DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 22849 (1/13)
Šuchová, Xénia : JUDr. Ivan Dérer - československý politik a minister. In: Osobnost v politické straně. [Zost.]: Marek, Pavel. Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci 2000, s. 372-379.
politici; ministri československí; Československo; Dérer Ivan [1884-1973];

MFN 26228 (2/13)
Küpper, René : Karl Hermann Frank jako německý státní ministr pro Čechy a Moravu. In: Nacionálno-socialistický systém vlády. [Zost.]: Glettler, Monika - Lipták, Ľubomír - Míšková, Alena. Br., Academic Electronic Press 2002, s. 25-39.
bohemika; ministri nemeckí; vzťahy nemecko-české; vzťahy česko-nemecké; Morava; Frank Karl Hermann [1898-1946];

Zdrojový dokument (Nacionálno-socialistický systém vlády. [Zost.]: Glettler, Monika - Lipták, Ľubomír - Míšková, Alena.)

MFN 33982 (3/13)
Bobák, Ján : Moskovská misia ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša v roku 1944. Moskauer Mission des Ministers für nationale Verteidigung des Generals Ferdinand Čatloš im Jahre 1944. The Moscow mission of Minister of National defence General Ferdinand Čatloš in 1944. Historický zborník 16, 2006, č. 1-2, s. 101-156.
politika zahraničná; ministri národnej obrany; ministri; vojenstvo; 1944; generáli; Moskva [SU]; Čatloš Ferdinand [1895-1972];

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 34919 (4/13)
Michálek, Slavomír a kol. : Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil (1890-1969). [Autori]: Dejmek, Jindřich - Dulovič, Erik - Ferenčuhová, Bohumila - Krajčovičová, Natália - Kršáková, Dana - Leikert, Jozef - Michálek, Slavomír - Němeček, Jan - Podrimavský, Milan - Slavik, Julie Bres - Slavik, Juraj Ludevit Jan - Šimková, Ľudmila. [Úvody nap.]: Lichardus, Branislav - Bútora, Martin - Bystrický, Valerián. Br., Prodama pre Historický ústav SAV 2006. 504 s., Menný reg., fot. príl., príl. osobné dokumenty. Rés. angl. s. 430-433.
    [Z obsahu]: Lichardus, Branislav: Z exilu do exilu a do dejín Slovenska, s. 10-14; Bútora, Martin: Dilemy charakterného diplomata, s. 15-19; Bystrický, Valerián: Máme v histórii národa podobnú osobnosť?, s. 20-23; Michálek, Slavomír: Do pamäti národa, muž poézie, politiky a diplomacie, s. 24-28; Dulovič, Erik: Detstvo, štúdium a prvá svetová vojna, s. 29-47; Ferenčuhová, Bohumila: Štúdiá a literárne začiatky, s. 48-65; Podrimavský, Milan: Spoločensko-politický program Prúdov a Juraj Slávik, s. 66-77; Kršáková, Dana: Neresnický - básnik, prozaik a literárny kritik, s. 78-89; Dulovič, Erik: Poslanec RNZ, vládny komisár pre východné Slovensko, s. 90-107; Dulovič, Erik: Agrárny politik, Orava a Spiš 1919-1922, s. 108-128; Dulovič, Erik: Župan Pohronskej a Košickej župy 1923-1928, s. 129-146; Krajčovičová, Natália: Ministrom poľnohospodárstva, marec - október 1926, s. 147-155; Krajčovičová, Natália: Ministrom vnútra (druhá Udržalova vláda), 1929-1932, s. 156-175; Dejmek, Jindřich: Československý vyslanec v Polsku (I.-II.), s. 176-200; Němeček, Jan: Ve vedení československého zahraničního odboje v Paříži, s. 201-214; Němeček, Jan: Ve vedení československého odboje v Londýne, s. 215-225; Leikert, Jozef: Spolupráca so študentmi v československej zahraničnej armáde, s. 226-149; Michálek, Slavomír: Dohoda o výmene obyvateľstva s Maďarskom, s. 250-264; Michálek, Slavomír: Delegát na Parížske mierovej konferencii 1946, s. 265-278; Michálek, Slavomír, Veľvyslanec USA, delegát na zasadnutiach VZ OSN 1946-1948, s. 279-300; Michálek, Slavomír: Exil, pri zrode utečeneckého fondu a Rady slobodného Československa, s. 301-326; Slavik, Juraj Ludevit Jan: Môj otec Juraj Slávik, s. 327-338; Slavik, Julie Bres: Gita Slavik, s. 339-342; Šimková, Ľudmila: Výberová bibliografia Juraja Slávika Neresnického, s. 343-369; Výber z tvorby Juraja Slávika Neresnického (listy, články, próza, poézia), s. 371-405.
politici slovenskí; konferencie; literáti slovenskí; bibliografie personálne; diplomati slovenskí; výmena obyvateľstva; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy Československo-USA; vzťahy USA-Československo; študenti; vojenstvo; vzťahy československo-francúzske; vzťahy francúzsko-československé; vzťahy československo-poľské; vzťahy poľsko-československé; veľvyslanci slovenskí; odboj zahraničný; exil; Prúdy; poľnohospodárstvo; ministri; Slovensko východné; Pohronie [župa]; Košice [župa]; Paríž [FR]; Londýn [GB]; Neresnický Juraj Slávik [1890-1969]; Slávik Neresnický Juraj [1890-1869];

MFN 39384 (5/13)
Zemko, Milan : Ako sa zbaviť ministra. Politický pád ministra Milana Hodžu roku 1929. In: Storočie škandálov. Br., Spoločnosť Pro Historia 2008, s. 129-140.
politici slovenskí; 1929; ministri; Československo; bohemika; Hodža Milan [1878-1944];

Zdrojový dokument (Storočie škandálov.)

MFN 40187 (6/13)
Krajčovičová, Natália : Zásobovanie obyvateľstva ako administratívny, ekonomický, sociálny a politický problém Úradu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska po vzniku Československej republiky. Supplying the population as an administrative, economic, social and political problem of the Office of the Minister with Full Power to Administer Slovakia after the origin of the Czechoslovak Republic. 57, 2009, č. 3, s. 493-509. Rés. nem. s. 508-509 Bevölkerungsversorgung als soziales und politisches Problem, Verwaltungs- und Wirtschaftsproblem des Amtes vom Bevollmächtigen Minister für slowakische Angelegenheiten nach der Entstehung der Tschechoslowakei.
ministri; zásobovanie; Československo; bohemika;

Zdrojový dokument (HČ)

MFN 41688 (7/13)
Harna, Josef : Ivan Dérer ministrem spravedlnosti v československých vládách. In: Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Pekník, Miroslav a kol. Br., Ústav politických vied SAV - VEDA vydavateľstvo SAV 2010, s. 427-442.
ministri; politici; bohemika; Dérer Ivan [1884-1973];

Zdrojový dokument (Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Pekník, Miroslav a kol.)

MFN 43285 (8/13)
Ďurica, Milan S. : Ferdinand Ďurčanský a jeho vzťah k Hitlerovmu Nemecku. Br., Lúč 2011. 28 s. Ed. Linea recta brevissima.
politici slovenskí; vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; ministri vnútra; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974];

MFN 45019 (9/13)
Bugajdová, Janka : Boj proti alkoholizmu na Slovensku. In: Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2012, s. 397-410.
alkoholizmus; ministri slovenskí; zdravotníctvo; 1867-1950; Šrobár Vavro [1867-1950];

Zdrojový dokument (Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník.)

MFN 45264 (10/13)
Falisová, Anna : Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR. In: Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2012, s. 375-383.
politici slovenskí; lekári slovenskí; ministri; zdravotníctvo; 1867-1950; Šrobár Vavro [1867-1950];

Zdrojový dokument (Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník.)


[Search] [Index]
Abbreviation: