DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 24818 (1/6)
Stehlík, E. a kol. : Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-1938. Dvůr Králové nad Labem, Jan Škoda - FORTprint 2001. 303 s. Ed. Pevnosti, sv. 8.
OHLASY: [anot.]: Čaplovič Miloslav, Vojenská história 6, 2002, č. 1, s. 147-149.
opevnenia; Československo; 1935-1938; bohemika;

MFN 25493 (2/6)
Dejmek, Jindřich : Milan Hodža a československá zahraniční politika ve třicátých letech (1935-1938). In: Milan Hodža štátnik a politik. [Ved. red.]: Pekník, Miroslav. 3. rozš. a dopln. vyd. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 245-262.
politika zahraničná; Československo; politici slovenskí; 1935-1938; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 29140 (3/6)
Schvarc, Michal : Politická činnosť Jozefa Steinhübla počas jeho pôsobenia v Sklenom 1935-1938. Acta historica Neosoliensia 6, 2003, s. 70-81. Rés. nem. s. 81 Politische Tätigkeit von Jozef Steinhübel während seiner Wirkung in Glaserhau 1935-1938. [Narodil sa 26.3.1902, v Nemeckom Pravne. Príslušník Karpatonemeckej strany na Slovensku. Národným súdom v Bratislave v marci 1946 odsúdený na trest smrti. Po dvoch rokoch omilostený na doživotné väzenie. Väznený v Ústí na Orave, Leopoldove. 5. júla 1955 odsun do Nemecka. Vo väzení strávil 10 rokov.]
Nemci, Slovensko; Karpatonemecká strana; Strany politické; strana karpatonemcká; 1935-1938; Sklené [okres Turčianske Teplice]; okres: Turčianske Teplice; Steinhübel Jozef [1902-];

MFN 31386 (4/6)
Schvarc, Michal : Politická agitácia a činnosť Karpatonemeckej strany v oblasti Hauerlandu na Slovensku v rokoch 1935-1938. Die politische Agitation und Tätigkeit der Karpathendeutschen Partei im Gebiet des Hauerlandes in der Slowakei 1935-1938. Political Agitation and the Activities of the Carpathian German Party around Hauerland in Slovakia in1935-1938. 52, 2004, č. 1, s. 87-118.
agitácia politická; strany poltické; Karpatonemecká strana; 1935-1938; Hauerland [región];

MFN 41327 (5/6)
Bystrický, Valerián : K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935-1938. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 1 [Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku] [cit. 2010-11-10], 16 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_1_2010/bystricky.pdf Rés. angl. To Some Political and Societal Problems in Slovakia from 1935 till 1938. Ed. Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku.
1935-1938;

MFN 45034 (6/6)
Bystrický, Valerián : K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935 - 1938. To Some Political and Societal Aspects of the Development in Slovakia in the Years 1935 - 1938. In: Občianska spoločnosť a politická kultúra. Br., Historický ústav SAV 2012, s. 45-60.
spoločnosť; 1918-1938; politika; 1935-1938;

Zdrojový dokument (Občianska spoločnosť a politická kultúra.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: