DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 58 (1/42)
Rozsievač perál. Zborník venovaný dvojnásobnému jubileu slovenského exilového básnika Gorazda Zvonického: 60.výročiu jeho narodenia a 25. výročiu kňazskej vysviacky. Rím, 1973.
    OHLASY: rec.: Jakubík Rudolf, Sower of Pearls, Slovak Review 2, 1993, č. 1, s. 179-181, rés. slov.
básnici slovenskí; literáti slovenskí; Zvonický Gorazd;

MFN 2167 (2/42)
Bagin, Anton : Našej krajiny slobodný muž. Gorazd - prvý medzi Metodovými učeníkmi. HR 2, 1991, č. 8, s. 4-5.
Gorazd;

MFN 3398 (3/42)
Svätí Cyril a Metod a ich žiaci na Veľkej Morave a v Bulharsku. Zborník prednášok zo sympózia [Bratislava, október 1991]. Br., Kresťanskodemokratické hnutie 1991. 43 s.
    [Z obsahu]: ČARNOGURSKÝ, Ján:Úvodné slovo k problematike sv. Cyrila a Metoda, s. 3-4; KRUŽLIAK, Imrich: Slovanský dar Európe, s. 5-8; MARSINA, Richard : Metod a Veľká Morava, s. 10-13; SEMEŠ, Anton: sv. Cyril a Metod a rímska jurisdikcia, s. 15-19; KOMOROVSKÝ, Ján: Vzťahy Kyjevskej Rusi s Rímom, s. 20-22; ŠIVAROV, Nikolaj: Literárna činnosť významných žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej Morave a v Bulharsku (9.-10.stor.), s. 23-26; GRAŠEVOVÁ, Liliana: Konštantín Preslavský, Metodov žiak, s. 27-35; ANGELOV, Peter: Dielo sv. Cyrila a Metoda v starobulharskom písomníctve, s. 36-39; HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Literárna tvorba Konštantína a Metoda, s. 40-43.
vzťahy veľkomoravsko-bulharské; vzťahy bulharsko-veľkomoravské; Rím; Kyjevská Rus; Preslavski Konstantin; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885]; Gorazd;

MFN 3638 (4/42)
Zrubec, Laco : Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16. storočie. Br., SPN 1991. 191 s.
Samo [7. stor.]; Pribina [800-861]; Koceľ [-cca 876]; Mojmír I. [-846]; Rastislav; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885]; Svätopluk I. [cca 840-894]; Wiching; Gorazd; Naum [-910]; Kliment Sloviensky; Sáva Macedónsky; Konštantín Preslavský; Angelár; Vavrinec; Slavomír; Predslav; Mojmír II.; Svätopluk II. [cca 865-905]; Bystrík Nitriansky [-1046]; Maurus; Matúš Čák Trenčiansky [cca 1260-1321]; Dônč; Ján zo Šariša; Ján Literát; Ján Vavrincov; Juraj z Kostolian; Bylica Martin; Pongrác Ladislav; Turzo Ján [1437-1508]; Majster Pavol z Levoče [cca 1460/80-1537/42]; Babtista Ján; Silván Ján; Bosniak Martin; Dernschwam Ján [1494-1567]; Franta Florián; Florián Franta; Rubigal Pavol; Kyrmezer Pavol [1530/1540-1589]; Sambucus Ján [1531-1584]; Rakovský Martin; Benedikt Vavrinec; Jesenius Ján [1566-1621]; Bocatius Ján [1568-1621]; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Florián Franta; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508]; Thurocz Johannes De;

MFN 3740 (5/42)
Bagin, Anton : Svätý Gorazd. Viera a život 2, 1992, č. 2, s. 142-149.
Gorazd;

MFN 3742 (6/42)
Bagin, Anton : Život Gorazda. [Zost.]: Kukučková, Elena. Martin, MS 1992. 50 s. Rés. angl.
Veľká Morava; Gorazd;

MFN 5751 (7/42)
-M. Ch.- : Gorazd Zvonický osemdesiatročný. LT 6, 1993, č. 28, s. 2.
literáti slovenskí; literáti exiloví; exil; Zvonický Gorazd;

MFN 5967 (8/42)
Bosák, Ľubomír : Gorazd, syn slovenskej zeme. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 2-4.
Gorazd;

MFN 6004 (9/42)
Cabadaj, Peter : Gorazd Zvonický. Knižnice a informácie 25, 1993, č. 7, s. 317-320.
Zvonický Gorazd;

MFN 8097 (10/42)
Zajíček, Štefan : Oslavy sv. Gorazda v Kútoch. Záhorie 2, 1993, č. 4, s. 29-30. [Výstava obrazov Mikuláša Klimčáka v júli 1993 v Kútoch.]
Kúty [okres Senica]; okres: Senica; Klimčák Mikuláš; Gorazd;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: