DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7263 (1/111)
Murcko, Michal : Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. Prešov, Metodické centrum 1993. 104 s.
1938-1945; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 11286 (2/111)
Kamenec, Ivan : Slovak Historiography on the Period 1938-1945. StHSl - A Guide to Historiography in Slovakia 20, 1995, s. 113-119.
1938-1945; historiografia slovenská;

MFN 16169 (3/111)
Mezihorák, František : Hry o Moravu 1938-1945. Separatisté, iredentisté a kolaboranti. Praha, Mladá fronta 1997. 144 s.
OHLASY: Rec.: Ďurica Milan S., Historický zborník 9, 1999, s. 129-130.
bohemika; Morava; 1938-1945; Morava;

MFN 17254 (4/111)
Bola to okupácia. Referáty na 4. záverečnom sympóziu o okupácii južného Slovenska v rokoch 1938-1945. Bratislava, Kubko Goral [1998]. 44 s.
okupácia; 1938-1945; Slovensko južné;

MFN 17785 (5/111)
Historie okupovaného pohraničí. 1938-1945. Sv. 1-6. [Red.]: Radvanovský, Zdeněk. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1998, sv.1-2; 1999, sv. 3-4; 2000, sv. 5-6
OHLASY: [Rec.]: Bartoš Jozef, Výzkum historie okupovaného pohraničí 1938-1945 v České republice. Studia historica Nitriensia 9, 2001, s. 284-286.
migrácia; bohemika; historiografia česká; 1938-1945;

MFN 19616 (6/111)
Fabricius, Miroslav : Hospodárstvo vojnovej Slovenskej republiky a Slovenské národné povstanie. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 92-98.
hospodárstvo; 1938-1945; SNP; Slovenské národné povstanie;

MFN 19657 (7/111)
Fremal, Karol : Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938-1945 v súčasných učebniciach dejepisu okolitých štátov. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 434-444.
učebnice zahraničné; 1938-1945;

MFN 20025 (8/111)
Korim, Vojtech : Zámery a ciele výučby dejín o Slovensku v rokoch 1938-1945 a historické vedomie mladej generácie. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 445-452.
výučba o Slovensku; 1938-1945;

MFN 20308 (9/111)
Moser, Joony : Demographie der jüdischen Bevölkerung Österreichs 1938-1945. Wien, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 1999 86 s.
OHLASY: [rec.]: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 8, 1999 [vyd. 2000], s. 364.
Židia, Rakúsko; 1938-1945;

MFN 20908 (10/111)
Zimmermann, V. : Die Sudetendeutschen in NS-Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland (1938-1945). Essen, Klartext 1999. 515 s. Ed. Knižnica Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov. Zv. 9.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 47, 1999, č. 3, s. 543-544.
Nemci sudetskí; 1938-1945;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: