DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 232 (1/37)
Deviata slovenská onomastická konferencia. Nitra, 26. - 28.júna 1985. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 312 s.
    [Z obsahu]: MAJTÁN, Milan: Štyridsať rokov slovenskej onomastiky, s. 4-7; LUKAČKA, Ján: Etnicita Ponitria vo svetle osobných mien, s. 33-39; KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza slovenčiny a najstaršia slovenská toponymia, s. 40-47; MAJTÁN, Milan: Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovenských menách zo Slovenska, s. 48-53; NEMČOKOVÁ, Oľga: Hydronymum Bystrica, hlavný doklad pôvodného slovenského osídlenia, s. 66-68; HALAGA, Ondrej R.: Prvky východoslovenských nárečí dokumentované vlastnými menami v stredoveku, s. 73-79; KREJA, Boguslaw: Przedrostek po- w nazwach wlasnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w jezyku polskim i innych jezykach slowianskich, s. 131-135; ŽIGO, Pavol: Lexika starších terénnych názvov z Novohradu, s. 155-159; OPĚLOVÁ, Mária: Lexika starých terénnych názvov z Hontu, s. 160-162; ŽILOVÁ, Ružena: Apelatívny základ oroným Kremnických vrchov, s. 163-165; BARTKO, Ladislav: Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku, s. 166-171; PROKOP, Petr: Postavení slovanské apelativní toponymické lexiky ve vývoji anoikonymie českého pohraničí, s. 202-206; KNAPPOVÁ, Miloslava: Apelativní základy slovanských osobních jmen užívaných v ČSSR, s. 227-231; KRASNOVSKÁ, Elena: Zamestnanecké apelatíva v starších slovenských osobných menách z Gemera, s. 223-238; BOHÁČ, Zdeněk: Starosrbská lexika v lužickosrbských osobních jménech, s. 277-281; SKLADANÁ, Jana: Zo staršej slovenskej antroponomastickej terminológie, s. 303-308.
Ponitrie [región]; Nitra; Banská Bystrica; Novohrad [región]; Hont; Kremnické vrchy; Slovensko východné; Gemer;

MFN 317 (2/37)
Hont, : tradície ľudovej kultúry. [Zost.]: Botík, Ján. Martin, Osveta pre Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica 1988. 673 s.
    Rec.: Kuka Pavol, O národopisnej monografii Hontu. Verbum 5, 1994, č. 6, s. 364-367.
Hont;

MFN 1006 (3/37)
Gľonda, Michal : Malý Hont ako pravlasť čabianskych Slovákov. OG 21, 1990, č. 3, s. 168.
Hont; Békešská Čaba [HU]; Békescsaba [HU];

MFN 3412 (4/37)
Šalkovský, Peter - Roth, Peter : Výsledky zisťovacieho výskumu v Hontianskych Moravciach. Študijné zvesti AÚ SAV 27, 1991, s. 93-113. Rés. angl.
Hontianske Moravce;

MFN 3519 (5/37)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 5056 (6/37)
Pinka, Ján - Kuka, Pavol : Pod Poľanou a v Honte. 1., 2. diel. Br., Odkaz pre mesto Zvolen 1992 - 1993. 270 s., 323 s. [Ľudové povesti zo zvolenského regiónu.]
Hont; Poľana; Zvolen [okres];

MFN 5149 (7/37)
Rebro, Augustín : Minerálne a termálne vody Hontu v starších literárnych pamiatkach. In: Piata balneohistorická konferencia. Žilina, Organizačný výbor V. balneohistorickej konferencie - INGEO 1992, s. 27-37.
Hont;

MFN 5576 (8/37)
Varga, Eva : Migrationsprozesse im ehemaligen Komitat Hont 1938-1948 (Deutsche, Juden, Slowaken und Ungarn). Zeit Geschichte 19, 1992, č. 5-6, s. 148-156.
Hont;

MFN 5577 (9/37)
Varga, Éva : Migrationsprozesse im ehemaligen Komitat Hont 1938-1948. (Deutsche, Juden, Slowaken, Ungarn.) In: Minderheitenfragen in Südosteuropa. München, R. Oldenbourg Verlag 1992, s. 411-419.
Hont [župa];

MFN 9304 (10/37)
Kubínyi, András : Egy Hont megyei mezövárosiasodó falu népessége a középkor végén. [Obyvatelia jednej pomešťujúcej sa obce Hontianskej župy na konci stredoveku.] In: Város és társadalom a XVI-XVIII.században. Miskolc, PRO Historia Hungariae Superioris Alapítvány 1994, s. 7-17. Studia Miskolcinensia 1. [Vinica, okres Veľký Krtíš.] Rés. nem.
Vinica; Hont [župa];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: