DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10461 (1/18)
Zborník referátov vedecko-historického seminára konaného dňa 13. apríla 1994 v aule CMB fakulty UK v Bratislave "Trpeli za vieru a vlasť". [Zost.]: Cintavý, Pavol. Br., LÚČ pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska 1994. 109 s. Ed. dokumenty a svedectvá l.
    [Z obsahu]: CINTAVÝ, Pavol: Úvodné slovo, s. 7-9; MAGDOLENOVÁ, Anna: Boj proti cirkevnej hierarchii v doktríne KSČ, s. 11-24; TRSTENSKÝ, Viktor: Čo-to zo života otca biskupa Jána Vojtaššáka (1887-1965), s. 25-41; KAČALA, Emil: Osud biskupa Jána Vojtaššáka po roku 1945, s. 42-45; KAČALA, Emil: Encyklopédia Slovenska o biskupovi Vojtaššákovi, s. 46-50; BUZALKOVÁ-MONTILOVÁ, M.: Osud biskupa Michala Buzalku po roku 1945. Stručný náčrt života, s. 51-60; FEDOR, Michal: Osud biskupa Pavla Gojdiča po roku 1945, s. 61-68; ŽIGO, Pavol: Problém právnej a morálnej rehabilitácie politických väzňov a prenasledovaných komunizmom, s. 69-74; MARUNIAK, Peter: Ohlas procesov v súvekej "vedeckej" tvorbe, s. 75-80; BELÁK, Blažej: Ohlas procesu so slovenskými biskupmi v súvekej publicistike, s. 81-100; MANCA, Dominik: Právo - nástroj bezprávia, s. 101-109.
Vojtaššák Ján [1877-1965]; Buzalka Michal [1885-1961]; Gojdič Pavol [1888-1960];

MFN 14711 (2/18)
V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 10.4.1996, doplnený o spomienky perzekvovaných osôb. [Ed.]: Pešek, Jan. Br., Historický ústav SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku 1996. 216 s. Rés. nem.
    [Obsah]: PEŠEK, Jan: Politické perzekúcie v totalitnom režime, s. 5-9; BARNOVSKÝ, Michal: Odvlečenie občanov ČSR zo Slovenska do pracovných táborov v ZSSR v rokoch 1944-1945, s. 10-21; ZAVACKÁ, Katarína: Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality, s. 22-30; ŠTEFANSKÝ, Michal: K otázke vzniku politických procesov, s. 31-44; ŠTAIGL, Jan: Armáda na Slovensku ako objekt a subjekt politických represií po februári 1948, s. 45-56; HLAVOVÁ, Viera: Politický režim a otázka "kulaka" na začiatku 50. rokov, s. 57-65; JECH, Karel: Vystěhování selských rodin ze Slovenska do českých zemí v akci K (kulaci) 1951-1953, s. 66-76; ŽATKULIAK, Jozef: K perzekúciám učiteľov po roku 1948, s. 77-89; JIRÁSEK, Zdeněk: Problémy měnové reformy roku 1953 na Slovensku, s. 90-97; PEŠEK, Jan: Konflikty štátu a katolíckej cirkvi na Slovensku v začiatkoch totality (1949-1951), s. 98-113; KONEČNÝ, Stanislav: Prenasledovanie duchovných a jeho úloha pri likvidácii gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s. 114-122; LETZ, Róbert: Proces s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom, s. 123-136; VARINSKÝ, Vladimír: Vysielač Biela légia, s. 137-148; PÖSS, Ondrej: Represie a diskriminácia Nemcov na Slovensku v rokoch 1948-1953, s. 149-156; GAJDOŠ, Marián: K niektorým otázkam tzv. ukrajinského buržoázneho nacionalizmu, s. 157-163; JUROVÁ, Anna: Presadenie totalitných praktík v štátnej politike voči Cigánom-Rómom na začiatku 50. rokov, s. 164-176; Spomienky perzekvovaných osôb, s. 177-216.
OHLASY: [rec.]: Slneková Veronika, Studia historica Nitriensia 8, 1999 [vyd. 2000],, s. 373-375.
Vojtaššák Ján [1877-1965]; Buzalka Michal [1885-1961]; Gojdič Pavol [1888-1960];

MFN 23272 (3/18)
Boli traja. 50 rokov od politického procesu so slovenskými katolíckymi biskupmi. Zborník materiálov z vedeckej konferencie o politickom procese so slovenskými katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom v Bratislave 19. januára 2001, doplnený o autentické archívne dokumenty a fotografie. [Ed.]: Letz, Róbert. Br., Zväz protikomunistického odboja 2001. 295 s., obr. príl. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: Petranský, Ivan A.: Postoj ľudovodemokratického režimu k biskupom J. Vojtaššákovi, M. Buzalkovi a P. Gojdičovi v rokoch 1945-8, s. 10-28; Letz, Róbert: Význam a miesto procesu s biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom v slovenských dejinách, s. 29-75; Mulík, Peter: Medzinárodné historické súvislosti súdneho procesu so slovenskými biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom, s. 76-95.
OHLASY: [anot.]: Ryník Jozef, HČ 50, 2002, č. 1, s. 183-184.
biskupi katolícki; represie; Vojtaššák Ján [1877-1965]; Buzalka Michal [1885-1961]; Gojdič Pavol [1888-1960];

MFN 25342 (4/18)
Biskup Michal Buzalka. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia úmrtia Michala Buzalku, ktorá sa konala v Bratislave 7. decembra 2001. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002. 173 s., obr. príl. Rés. angl. s. 167-168; nem. s. 169-171; tal. s. 172-173.
OHLASY: [rec.]: Mulík Peter, Historický zborník 13, 2003, č. 1-2, s. 223-226; tiež [anot.]: Baka Igor, Vojenská história 7, 2003, č. 4, s. 143-144; tiež [anot.]: Podolec Ondrej, HČ 53, 2005, č. 1, s. 182-183; tiež: [anot.]: Valová E., Historické rozhľady 2, 2005, s. 379.
cirkev katolícka; biskupi katolícki; perzekúcie cirkevné; Buzalka Michal [1885-1961];

MFN 25486 (5/18)
Debnár, Ján : Michal Buzalka ako bohoslovec a mladý kňaz vo svetle korešpondencie s Františkom Richardom Osvaldom. In: Biskup Michal Buzalka. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002, s. 29-53.
cirkev katolícka; kňazi katolícki; Buzalka Michal [1885-1961]; Osvald František Richard [1845-1926];

MFN 25976 (6/18)
Judák, Viliam : Biskup Michal Buzalka vo svetle 65-ročnej činnosti Teologickej fakulty v Bratislave. In: Biskup Michal Buzalka. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002, s. 130-164.
školstvo teologické; cirkev katolícka; Teologická fakulta; biskupi katolícki; Bratislava; Buzalka Michal [1885-1961];

MFN 26265 (7/18)
Letz, Róbert : Biskup Michal Buzalka a politický život. In: Biskup Michal Buzalka. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002, s. 79-121.
biskupi katolícki; cirkev katolícka; politika; cirkev; Buzalka Michal [1885-1961];

MFN 26688 (8/18)
Petranský, Ivan A. : Kňazské a biskupské pôsobenie Michala Buzalku. In: Biskup Michal Buzalka. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002, s. 54-78.
cirkev katolícka; biskupi katolícki; Buzalka Michal [1885-1961];

MFN 26722 (9/18)
Podolec, Ondrej : Medzinárodná konferencia pri príležitosti 40. výročia smrti Michala Buzalku a 65. výročia činnosti Rmskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. 50, 2002, č. 2, s. 380. [7.12.2001]
biskupi; Buzalka Michal [1885-1961];

MFN 26913 (10/18)
Slepčan, Peter : Duchovný profil biskupa Michala Buzalku. In: Biskup Michal Buzalka. [Zost.]: Letz, Róbert - Petranský, Ivan A. Br., LÚČ 2002, s. 13-28.
cirkev katolícka; katolícki biskupi; biskupi katolícki; Buzalka Michal [1885-1961];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: