]
Kremnica;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: