DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1475 (1/282)
Mannová, Elena : Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19.stor. Stav a problémy výskumu. 38, 1990, s. 15-27. Rés. franc. s. 27. Les associations et leur place dans la vie de la société en Slovaquie au 19e siécle. L'État et les problemes de la recherche.
OHLASY: [anot.]: -J. N.-, ČČH 1991, č. 4, s. 604.


MFN 2436 (2/282)
Falisová, Anna : Lekárske spolky a spoločnosti v Bratislave (1918-1945). In: Kapitoly z vedeckého života v Bratislave. Br., Veda 1991, s. 51-62. Z dejín vied a techniky na Slovensku.
Bratislava;

MFN 2776 (3/282)
Kollárová, Zuzana : Spolky bývalých urbarialistov na území súčasného Popradského okresu. SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 83-93. Rés. nem.
urbarialisti; Poprad [okres];

MFN 3174 (4/282)
Petráš, Milan - Beresecká, Oľga : Vinohradnícke spolky a družstvá na Slovensku. ZbFFUKom-Historica 39-40, 1989 (vyd.1991), s. 237-241. Rés. nem., rus.


MFN 3240 (5/282)
Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v Bratislave. Praha, Tisková, ediční a propagační služba 1991. 89 s.
    [Z obsahu]: KAMENICKÝ, Miroslav: Vývoj požiarnej ochrany v Bratislave od 16.storočia do roku 1872, s.7-57; PÜSPÖKI NAGY, Peter: Biskupské dobrovoľné hasičstvo za rakúsko-uhorskej monarchie, s.58-63; BAGIN, Anton: Zo začiatkov dobrovoľného hasičstva v Devíne, s.64-65; MAÁSZ, Karol: História vzniku a existencie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave - Jarovciach, s.66-67; FRONC, Milan-VITÁLOŠ, František: Hasiči vo Vajnoroch 1889-1989, s.68-76; HVIZDÁK, Matej: Z činnosti ZO ZPO Bratislava III/4, s.77-81; KAMENICKÝ, Miroslav: Malý sprievodca archívnymi fondami, s.82-84.
OHLASY: Lengyelová Tünde, HČ 40, 1992, č. 6, s. 740.
požiarnici; hasiči; spolky; Bratislava; Devín-Bratislava; Jarovce-Bratislava; Bratislava-Devín; Bratislava-Jarovce;

MFN 4766 (6/282)
Mannová, Elena : Spolky a demokratizácia spoločenského života v Gemeri-Malohont v 19. storočí. OGM 23, 1992, č. 4, s. 173-178.


MFN 4767 (7/282)
Mannová, Elena : Spolky v období sociálno-politických zmien na Slovensku v r. 1938-51 (analýza spolkových stanov). In: Občianska spoločnosť na prahu znovuzrodenia. Stav na Slovensku v roku 1991. Br., Sociologický ústav SAV 1992. s. 21-30.


MFN 5943 (8/282)
Bobrík, Miroslav : Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch 1929-1938. The German Sport's Organization and Unions in Slovakia since 1929 till 1938. 41, 1993, č. 5-6, s. 639-653. Rés. angl., nem. s. 653. The German Sports' Organizations and Unions in Slovakia since 1929 till 1938. Deutsche Turnorganisationen und Verbände in der Slowakei in den Jahren 1929-1938.


MFN 6497 (9/282)
Harbuľová, Ľubica : Ruské spolky na Slovensku v medzivojnovom období. SlPř 79, 1993, č. 2, s. 160-169. Rés. nem.


MFN 6889 (10/282)
Kovačevičová, Soňa : Liptovský Svätý Mikuláš. Mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830-1945. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1993. 157 s., reg. Rés. nem., angl.
    OHLASY: rec.: Pástor Zoltán, Zdroje vlastenectva, SP-M 1993, č. 12, s. 153-155.
mestá, Slovensko; spolky; kultúra; Liptovský Mikuláš;


[Search] [Index]
Abbreviation: