DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 15421 (1/4)
Gabzdilová, Soňa : Odsun Nemcov z územia Spiša v rokoch 1946-1947 v reflexii ich individuálnej historickej pamäti. In: Identity v meniacej sa spoločnosti. [Eds.]: Bačová, Viera - Kusá, Zuzana. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1997, s. 137-144. Rés. angl. 277 Transfer of Germans from Territory of Spiš during Years 1946-1947 in Reflection of Their Own Individual Historical Memory.
odsun Nemcov; Nemci spišskí; 1946-1947; vysídlenie Nemcov; Nemci, Slovensko; Spiš [región];

MFN 17892 (2/4)
Ivaničková, Edita : Vožby do zastupitežských orgánov v okupovanom Nemecku 1946-1947. (Porovnanie východnej zóny so západnými zónami.) In: Prvé povojnové vožby v strednej a juhovýchodnej Európe. Br., Veda vydavatežstvo SAV 1998, s. 151-159. - S. 237 Res.: 1946-1947 Elections in Occupied Germany. (A comparison of eastern and western zones.)
vožby; 1946-1947;

MFN 26412 (3/4)
Matejkin, Stanislav : Demokratická strana a spoločenské organizácie v rokoch 1946-1947 na strednom Slovensku. Acta historica Neosoliensia 5, 2002, s. 72-77. Rés. angl. s. 77 Democratic Party and Social Organisation in the Years 1946-1947 in Central Slovakia.
spoločenské organizácie; demokratická strana; politické strany; 1946-1947; Slovensko stredné;

MFN 41627 (4/4)
Goněc, Vladimír : Ivan Dérer v aktivitách za demokratickou ústavu (1946-1947). In: Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Pekník, Miroslav a kol. Br., Ústav politických vied SAV - VEDA vydavatežstvo SAV 2010, s. 541-566.
ústava; politici slovenskí; 1946-1947; bohemika;

Zdrojový dokument (Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Pekník, Miroslav a kol.)

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: