DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5228 (1/13)
Schumacher, Kuno : Jasov. Pamiatky a múzeá 1992, č. 5-6, s. 70-75.
Jasov;

MFN 8343 (2/13)
Biloveszky, József : Levéltári maradványok Jászón - 1911/4/191-200. [Zbytky jasovského archívu.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 203-212. [Súbežný text v maď. a slov.]
archívy; Jasov [okres Košice]; okres: Košice;

MFN 8545 (3/13)
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16.10.1993. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Trnava, Trnavská univerzita 1994. 348 s.
    [Z obsahu]: HAJDUK, Anton: Otvorenie seminára, s. 7-8; KOREC, Ján Chryzostom: Slovo na úvod, s. 9-11; FEDOR, Michal: Ad vocem Metodológia, s. 13-16; DUBOVSKÝ, Ján M.: Pramene k dejinám reholí na Slovensku vo Vatikánskom archíve, s. 17-22; ŠIMONČIČ, Jozef: Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 23-38; ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku, s. 39-47; SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku, s. 49-70; ADAM, Ján: Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, s. 71-76; NOVÁK, Jozef: Pečate konventov a kapitúl, s. 77-84; SOPKO, Július: Skriptori a skriptóriá kláštorov na Slovensku, s. 85-96; MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku - v prameňoch 18. a začiatku 19. storočia, s. 97-108; KAČIC, Ladislav: Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí, s. 109-12; DUBOVSKÝ, Ján M.: Likvidácia kláštorných komunít na Slovensku v rokoch 1949-1960, s. 123-136; HABOVŠTIAK, Alojz - HOLČÍK, Štefan: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku, s. 137-149; BARTAL, Tomáš Karol: Z dejín kláštora premonštrátov v Jasove, s. 151-153; HNILICA, Ján: Kláštor v Bzovíku, s. 155-173; HLAVAČKOVÁ, Miriam: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369-1526, s. 175-179; FRIMMOVÁ, Eva: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave v 2. polovici 15. storočia, s. 181-191; MELNÍKOVÁ, Marta: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov, s. 193-198; HANULIAK, Milan: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, s. 199-212; JANKOVIČ, Vendelín: Zánik dominikánskych kláštorov na Slovensku v 16. storočí, s. 213-223; RADVÁNI, Hadrián: K činnosti pavlínov v Trnave, s. 225-232; RADVÁNI, Hadrián: Trinitári v Trnave, s. 233-241; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 243-261; KÚTNIK, Jozef: Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, s. 263-278; JUDÁK, Viliam: Sv. Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, s. 279-285; TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov stredovekých sakrálnych stavieb na Slovensku, s. 287-311; POKORNÝ, Pavel R.: Znaky klášterů v Čechách a na Moravě, s. 315-316; PAŘEZ, Jan: Problematika každodennosti a strahovský klášter v 2. pol. 16. století, s. 317-323; HLINOMAZ, Milan: Problematika sepulchrálních památek klášterů v českých zemích, s. 325-329; DUBOVSKÝ, Pavol - SLIVKA, Michal - ŠIMONČIČ, Jozef: Bibliografia, s. 339-348.
OHLASY: Rec.: Chalupecký Ivan, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 111-115; tiež rec.: Babjak Ján, Verbum 6, 1995, č. 3, s. 204-205.
Vatikán; Hronský Beňadik; Jasov; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Horné Lefantovce; Bratislava; Košice; Banská Štiavnica; Trnava; Praha; Strahov; Rím; Morava; Piarg; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Izák sv.; Matúš sv.;

MFN 8899 (4/13)
Horváth, Géza : Horváth Boldizsár jászói prefektus végrendelete 1617 - 1916-18/1/33-36. [Záveť jasovského prefekta Baltazára Horvátha v r. 1617.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 271-274. [Súbežný text v maď. a slov.]
závety; Jasov [okres Košice]; okres: Košice; Horváth Baltazár;

MFN 8977 (5/13)
Ivaskó, Lajos : Jászói gombkötok czéhlevele - 1911/4/246-248. [Stanovy cechu jasovských gombikárov.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 247-249. [Súbežný text v maď. a slov.]
cechy jasovské; gombikári; Jasov [okres Košice]; okres: Košice;

MFN 9102 (6/13)
Kemény, Lajos : A jászai káptalani levéltárból - 1912/3/165-166. [Z archívu jasovskej kapituly.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 212-214. [Súbežný text v maď. a slov.]
archívy; Jasov [okres Košice]; okres: Košice;

MFN 14270 (7/13)
Rabatinová, Ivana - Paulinsky, Eugen : Jasov. Košice, Agentúra JeS 1996.
Jasov;

MFN 15669 (8/13)
Jacko, Miloš - Jasovská, Erika : Analýza mapy Lisková. [Analysis of the map of Lisková.] In: Historické mapy. Br., Kartografická spoločnosť SR - Slovenský národný archív 1997, s. 66-75.


MFN 32534 (9/13)
Jasovská, Erika : Faksimile mapy obce Lisková z roku 1792. In: Historické mapy. Br., Kartografická spoločnosť SR - Geografický ústav SAV 2005, s. 55-58, mp. Rés. angl. s. 58 Fascimile of the Map of the Municipality Liskova, issued in 1792.
Mapy; Lisková [okres Ružomberok]; okres: Ružomberok;

Zdrojový dokument (Historické mapy.)

MFN 43725 (10/13)
Kara, Anna : Hazádnak rend(ül)etlenül légy híve?! Mécs László, a jászóvári premontrei kanonok. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011, č. 4, s. 67-86. Rés. angl. s. 86. To your homeland with(out) fail / Be faithful?! László Mécs, the Canon of Premontre in Jászóvár.
rehole premonštrátske; rády premonštrátske; cirkev; premonštráti; 1914-1940; 1895-1978; Jasov; Mécs László [1895-1978];

Zdrojový dokument (Fórum Társadalomtudományi Szemle)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: