DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 21170 (1/38)
Čaplovič, Miloslav : Československí dôstojníci - Slováci v službách Hlinkovej gardy (november 1938 - marec 1939). In: Slovensko a druhá svetová vojna. [Zost.]: Cséfalvay, František - Púčik, Miloslav. Br., Vojenský historický ústav MO SR 2000, s. 105-116.
Hlinkova garda; Československo; dôstojníci československí; československí dôstojníci;

MFN 25267 (2/38)
Baka, Igor : Spolupráca a vzťahy medzi Hlinkovou gardou a Slovenskou armádou (1939-1941). Vojenská história 6, 2002, č. 1, s. 110-122.
armáda slovenská; slovenská armáda; Hlinkova garda; 1939-1941;

MFN 28179 (3/38)
Kárpáty, Vojtech : Symbolika Hlinkovej gardy. Acta historica Neosoliensia 6, 2003, s. 101-106. Rés. nem. s. 106 Symbolik der Hlinka Garde.
Vojenstvo; armáda; symbolika Hlinkovej gardy; Hlinkova garda;

MFN 30570 (4/38)
Kárpáty, Vojtech : Pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy Prešov. Flying squads of Hlinka's Guards in Prešov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 223-230.
Hlinkova garda; Vojenstvo; Oddiely pohotovostné; Prešov;

MFN 30571 (5/38)
Karpáty, Vojtech : Pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy Prešov. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3. Trnava, Katedra histórie FF UCM 2004, s. 327-339.
Pohotovostné oddiely; Hlinkova garda; Prešov;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3.)

MFN 31471 (6/38)
Sokolovič, Peter : Vývoj Hlinkovej gardy v Trnave na pozadí formovania vzťahu k HSĽS v období od 6. októbra 1938. Development of Hlinka's Guard in Trnava in the Background of Forming Relations with HSĽS until 6.10.1938. Die Entfaltung der Hlinka-Garde in Tyrnau vor dem Hintergrund der Formierung des Verhältnisses zur Hlinkas slowakischen Volkspartei (HSĽS) bis zum 6. Oktober 1938. Historické rozhľady 1, 2004, s. 127-143.
Hlinkova slovenská ľudová strana; Hlinkova garda; Strany politické; 1938 6. 10.; Trnava;

Zdrojový dokument (Historické rozhľady)

MFN 32598 (7/38)
Kárpáty, Vojtech : Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy 1944-1945 (organizácia a aktivity). Readiness Detachments of Hlinka's Guard 1944-1945 (Organisation and Activities). Vojenská história 9, 2005, č. 4, s. 44-58. Rés. nem. s. 59 Die Bereitschaftstruppen der Hlinkas Garde 1944-1945 (Organisation und Aktivitäten).
vojenstvo; pohotovostné oddiely; Hlinkova garda; 1944-1945;

MFN 32600 (8/38)
Kárpáty, Vojtech : Vývoj organizačnej štruktúry Hlinkovej gardy v rokoch 1938-1945. Pamäť národa 2005, č. 4, s. 6-15, fot. Rés. angl. s. 15 The Organization Chart Development of the Hlinka Guard in the Years 1938-1945.
1938-1945; Hlinkova garda;

MFN 33527 (9/38)
Sokolovič, Peter : Národný výbor v Trnave a jeho vzťahy k Hlinkovej garde v roku 1938. The People's Commitee in Trnava and Its Relations to the Hlinka Guard in the Year 1938. Der Nationalausschuss in Tyrnau und sein Verhältniss zur Hlinka-Garde in 1938. Historické rozhľady 2, 2005, s. 157-174.
Národné výbory; Hlinkova garda; Hlinkova slovenská ľudová strana; 1938; Trnava;

Zdrojový dokument (Historické rozhľady)

MFN 34242 (10/38)
Fremal, Karol : Ilegálna KSS vo vzťahu k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži v rokoch 1939-1943. In: Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Prešov, Universum 2006, s. 118-129. Rés. angl. s. 129 The Relations of the Illegal Communist Party of Slovakia to Hlinka's Slovak People's Party, Hlinka's Guard and Hlinka's Youth in 1939-1943.
1939-1943; Hlinkova garda; Hlinkova mládež; Komunistická strana Slovenska; politické strany; strany politické; Hlinkova slovenská ľudová strana;

Zdrojový dokument (Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: