DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1122 (1/46)
Hroby našich velikánov. ThDr. Jozef Miloslav Hurban. HR 1, 1990, č. 4, s. 34.
literáti slovenskí; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 2126 (2/46)
-mi- : Hurban - experimentátor. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 2, s. 44. [Jozef Miloslav Hurban.]
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 2414 (3/46)
Dvořáková, Daniela : Objavený Hurbanov denník. HR 2, 1991, č. 8, s. 28-29.
denníky; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 4075 (4/46)
Fordinálová, Eva : Jozef Miloslav Hurban. Záhorie 1. 1992, č. 3, s. 2-3.
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 5684 (5/46)
Zborník prednášok zo seminára o živote a diele Ľudovíta Štúra. Trenčín 26.9.1991. [Zost.]: Veliký, Ivo. Trenčín, Miestna organizácia Matice slovenskej a Školská správa v Trenčíne 1992. 41 s.
    [Z obsahu]: HORVÁTH, Pavol: Ľ. Štúr, J. M.Hurban, M.M. Hodža a ich vzťah k strednému Považiu, s. 1-6; HUČKO, Ján: Úsilie Ľ. Štúra o sociálnu prestavbu slovenskej spoločnosti, s. 7-16; CHOMA, Branislav: Ľudovít Štúr a južní Slovania, s. 17-31; ŠKVARNA, Dušan: Ľudovít Štúr a dnešok, s. 32-39.
Považie; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Hodža Michal Miloslav [1811-1870];

MFN 6444 (6/46)
Habovštiak, Anton : Jozef Miloslav Hurban a štúrovská slovenčina. SlR 58, 1993, č. 4, s. 223-228.
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 7691 (7/46)
Slovo o slovenčine. [Zost.]: Haruštiak, Dušan. Br., Veda 1993. 87 s. + obr. príl.
    [Z obsahu]: HARUŠTIAK, Dušan: Po stopäťdesiatich rokoch, s. 7-8; DORUĽA, Ján: Cesty slovenčiny k štúrovskej kodifikácii, s. 11-16; HABOVŠTIAK, Anton: Jozef Miloslav Hurban, šíriteľ štúrovskej slovenčiny, s. 17-25; RUTTKAY, Fraňo: Slovenskje národňje novini a Slovenskje pohľadi v zápasoch o spisovnú slovenčinu, s. 26-33; BLANÁR, Vincent: Slovenské súvislosti v jazykovednom diele Ľudovíta Štúra, s. 34-41; HUČKO, Ján: Význam činnosti Ľudovíta Štúra pre dnešok, s. 42-50; HORÁK, Gejza: Poldruha storočia spisovnej slovenčiny a naša jazyková kultúra, s. 51-60; HARUŠTIAK, Dušan: Vzkriesenie slovenčiny - vzkriesenie národa, s. 61-63; Ohlas k národu (zo Štúrovských dní 93), s. 67-70; Úryvok z reči Ľ. Štúra pri prvej vychádzke štúrovskej družiny na Devín 24. apríla 1836, s. 71-72; PAVÚKOVÁ, Oľga: Štúrovci v slove a obraze, s. 73-81; MATULA, Vladimír: Z lýcea k národu, s. 82-86; List B. Ď. Záborského, s. 87.
Devín-Bratislava [hrad]; Bratislava-Devín [hrad]; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Záborský Bojislav Ďurko;

MFN 8938 (8/46)
Hučko, Ján : Pochybný návrat. Prečo Jozef Miloslav Hurban zanechal slovenčinu. HR 5, 1994, č. 7, s. 28-29.
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 10547 (9/46)
Antológia dejín slovenskej osvety. Zv. 2. [Zost.]: Bakoš, Samuel. Br., Národné osvetové centrum 1995. 343 s.
osveta; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Hodža Michal Miloslav [1811-1870]; Závodník Štefan [1813-1885]; Reuss Gustáv Maurícius; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Zechenter-Laskomerský Gustáv Kazimír [1824-1908]; Moyzes Štefan [1797-1869]; Radlinský Andrej [1817-1879]; Škultéty August Horislav [1819-1892]; Kadavý Ján [1810-1883]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Salva Karol [1849-1913]; Šrobár Vavro [1867-1950];

MFN 13690 (10/46)
Kraus, Cyril : Hurbanove Slovenské pohľady. SP-M IV+112, 1996, č. 2, s. 1-6.
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: