DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 23180 (1/7)
Arens, M. : Habsburg und Siebenbürgen 1600-1605. Gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühabsolutistischen Reichsverband. Köln, Böhlau Verlag 2001. 397 s. Ed. Studia Transylvanica. Bd. 27.
OHLASY: [Anot.]: Kamenický Miroslav, HČ 52, 2004, č. 2, s. 402-403.
1600-1605; Sedmohradsko [RO];

MFN 29568 (2/7)
Wanner, M. : Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). Praha, 2003. 338 s.
OHLASY: [Rec.]: Marci Ľudovít, Studia historica Nitriensia 12, 2005, s. 289-290.
Vzťahy britsko-indické; Vzťahy indicko-britské; 1600-1773;

MFN 39621 (3/7)
Czigány, István : Úloha stavov (šľachty) v obrannom systéme novozámockého a košického hlavného kapitanátu v rokoch 1600-1655. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1. Martin, Slovenská národná knižnica 2009, s. 92-100. Rés. angl. a nem. s. 100 Die Aufgabe der Stände (des Adels) im Verteidigugssystem der Kommandatur in Novén Zámky und Košice in den Jahren 1600-1655.
šľachta; vojenstvo; 1600-1655; obrana; Košice; Nové Zámky;

Zdrojový dokument (Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1.)

MFN 42980 (4/7)
A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. [Ed.]: Szarka, László. Bp., Atlantic Research and Publications - Balassi Institute 2011. 520 s. Ed. East European Monographs, No. 787.
zborníky maďarské; zborníky jednorázové; 1600 - súčasnosť; Európa stredná;

MFN 43282 (5/7)
Ďurčo, Marek : Cirkevné štatúty v Bytči z roku 1600 a ich vzťah k synode v Žiline (1610). (Štúdia.) In: Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Martin, Slovenská národná knižnica 2011, popis urobený z http://www.snk.sk/?CF2 dňa 1.4.2014
cirkev evanjelická; synody cirkevné; 1600; Bytča; Žilina;

Zdrojový dokument (Pramene k duchovným dejinám Slovenska.)

MFN 43765 (6/7)
Kišš, Igor : Snahy superintendanta Izáka Abrahamidesa o výchovu ľudí k humánnejšej spoločnosti v jeho kázňach z roku 1600 a 1601. (Abrahamidesova Postilla - príspevok k dejinám Žilinskej synody 1610). (Štúdia.) In: Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Martin, Slovenská národná knižnica 2011, popis urobený z http://www.snk.sk/?CF2 dňa 1.4.2014
cirkev evanjelická; synody cirkevné; 1600; 1601; kázne; kňazi evanjelickí; 1557-1621; Žilina; Abrahamides Izák [1557-1621];

Zdrojový dokument (Pramene k duchovným dejinám Slovenska.)

MFN 45184 (7/7)
Duchoň, Michal : Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého Jura v rokoch 1600 - 1720. Forum historiae [online] 6, 2012, č. 1 [Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska] [cit. 2014-4-17], s. 35-47, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2012/texty_1_2012/duchon.pdf Rés. angl. Family Relationships among Town's Elites: A Case Study from Modra, Pezinok and Svätý Jur in the Years 1600 - 1720. Ed. Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska.
rodina; 1600-1720; elity mestské; mešťania; Modra [okres Pezinok]; Pezinok; Svätý Jur [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: