DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 30388 (1/2)
Hrabovec, Ivan : Poznámky k histórii Prírodovedeckého klubu v Košiciach (1932-1938). (Venované PhDr. N. Červeňanskej, CSc.) In: Prínos zdravotníckych pracovníkov v zdravotno-sociálnej oblasti (minulosť a súčasnosť). Br., Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV - Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 2004, s. 58-59. Rés. angl. s. 59 The Club of Scientist in Košice (1932-1938).
Vedy prírodné; Kluby; 1932-1938; Košice;

Zdrojový dokument (Prínos zdravotníckych pracovníkov v zdravotno-sociálnej oblasti (minulosť a súčasnosť).)

MFN 48501 (2/2)
Szarka, László : Kisebbségvédelem, autonómia és revízió. Esterházy János szerepe a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932 - 1938. TörtSz 55, 2013, č. 3, s. 425-449. Rés. angl. s. 449. Protection of Minorities, Autonomy and Revision. The Role of János Esterházy in the Fromation of the Hungarian Policy in Czechoslovakia 1932 - 1938.
1932-1938; Československo; Maďari, Slovensko; 1901-1957; Esterházy János [1901-1957];

Zdrojový dokument (TörtSz)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: