DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 939 (1/107)
Fándly, Juraj : Historická rozprava o Doľanoch. [Pozn. a dosl. nap.]: Dubovský, Ján Milan. Modra, Múzeum Ľudovíta Štúra 1990. 88 s.
Doľany [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Fándly Juraj [1750-1811];

MFN 2856 (2/107)
Krútky, Peter : Let v ústrety smrti. VlČ 40, 1991, s. 46-47. [Americký pilot zostrelený Nemcami pri Juri pri Bratislave.]
Svätý Jur [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 3473 (3/107)
Takátsová, Júlia : Perla malokarpatského masívu. KrSl 68, 1991, č. 5, s. 18-20. [Svätý Jur]
Svätý Jur [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 3645 (4/107)
Zubácka, Ida : Samovzdelávací národnovýchovný spolok modranských gymnazistov (1839-1853). In: Archeológia - história - geografia. Nitra, Archeologický ústav SAV - Katedra histórie pri Pedagogickej fakulte - Katedra geografie pri PF 1991, s. 11-28. Rés. nem. Rec.: Korček J., HČ 40, 1992, č. 4, s. 489-492.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 4991 (5/107)
Pamätnica 305. výročia založenia piaristického gymnázia vo Svätom Jure. [Zost.]: Janek, Jozef. Svätý Jur, Mestský úrad 1992. 65 s.
Svätý Jur [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 5203 (6/107)
Ružek, Milan : Bol to prvý slovenský turistický spolok. Storočnica turistiky v Modre. KrSl 69, 1992, č. 5, s. 47-48.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 5484 (7/107)
Tibenský, Ján : Ako žili naši predkovia za panstva Fuggerovcov a čo za to museli dávať svojej zemepanskej, cirkevnej a štátnej vrchnosti. Budmerice, Obecný úrad 1992. 13 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 2.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 5486 (8/107)
Tibenský, Ján : Počiatky Fuggerovského panstva. Budmerice, Obecný úrad 1992. 15 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 1.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 7686 (9/107)
Slovenské učené tovarišstvo 1792-1992. [Zost.]: Petráš, Milan. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993. 174 s., obraz. príl.
    [Z obsahu]: ČAMBÁLOVÁ, Daniela: Kronika osláv 200. výročia založenia Slovenského učeného tovarišstva, s. 7-12; KOWALSKÁ, Eva: Osvietenstvo ako model modernizácie spoločnosti, s. 13-18; VYVÍJALOVÁ, Mária: Bratislavský generálny seminár a jeho význam pre slovenské národné hnutie, s. 19-40; BAGIN, Anton: Cyrilometodská tradícia u bernolákovcov, s. 41-43; MAJTÁN, Milan: Neznámy bernolákovský autor prekladu didakticko-pedagogického spisu Ďeťinná spratoveň z roku 1795, s. 56-59; HORVÁTH, Pavel: Svetskí členovia Slovenského učeného tovarišstva, s. 60-65; PETRÁŠ, Milan: Svetská spisba bernolákovcov a preklady, s. 66-69; BELÁS, Ladislav: Nitrianske bernolákovské zaujímavosti, s. 70-74; HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Bernolákovčina - jazyk edícií Slovenského učeného tovarišstva, s. 75-78; ČAMBÁLOVÁ, Daniela: Tlačiarne používané bernolákovcami, s. 79-82; RUTTKAY, Fraňo: Snahy bernolákovcov o vydávanie slovenských novín, s. 83-88; HANAKOVIČ, Štefan: Bernolákovci a knižnice, s. 89-91; KRAUS, Cyril: Glosa na tému Slovenské učené tovarišstvo a literatúra, s. 92-94; RADVÁNI, Hadrián: Bolo Slovenské učené tovarišstvo aj po roku 1796. (Niekoľko poznámok k vydavateľstvu, bernolákovcom a podobne.), s.95-98; HAMADA, Milan: Moderný mysliteľ Anton Bernolák (1762-1713), s. 99-104; MINÁRIK, Jozef: J. Fándly - J.I. Bajza - J. Sekáč, s. 113-119; MELNÍKOVÁ, Marta - FRIMMOVÁ, Eva: Kanonické obdobie Jozefa Ignáca Bajzu a jeho testament, s. 120-124; DUBOVSKÝ, Ján Milan: Vzťah Juraja Palkoviča k Doľanom (Ompitálu) a Veľkým Chlievanom, s. 125-129; PALKOVIČ, Konštantín: Jazyk Palkovičovej bernolákovskej biblie, s. 130-134; KUCHAR, Rudolf: Administratívno-právna terminológia v praxi a jej slovníkové spracovanie (Dúverná zmluwa a Slowar), s. 135-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Jazyk drámy Krizant a daria [Preklad diela rakúskeho priaristu Gottfrieda Uhlicha Michalom Klimkom.], s. 139-143; SKLADANÁ, Jana: Pranostiky v diele Juraja Fándlyho Pilni domavši a polni hospodar, s. 144-146; GÁFRIKOVÁ, Gizela: Podiel Michala Rešetku na kultúrnych iniciatívach druhej bernolákovskej generácie, s. 147-151; TIBENSKÝ, Ján: Syntéza bernolákovského a štúrovského hnutia, s. 152-157; MAŤOVČÍK, Augustín: Kontinuita programu v organizačných snahách druhej bernolákovskej generácie, s. 158-161; PODRIMAVSKÝ, Milan: Tri reflexie bernolákovského hnutia, s. 162-166.
OHLASY: anot.: Melicher Jozef, SP-M 4+110, 1994, č. 5, s. 140-142.
Bratislava; Topoľčany [okres]; Ompitál; Doľany [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Veľké Chlievany; Bratislava [okres]; Bernolákovci; Štúrovci; Palkovič Juraj [1769-1850]; Bernolák Anton [1762-1813]; Klimko Michal; Uhlich Gottfried; Fándly Juraj [1750-1811]; Rešetka Michal; Bajza Jozef Ignác [1755-1836]; Sekáč Ján;

MFN 7908 (10/107)
Tibenský, Ján : Fuggerovské poriadky alebo štatúty pre novomenovaných richtárov, prísažných a poddaných v živote Budmeričanov. Budmerice, Obecný úrad 1993. 25 s. + pramene a literatúra. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 3.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];


[Search] [Index]
Abbreviation: