DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3519 (1/3)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 24097 (2/3)
Kredatusová, Alena : Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. (Dejiny a genealógia rodu do roku 1951). Levoča 2001. 114 s., 24 obr. príl.
OHLASY: [anot.]: Žifčák František, Najlepšie genealogické práce (3. ročník). Genealogicko-heraldický hlas 12, 2002, č. 1-2, s. 67-68.
genealógia; 1951; Jakubovany [okres Sabinov]; Nová Ľubovňa; Probstner [rod];

MFN 25472 (3/3)
Damankoš, Marián : Politický a hospodársky vývoj šarišských obcí v rokoch 1945-1989 na príklade Jakubovian a Orkucian. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2002, s. 79-98. Rés. nem. s. 98 Die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeiden in der Region Šariš auf dem Beispiel der Gemeiden Jakubovany and Orkucany.
politika; hospodárstvo; 1945-1989; Jakubovany [okres Sabinov]; Orkucany-Sabinov; Sabinov-Orkucany; Šariš [región];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: